กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

โรงเรียนบ้านเมืองชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
ประกาศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
------------------

ด้วย โรงเรียนบ้านเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เพศหญิง
๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ


๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม และทางเว็บไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ (www.cr1.go.th)

๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเมืองชุม จะดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม

๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง ลงมา ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
๙.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่ง เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๙.๖ สวัสดิการฟรี บ้านพัก, น้ำ, ไฟฟ้า ,อินเทอร์เน็ต ,อาหารกลางวัน

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐


(ลงชื่อ) สุรชัย ปันติ
(นายสุรชัย ปันติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองชุม

085-5247776

โรงเรียนบ้านเมืองชุม ส่งเมล์ถึง       โรงเรียนบ้านเมืองชุม 106.0.210.11 [ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:45 น. ]

http://www.adyeezysale.top Yeezy Men
http://www.comprarenikeairmaxq.com Scarpe Air Max
http://www.monclerstoreofficialoutlet.com Moncler Sale
http://www.doudounemonclerolfr.com Doudoune Moncler Site Officiel
http://www.pandoracharmsol.com new pandora charms
http://www.canadagooseosal.top Canada Goose Womens Coats
http://www.canadagoosesaleolca.top canada goose jacket outlet
http://www.nikeshoesdiscountos.us nike shoes
http://www.jordans11retros.us Nike Air Jordan 11
http://nikeshoefactoryo.us cheap nike air max
http://www.officialnfloutletstore.us nfl store
http://www.nikefactorystoreos.biz nike sneakers
http://timberlandbootol.us Timberland Outlet
http://www.tomssalego.us TOMS OUTLET
http://mkbagsaleoutletol.com Cheap Michael Kors
http://www.descuentonikeairmaxs.com Descuentos Nike
http://www.uggonlinestoreofficialol.us Original Ugg Boots
http://www.monclerboutiqueofr.com Doudoune Moncler Femme Pas Cher
http://www.nlnikestore.com goedkope nike air max
http://cheapnikesaleol.us Cheap Air Max Trainers
http://www.vansshoessalesos.us Vans Black Sneakers
http://www.tomsolsaleto.us Cheap Toms Shoes Outlet
http://www.uggpaschero.com Ugg Pas Cher Femme
http://www.newnikeairmaxos.us womens nike air max
http://www.airmaxverkaufende.com günstige nike schuhe
http://www.bootsaleo2017.us Ugg boots Sale
http://monclerofficialoutletstore.com Moncler Outlet Store
http://www.nikechaussurespaschero.com nike air
http://www.tomsonsaleo.online toms sale
http://www.nikeairmax90ous.us Nike Air Sneakers
http://www.nikeshoessalees.com zapatillas nike baratas
http://www.nikestoreol.com Nike Outlet
http://www.officialnikefreeoutletstore.us Nike Shox discount Sale
http://www.nikebutikdk.com billige nike sko
http://www.boostyeezysaleol.top Boost Yeezy Sale On Line
http://www.nikerosherunol.us Nike Roshe Run Sale
http://www.pradabagsaleo.com prada outlet
http://zulurunner.com nike sb stefan janoski
http://www.nikesoccerbootoutlet.com Soccer Boots Outlet nike
http://www.pandoranoutlet.com Negozi Pandora
http://www.schuhnikeairde.com Air Nike
http://www.airmaxboutiquefe.com Air Max Femme
http://www.rbsaleoutletol.top Ray Ban Sunglasses Online
http://www.yeezyadol.us new yeezy shoes
http://www.pandorastoresaleol.top Pandora Store Sale
