กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
**********************************
ด้วยโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ในตำแหน่ง ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค.0527.6/ว.312 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว มอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูปฐมวัย ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 รับสมัครผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
1.3 วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายวันสมัคร
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความสามารถสติฟั่นเฟือน ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอื่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.10 ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด
2.1.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
2.1.13 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ
2.1.14 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 1
2.2.2 ต้องมีวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
3.4 ปฏิบัติการสอนระดับชั้น ปฐมวัย
4. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 087-1766514,081-8836264
5. เอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
5.1 ใบแสดงคุณวุฒิที่สำเร็จตามประกาศ ข้อ 2.2.2 พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไม่หมดอายุพร้อมสำเนา 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคตามที่ กฎ ก.ค.ศ. กำหนด
5.5 หลักฐานอื่นพร้อมสำเนา 1 ชุด เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
5.6 ใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงจากคุรุสภาพร้อมสำเนา 1 ชุด
5.7 รูปถ่ายไม่สวมหมวก 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6. การยื่นสมัครและการสมัคร
6.1 ผู้สนใจต้องกรอกรายละเอียด และนำเอกสารให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเอง
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
โรงเรียนจะตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบแข่งขัน วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ทางเว็บไซต์ สพป.เชียงรายเขต 1
8. วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
21 เมษายน 2560
09.00 น. - 12.00 น.

13.00 น. ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ข. สอบสัมภาษณ์ 50


50
รวมคะแนน 100

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ และทางเว็บไซต์ สพป.เชียงรายเขต 1 ภายในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี หรือถ้ามีการประกาศสอบใหม่ถือว่ายกเลิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายสมคิด สอนนวล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์


โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ส่งเมล์ถึง โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 106.0.210.140 [ วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 16:53 น. ]

jianbin0805
http://www.longchampbags.co.uk/
http://www.nikestore-uk.me.uk/
http://www.michaelkors-outletuk.org.uk/
http://www.raybansunglassessale.com.co/
http://www.nikerosheone.us/
http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co/
http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com/
http://www.nikeoutletstore.us/
http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com/
http://www.fredperrypoloshirts.com/
http://www.adidasnmdshoes.us.org/
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.us.com/
http://www.nhljerseyswholesales.us.com/
http://www.louisvuittonpascher.fr/
http://www.coachoutletonline-clearance.us.com/
http://www.raybansunglassesoriginal.us.com/
http://www.ralphlauren-polo.org.uk/
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com/
http://www.kobeshoes.us/
http://www.guccioutletstores.us.com/
http://www.ralphlaurenpoloofficial.us.com/
http://www.canadagooseoutletstore.name/
http://www.nikeshoes-outlet.us.com/
http://www.louisvuittonoutlet-official.us.com/
http://www.edhardy.us.com/
http://www.michaelkorsoutlett.us.com/
http://www.mizunorunningshoes.us/
http://www.ralph-laurenpolo.us.com/
http://www.uggbootsclearance.us.org/
http://www.hermesbelts.us.com/
http://www.kevindurantshoes.net/
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com/
http://www.nikeairmax90.me.uk/
http://www.canadagooseoutletonline.us.org/
http://www.swarovskicrystals.com.co/
http://www.louisvuittonoutlet-lv.us.com/
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk/
http://www.canadagoosejackets-uk.com.co/
http://www.hollister-clothingstore.in.net/
http://www.polo-outlet.in.net/
http://www.long-champoutlet.us.com/
http://www.louisvuittonoutletlv.us.com/
http://www.poloralph-lauren.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.co.uk/
http://www.christianlouboutinonline.us.com/
http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com/
http://www.suprashoes.us.com/
http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co/
http://www.marc-jacobs.us.org/
http://www.newbalanceshoes.in.net/
http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com/
http://www.coachoutletonline.us.org/
โดยคุณ jianbin0805 ส่งเมล์ถึง jianbin0805 216.244.95.204 [ วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 15:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1