กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
**************************************************
ด้วยโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/7601 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย) ดังนี้
1. ตำแหน่งและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกปฐมวัย)จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกปฐมวัย เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
2.3. อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
2.4 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากผู้สมัครสอบคัดเลือก จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครสอบได้ในวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2560
เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(มีข้อสงสัย โทร 086-917-0214 ,086-423-5427 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม
อำเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ผลงาน และบุคลิกภาพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณ
6.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
6.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
6.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านป่าบง หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อ หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อรุณวรรณ เทพดวงแก้่ว
(นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงโรงเรียนบ้านป่าบง 118.173.234.4 [ วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:35 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานสำหรับโฆษณาสินค้า สพป.เชียงราย เขต 1