http://canadagoosewsaleo.com Canada Goose Outlet
http://www.glassesaleol.top Oakley Sunglasses Cheap
http://www.pandorauoutlet.com pandora outlet store
http://www.adidasshoesdiscountos.us adidas store
http://www.pandoracharmbraceletol.com Pandora Store
http://www.nikeairmaxskorsup.com Air max dam
http://www.uggpascherlfr.com Ugg Pas Cher En France
http://www.itnikene.com scarpe nike
http://tomsshoeswomenol.us TOMS SHOES OUTLET
http://www.botasdefutboldesalida.com botas de futbol
http://www.mkbagoutletol.com Michael Kors Outlet
http://www.fortomsonsale.us Cheap Toms Outlet Store
http://www.nikebotystore.com Boty Nike Air
http://www.nikehuaracheos.us huarache sneakers
http://www.teflalumni.com retro jordans for cheap
http://www.conversesalestore.us converse store
http://airjordan23retrosoutlet.com Jordan Sneakers For Sale
http://abercrombiespstore.us abercrombie and fitch store
http://www.airforcepaschernike.com air force one pas cher
http://www.nikehuarachesos.us Nike Air Huarache For Sale
http://www.nikesalestoreso.us Nike Shoes Sale Store
http://www.airmaxdiscountol.com Discount Air Max
http://www.nikesaleol.top Nike Shoes Discount Marketplace
http://www.adidasshoesdiscountol.com adidas outlet
http://www.bootcentreol.us cheap uggs
http://www.nikeairmaxcheapsos.us Nike Air Max Cheap
http://www.glassesesaleol.top Ray-Ban Official Discounted Site
http://www.airmaxtnpaschero.com Air Max Pas Cher
http://www.airmaxsalestoreol.us Nike Online Store
http://2016womentomsshoes.us toms shoes outlet
http://www.yeezysaleol.us Yeezy Shoes Discount Marketplace
http://www.borlettoweb.com nike sportschuhe
http://www.christianlouboutinheelso.us christian louboutin outlet
http://www.nikefactorystoreol.com Nike Air 90
http://www.tomswomensol.us Toms Factory Outlet
http://www.nhlofficialoutletstore.us official NHL jerseys
http://www.pandorabeadsol.com pandora beads
http://www.tiendabotasdefutbolnike.com zapatos de futbol nike
http://www.mkoutletsaleol.top Cheap Michael Kors Tote Bag
http://christianlouboutinfrsale.com louboutin heels
http://www.goosecanadaoloutlet.biz canada goose jackets on sale
http://www.officialvansoutletstore.us vans shoe store
http://www.coachfactorystoreol.us Coach Bags On Sale
http://www.polostoreoutletol.com Stone Island Outlet
http://www.uggmtoutlet.us ugg factory outlet
http://www.ugsaleol.top UGG BOOTS FOR WOMEN
http://www.uggolcleance.us cheap uggs for women
http://www.fashionbagsalesos.us Michael Kors Handbags Discount
http://www.longchampols.com longchamp bags on sale
http://www.nuovoscarpehoganoutlet.com scarpe hogan outlet
http://www.sortiedemagasinnike.com chaussure basket homme
http://www.nikechaussuresmagasinfr.com chaussures nike pas cher
http://nikeoutletstoreol.us Nike Store
http://www.nikeverkoopnl.com Air Max Kopen
http://www.raybanolstore.us Ray ban sale online
http://www.sneakersalesos.us Air Max Sneakers
http://www.zapatosdenikesp.biz Nike Zapatos
http://www.23isback.us 23 IS BACK Store
http://www.xtend.biz nike schuhe günstig
http://www.officialnikesoccerbootstore.us Nike Soccer Cleats Boots
http://www.tomscanvasgo.us Discount TOMS
http://www.2017hoganoutlet.com hogan scontate
http://www.nikeshoxsaleo.com Nike Shox Cheap
http://www.uggpascherofr.com Uggs Pas Cher Soldes
http://www.goodsneakerso.us Adidas Originals Superstar
http://www.sheepskinuggsaleo.us ugg store
http://www.uknikeol.net nike air max running shoes
http://www.tnpaschernike.com nike tn pas cher
http://www.tomsoutletgon.us Official Toms Shoes Outlet
