กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
ประกาศโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
**********************************
ด้วยโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ในตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค.0527.6/ว.312 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว มอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 รับสมัครผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
1.3 วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายวันสมัคร
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความสามารถสติฟั่นเฟือน ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอื่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.10 ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด
2.1.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
2.1.13 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ
2.1.14 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 1
2.2.2 ต้องมีวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
3.4 ปฏิบัติการสอนระดับชั้น ปฐมวัย
4. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 087-1766514,081-8836264
5. เอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
5.1 ใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จตามประกาศ ข้อ 2.2.2 พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไม่หมดอายุพร้อม
สำเนา 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคตามที่ กฎ ก.ค.ศ. กำหนด
5.5 หลักฐานอื่นพร้อมสำเนา 1 ชุด เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
5.6 ใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงจากคุรุสภาพร้อมสำเนา 1 ชุด
5.7 รูปถ่ายไม่สวมหมวก 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6. การยื่นสมัครและการสมัคร
6.1 ผู้สนใจต้องกรอกรายละเอียด และนำเอกสารให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเอง
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
โรงเรียนจะตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ทางเว็บไซต์ สพป.เชียงรายเขต 1
8. วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. - 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ และทางเว็บไซต์ สพป.เชียงรายเขต 1 ภายในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี หรือถ้ามีการประกาศสอบใหม่ถือว่ายกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560(นายสมคิด สอนนวล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 49.228.230.56 [ วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14:16 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1