http://www.chronopost.fr suivre un envoi
http://lebrons11sale.us newest lebron shoes
http://www.nikepascherfefr.com Nike Pas Cher Femme
http://www.canadagoosejackoronline.top Canada goose dam
http://www.nikeairpaschero.com Nike Air Pas Cher
http://www.jordanshoesolg.us Jordan Shoes Air
http://www.adidassupersaleol.top Adidas Superstar Sale Online
http://www.monclerepaschersos.biz Doudoune Moncler Pas Cher
http://www.tomsoutletol.us Toms Outlet Online
http://www.aj23chaussure.com nike air jordan pas cher
http://retro23onsaleso.biz new jordan releases
http://www.nikeair-maxoutletstore.us Air Max 90
http://www.goedkoopnikesalenl.com Nike Air Max Goedkoop
http://www.monclersaleol.top Moncler Jackets Discount Marketplace
http://www.pandoraoutletofficialstore.com Pandora Official Website
http://www.tomsforsaleo.us TOMS For Sale
http://www.bootsoutletpascher.top Bottes Ugg Femme Pas Cher
http://www.nikeolno.org nike joggesko
http://www.storenikesfr.org chaussure Nike homme
http://www.hoganoutletscarpeol.com Hogan Outlet
http://www.officialoutletmonclerstore.com Moncler Outlet Online
http://www.hugobossol.us Hugo Boss Sale
http://www.adnmdstsaleo.com Adidas Shoes Discount Marketplace
http://www.nikesoccerbootstore.us nike mercurial soccer cleats
http://www.nikeairdamenschuh.com Nike Air Damen
http://www.yeezyboostsalesos.us Yeezy Boost Sale Online
http://www.nikeschoenentekoopo.biz Jordan Schoenen
http://www.reebokol.us reebok running shoes
http://www.uggoloutle.us ugg clearance
http://www.adidasneosaleo.top Adidas Neo Discount Sale
http://nikestorejordanos.us nike jordan shoes
http://www.nikeairobchodcz.com Air max levně
http://fitflopofficialoutlet.com fitflops sale uk
http://www.boutiqueuggsofr.top Boutique Ugg
http://www.nikeairmaxchaussurefr.com Chaussure Nike Air Max Pas Cher
http://www.mksbagsaleol.com Michael Kors
http://www.adsuperstarfr.com Adidas Superstar
http://pandoraocharms.us pandora jewelry store
http://www.esadidasol.com zapatilla adidas
http://www.adidasolsale.com Adidas Originals Stan Smith
http://www.adidasnmdsaleo.top ADIDAS NMD SALE ON LINE
http://www.nikestoreolsale.com Nike Air Women
http://www.esnikesol.org zapatillas running
http://genuinbootsale.us Uggs For Cheap
http://www.coachstoreoutleto.us coach factory outlet online
http://www.topsneakersol.com Nike Factory Store
http://www.jordanstoreoutleto.us Jordan Store
http://www.kobe9nikesos.us Kobe Shoes Nike
http://www.airjordanretrosaleol.com Air Jordan Retro Sale
http://www.adyeezysaleso.us Yeezy Black
http://www.monclerjacketol.com moncler jacket sale
http://www.candagooseoutletols.com Canada Goose Outlet
http://www.pandoraolstore.com Pandora Store
http://www.bootugguoutlet.us Ugg Outlet Online Store

ypMs 2017.4.11
โดยคุณ ypMs 14.47.125.56 [ วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

jianbin0805
http://www.longchampbags.co.uk/
http://www.nikestore-uk.me.uk/
http://www.michaelkors-outletuk.org.uk/
http://www.raybansunglassessale.com.co/
http://www.nikerosheone.us/
http://www.coachfactoryoutlet-store.com.co/
http://www.michaelkorshandbags-outlets.us.com/
http://www.nikeoutletstore.us/
http://www.coachoutletcoachoutletonline.us.com/
http://www.fredperrypoloshirts.com/
http://www.adidasnmdshoes.us.org/
http://www.cheapjordansfreeshipping.us.com/
http://www.ferragamo-shoes.us.com/
http://www.nhljerseyswholesales.us.com/
http://www.louisvuittonpascher.fr/
http://www.coachoutletonline-clearance.us.com/
http://www.raybansunglassesoriginal.us.com/
http://www.ralphlauren-polo.org.uk/
http://www.michaelkors-outletonlineclearance.us.com/
http://www.kobeshoes.us/
http://www.guccioutletstores.us.com/
http://www.ralphlaurenpoloofficial.us.com/
http://www.canadagooseoutletstore.name/
http://www.nikeshoes-outlet.us.com/
http://www.louisvuittonoutlet-official.us.com/
http://www.edhardy.us.com/
http://www.michaelkorsoutlett.us.com/
http://www.mizunorunningshoes.us/
http://www.ralph-laurenpolo.us.com/
http://www.uggbootsclearance.us.org/
http://www.hermesbelts.us.com/
http://www.kevindurantshoes.net/
http://www.oakleysunglasses-sale.us.com/
http://www.nikeairmax90.me.uk/
http://www.canadagooseoutletonline.us.org/
http://www.swarovskicrystals.com.co/
http://www.louisvuittonoutlet-lv.us.com/
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.org.uk/
http://www.canadagoosejackets-uk.com.co/
http://www.hollister-clothingstore.in.net/
http://www.polo-outlet.in.net/
http://www.long-champoutlet.us.com/
http://www.louisvuittonoutletlv.us.com/
http://www.poloralph-lauren.us.com/
http://www.michaelkors-handbags.co.uk/
http://www.christianlouboutinonline.us.com/
http://www.canada-goosejacketsoutlet.us.com/
http://www.suprashoes.us.com/
http://www.oakleysunglasses-wholesale.com.co/
http://www.marc-jacobs.us.org/
http://www.newbalanceshoes.in.net/
http://www.michaelkorsoutletonlineofficial.us.com/
http://www.coachoutletonline.us.org/
โดยคุณ jianbin0805 ส่งเมล์ถึง jianbin0805 216.244.95.204 [ วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 15:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

http://www.ferragamooutlet.us.com
http://www.usboots.us.com
http://www.michaelkors-outletonline.eu.com
http://www.ray-bansunglassesoutlet.com.co
http://www.uggsonline.in.net
http://www.softworx.it
http://www.truereligion-jeans.com.co
http://www.burberrysale.com.co
http://www.uggbootsoutlets.in.net
http://www.louisvuittonoutlet.nom.co
http://www.outletcanadagoose.com.co
http://www.uggboots.com.co
http://www.fitflops.org
http://www.toryburch.me.uk
http://www.outletcoachfactoryonline.us.com
http://www.katespadeoutletstore.us.org
http://www.coachoutletonline-sale.us.com
http://www.uggbootsaustralia.in.net
http://www.north-face-outlet.in.net
http://www.louisvuittonhandbags.nom.co
http://www.louboutinoutlets.us.com
http://www.michael--kors--outlet.ca
http://www.outletpoloralphlauren.us.org
http://www.ralphlaurenukofficial.org.uk
http://www.mbt.us.com
http://www.michaelkorsoutletoff.us.com
http://www.burberrystore-outlet.us.com
http://www.uggscanadasale.ca
http://www.prada.us.org
http://www.nylonic.co.uk
http://www.chelseajersey.org.uk
http://www.oakleysunglassesoutletstore.us.org
http://www.grupolanda.es
http://www.uggbootssale70off.org
http://www.ugg-boots.name
http://www.adidasyeezy-boost.us.com
http://www.losangelesclippersjerseys.com
http://www.truereligionjeans-outlet.us.com
http://www.uggs-outlet.name
http://www.coachcom.us.com
http://cartier.sunglassescheap.us.com
http://www.recoilmag.com.au/adidas-yeezy.html
http://www.uggsonclearance.com.co
http://www.michaelkors--outlet.us.org
http://www.cheap-jordan-shoes.us.com
http://www.burberryoutlet-canada.ca
http://www.michaelkorshandbags.nom.co
http://www.coach-factoryonline.us.org
http://www.ray-banssunglasses.com.co
http://www.uggbootsonsale70off.net.co
http://rayban.sunglassescheap.us.com
http://www.louboutinshoesuk.co.uk
http://www.uggbootsonsale70off.us.org
http://www.ralphlaurenoutletofficial.us.com
http://www.supremeclothing.us.com
http://www.oakleyssunglasseswholesale.us.com
http://cheapoakley.sunglassesonline.us.com
http://www.funoase.at
http://www.rayban--sunglassess.us.com
http://www.burberry-saleoutlet.com
http://www.canadagooseforsale.ca
http://www.truereligionoutletjeans.us
http://www.poloralphlauren-outlet.in.net
http://www.truereligionoutlet.eu
http://www.louisvuitonnoutlet.com
http://www.canadagoosesale.com.co
http://www.uggfed.com
http://www.coachwallets.us.com
http://www.uggbootsonsale65off.in.net
http://www.canadagoosecanada.name
http://www.clarksshoesoutlet-online.com
http://www.giuseppe-zanotti.us.com
http://www.pandoracharms.us.org
http://www.newyorkknicksjerseys.us.com
http://www.burberryoutletsales.us.com
http://www.coach-outlet.nom.co
http://www.louis--vuittonhandbags.us.com
http://www.uggsonsale.net.in
http://www.mulberrybagsuk.me.uk
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.burberryoutletsale.in.net
http://www.michaelkors--outlet.us.com
http://www.uggbootsoutlets.org
http://www.manchesterunitedjersey.co.uk
http://www.adidaswings.name
http://www.uggboots70off.in.net
http://www.uggfactoryoutlet.com.co
http://www.christianlouboutinuk.uk
http://www.montblancpenofficials.us.com
http://www.dardanet.se/Rolex.html
http://www.rayban-sunglasses.com.co
http://www.uggfactoryoutlet.in.net
http://www.thenorthface-outlet.in.net
http://www.pandora-rings.net
http://www.replica-watches.us.com
http://www.converse-outletstore.com
http://www.thenorthfaceoutletjackets.us.com
http://www.katespadehandbagsoutlet.us.org
http://www.clearancemichaelkorsoutlet.us.com
http://www.vayrocana.de
http://www.michael--korshandbags.us.com
http://www.cocoritosrl.it
http://www.goldenstatewarriorsjerseys.us.com
http://www.outletugg.com.co
http://www.redbottoms.me.uk
http://www.louis-vuitton-borse.it
http://www.birkenstocksandals.org
http://www.mulberryuk.me.uk
http://www.supremeuk.co.uk
http://www.bostoncelticsjerseys.com
http://www.uggbootsoutletclearance.us.com
http://www.pololaurenshirts.com
http://www.michaelkorsukoutlet.me.uk
http://www.uggbootsonsale75off.in.net
http://www.noltingorgelgendringen.nl
http://www.supop.fr
http://www.katespade-outlet.in.net
http://www.uggslippers.us.org
http://www.uggsboots.com.co
http://www.michaelkorsoutletscanada.ca
http://www.truereligion-jeans.us
http://www.ugg-outlets.com.co
http://www.ctss.se/Ray Ban.html
http://www.vansshoesoutlet-store.com
http://www.coach-factoryoutletusa.com
http://www.fitflopssaleclearance.us.org
http://www.coachonline.us.org
http://www.uggsoutlet.nom.co
http://www.toryburchoutletoff.us.com
http://www.cheapairjordans.us.com
http://www.uggsaustralia.net.co
http://carrera.sunglassescheap.us.com
http://oakley.sunglassescheap.us.com
http://www.poloralph--lauren.us.com
http://www.northfaceoutletstore.us.org
http://www.ferragamoshoesoutlet.us.com
http://www.adidasshoes.in.net
http://www.seattleseahawksjersey.us.com
http://www.michaelkorsuk.me.uk
http://www.canadagoose.com.co
http://armani.sunglassescheap.us.com
http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com
http://www.monclerjacketsonline.us.com
http://www.dallasmavericksjerseys.com
http://www.converseshoesoutlet.us.com
http://www.ugg.me.uk
http://www.oakleys-sunglassesoutlet.us.com
http://www.mlbjerseyswholesale.us.com
http://www.louisvuittonoutletmalls.us.com
http://www.coachoutletfactoryon.com
http://www.montblanc-pens.name
http://www.michaelkorstotehandbags.us.com
http://www.uggclearancesale.in.net
http://www.fitflopsoutlet.us.com
http://www.ugg-italia.it
http://www.washingtonwizardsjerseys.com
http://www.nhlhockey-jerseys.us.com
http://www.coachoutletonlineshopping.us.org
http://www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com
http://www.louis-vuitton.nom.co
http://www.ralphlaurenuk.uk
http://www.nikeairmaxshoes.us.com
http://www.coachoutlet-factory.us.com
http://www.uggoutlet70off.in.net
http://www.pandorajewelry.in.net
http://www.adidastrainers.uk
http://www.michael--kors.us.org
http://www.michaelkors-handbags.us
http://www.true-religion.me.uk
http://www.oakley-sunglassesonsale.us.com
http://www.oklahomacitythunderjerseys.us.com
http://www.swarovski-jewelry.name
http://www.uggsclearance.com.co
http://www.niketrainers.uk
http://www.superdry.me.uk
http://www.poloralphlaurenoutletoff.us.com
http://www.tory-burchoutletonline.us.com
http://www.jaggabite.nl
http://www.raybanwayfarer.com.co
http://www.cheap-mlb-jerseys.us.com
http://www.burberrysoutletonline.us.com
http://www.cheap-ugg-boots.us.org
http://www.nikeoff.com
http://www.nikehuarache.in.net
http://www.columbiaoutlet-store.com
http://www.cheap-uggboots.com.co
http://www.northfaceclearance.us.com
http://www.uggbootsonsale75off.us.org
http://www.tommy-hilfiger-canada.ca
http://www.oakleysunglasses2017.us.com
http://www.newenglandpatriotsjerseys.us.com
http://www.uggoutletsonline.us.com
http://www.laurenralphlauren.us.com
http://www.louis-vuittonoutletus.us.com
http://www.adidasjeremyscott.in.net
http://www.cincinnatibengalsjerseys.us.com
http://www.rdsk.ch
http://www.coachoutlet-online.eu.com
http://www.toryburchoutletsonline.us.com
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au
http://www.wholesale-nfl-jerseys.us
http://www.villafranchi.it
http://www.fitflopssaleuk.org.uk
http://www.pradaoutletonlinestore.us.com
http://www.newbalance-shoes.us.com
http://www.uggbootsclearances.com.co
http://www.uggsadd.com
http://www.sevensoulmotion.be
http://www.redbottoms.org.uk
http://www.uggoutlet.nom.co
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.nikenfljerseysfreeshipping.us
http://www.pandora-charms-canada.ca
http://www.ralphlaurenpolooutlet.us.org
http://www.adidastrainersuk.co.uk
http://www.vansshoes.us.org
http://www.nikerunning.org.uk
http://www.thenorthfaceclearance.us.com
http://www.raybanpascher.fr
http://www.adidasstansmith.org.uk
http://www.nikefactoryoutletstores.us.com
http://www.salvatoreferragamo.in.net
http://www.outletpolo-ralphlauren.us.com
http://www.ray-bansunglasses2017.us.com
http://www.uggsaustraliaboots.us.com
http://www.uggsale.com.co
http://www.ralphlaurenpolouk.org.uk
http://www.cheap-uggs.com.co
http://www.kibbie.at
http://www.northfacejackets.us.org
http://www.louisvuittonlvoutlet.us.com
http://www.coachoutlet70off.us.com
http://www.snapbackshatswholesale.us.com
http://www.minnesotavikingsjerseys.us.com
http://www.birkenstock.us.org
http://www.cheapnfljerseyswholesale.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-online.eu.com
http://www.uggonsale.in.net
http://www.superdry.org.uk
http://www.michael--kors--canada.ca
http://www.nikeoutletstoreonline.us.com
http://www.coachoutletsclearance.us.com
http://www.jpgconseil.fr
http://www.nikefactory-outlet.us.com
http://www.nfljerseysfromchina.us.com
http://www.moncler.eu.com
http://www.fitflops.us.org
http://www.officialcoachfactoryoutletonline.us.com
http://www.discountnike.us.com
http://www.vitax.se
http://www.uggoutlet70off.com.co
http://www.ugg-boots-australia.com.au
http://www.manoloblahnik.us
http://www.coachfactoryoutletonlinesale.us.com
http://www.seattleseahawksjerseys.us.com
http://www.uggsaustralia.it
http://www.uggs-outlet-online.us
http://www.michaelkorsuk.com.co
http://www.canadagoosesale.name
http://www.uggbootsonsale70off.ca
http://www.oakleysunglassessport.us.com
http://www.coach--outlet.ca
http://www.uggbootsaustralia.us.org
http://www.mamiundich.ch
http://www.coach--purses.in.net
http://www.grnet.ch
http://www.wholesale-nfljerseys.us.com
http://www.usuggbootsoutlet.com
http://www.thenorthfaceoutletstore.us.com
http://www.uggaustraliaboots.in.net
http://www.salomon-shoes.in.net
http://www.adidassoccershoes.us
http://www.chicagobullsjerseys.com
http://www.adidasoutletstore.net
http://www.moncler.me.uk
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.longchamp-outletstore.us.com
http://www.ctss.se/Nike Air Max.html
http://www.michael-kors-outlet.eu.com
http://www.coachhandbagsfactoryoutletonline.us.com
http://www.birkenstockoutlet.us.com
http://www.toryburchhandbagsoutlet.us.com
http://www.nba-jerseys.us.com
http://www.jordanretro.us
http://www.maccosmeticsonline.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.in.net
http://www.archivigramsci.it
http://www.uggoutlets.com.co
http://www.uggsoutletstores.in.net
http://www.uggclearancesale.us.com
http://www.hermesbeltoutlet.com
http://www.coach-factoryoutletonlines.com
http://www.louisvuittonusa.us.com
http://www.christianlouboutinoutletclearance.us.com
http://prada.sunglassescheap.us.com
http://www.pradabags.in.net
http://www.canadagoose-canada.ca
http://www.coachfactoryoutlet.nom.co
http://dolceandgabbana.sunglassescheap.us.com
http://www.uggbootscheaponline.in.net
http://www.katespadestoreoutlet.us.com
http://www.michaelkorsbagsuk.co.uk
http://www.ralphlaurenoutlet-poloshirts.us.com
http://www.pradashoes-outlet.com
http://www.mulberrysale.uk
http://www.fitflops.us.com
http://www.uggbootsclearanceoutlet.com.co
http://www.mlbjerseys.org
http://www.hermes.in.net
http://www.miamiheatjerseys.us.com
http://www.nikehuarache.me.uk
http://www.authenticlouisvuittonhandbags.us.com
http://www.adidas-nmd.co.uk
http://www.oakleysunglassescanada.ca
http://www.christianlouboutinoutletusa.us.com
http://www.ray-banaviatorsunglasses.org.uk
http://www.mathcad.be
http://www.uggoutletstore.net.co
http://www.northfaceoutlet70off.us.com
http://www.ugg-australia.com.co
http://www.cheapauthentic-nfljerseys.us.com
http://www.sanantoniospursjerseys.us.com
http://www.coachhandbagscanada.ca
http://www.cheapjerseysnflwholesale.us
http://www.coachfactoryoutletonlinesale.us.com
http://www.generaliopen.at
http://www.michaelkorsoutletonline80off.us.com
http://www.longchamp-outlet.us.org
http://www.adidasoutletclearance.com
http://www.outletuggs.com.co
http://www.underarmouroutletclearance.com
http://www.cheapnikenfljerseyswholesale.us
http://www.denverbroncosjerseys.us.com
http://www.longchampoutlet-online.com
http://www.recoilmag.com.au/christian-louboutin.html
http://www.bliriknu.se
http://www.uggsslippers.com.co
http://www.outletuggs.net.co
http://www.michaelkorsoutlet75off.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.us.org
http://www.newcoachoutlet.us.com
http://www.uggslipperssale.us.com
http://www.uggbootsonsale70off.com.co
http://www.stansmithadidas.us.com
http://www.jordans.in.net
http://www.anzeigenmaerkte.ch
http://www.pandoraukjewelry.org.uk
http://www.gosl.co.uk
http://www.cheapjordansshoes.us.com
http://www.outletslouisvuitton.us.com
http://www.michaelkorsoutletsonlinesale.us.com
http://www.airjordan-14.us
http://www.ferragamobelt.us.com
http://www.nikeroshe.org.uk
http://www.airmaxuk.uk
http://www.cheapmichaelkorshandbags.us.org
http://www.uggboots-onsale.us
http://www.louisvuittonstores.us.com
http://www.northfacejacket.us.com
http://www.uggsoutlet.org
http://www.timberlandoutlet.name
http://www.katespadehandbagssale.us.com
http://www.adidasukoriginals.org.uk
http://www.nike-airmax.me.uk
http://www.ugg.com.co
http://www.cheapraybans.ca
http://www.coach-bags.us.org
http://www.ralphlauren.eu.com
http://www.alupro.fr
http://www.adidas.in.net
http://www.chaussure+++ianlouboutin.fr
http://www.katespadeoutletsale.us.com
http://www.montblanc.com.co
http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com
http://versace.sunglassescheap.us.com
http://www.oakleysungalsses.nom.co
http://www.proglas.at
http://www.uggsclassicboots.us.com
http://www.uggbootsforwomen.com.co
http://www.ray-banssunglasses.me.uk
http://www.louisvuittonofficial.us.com
http://www.nikeblazers.in.net
http://www.truereligion-outletjeans.us.com
http://www.louisvuittonuk.org.uk
http://www.coachoutletonline.nom.co
http://www.christianlouboutin.me.uk
http://www.realfres.es
http://www.christianlouboutindown.com
http://www.ugg-bootscheap.com.co
http://www.supreme-newyork.com
http://www.pandora-jewelry.name
http://www.recoilmag.com.au/michael-kors.html
http://www.newmichaelkorsoutlet.us.com
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.in.net
http://www.tretronik.se
http://www.northface-clearance.us
http://www.the-northfaceoutlet.net.co
http://www.uggbootsclearances.com.co
http://www.coachoutletonline70off.us.com
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.sproeiendekutjes.nl
http://www.canadagooseclearance.us.com
http://www.vibramfivefingers.in.net
http://www.louis-vuittonoutlets.us.org
http://www.cheapnhljersey.us.com
http://www.nike-factoryoutlet.us.com
http://www.mcm.com.co
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co
http://www.dardanet.se/Ralph lauren.html
http://www.hermes.me.uk
http://www.coachfactory-outletonline.org
http://www.uggaustralia.me.uk
http://www.hermesbirkinhandbags.us.com
http://www.moncleroutlet.us.org
http://www.jordans-fusion.com
http://www.recoilmag.com.au/rolex.html
http://www.clevelandcavaliersjerseys.us.com
http://www.pradahandbagsoutlet.us.com
http://www.outletuggboots.com.co
http://www.michaeljordan-shoes.com
http://www.monclerjacketsoutlet.us.com
http://www.wholesaleray-bansunglasses.us.com
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.uggboots70off.com.co
http://www.longchamp-handbags.us.org
http://www.pittsburghsteelersjerseys.us.com
http://dior.sunglassescheap.us.com
http://www.truereligionsale.com.co
http://www.burberry.me.uk
http://www.northfaceoutletonline.me.uk
http://www.ugg.org.uk
http://www.oakleyssunglassescheap.com
http://www.uggsoutletstores.us.com
http://www.jordanshoes.us.org
http://www.christianlouboutin.name
http://www.sunglassesoakley.com.co
http://www.poloshirt.in.net
http://www.recoilmag.com.au/ralph-lauren.html
http://www.ray-bansunglassesoutlets.us.com
http://www.uggbootsaustralia.com.co
http://www.cheapraybansunglasses.net.co
http://www.uggsoutletstore.org
20179.1wengdongdong
โดยคุณ dongdong8 ส่งเมล์ถึง dongdong8 45.63.83.171 [ วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1