กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ปฏิบัติการสอน
**************************************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ ศธ 04043/7601 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย)ดังนี้
1. ตำแหน่งและสาขาวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกภาษาไทย)จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกภาษาไทย
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
2.3. อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
2.4 ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น


3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือก เขียนคำว่า “ รับรองสำเนาถูกต้อง ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดหากผู้สมัครสอบคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครสอบได้ในวันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2560
เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(มีข้อสงสัย โทร. 083 -3225-959)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ผลงาน และบุคลิกภาพ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
ประกาศผลสอบ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 จ้างในอัตราจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เงินนอกงบประมาณ
6.2 ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
6.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง
6.4 สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม หากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อ หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560พัชรินทร์ ปิจมิตร
นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 106.0.194.103 [ วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:48 น. ]

http://www.adyeezysale.top Yeezy Men
http://www.comprarenikeairmaxq.com Scarpe Air Max
http://www.monclerstoreofficialoutlet.com Moncler Sale
http://www.doudounemonclerolfr.com Doudoune Moncler Site Officiel
http://www.pandoracharmsol.com new pandora charms
http://www.canadagooseosal.top Canada Goose Womens Coats
http://www.canadagoosesaleolca.top canada goose jacket outlet
http://www.nikeshoesdiscountos.us nike shoes
http://www.jordans11retros.us Nike Air Jordan 11
http://nikeshoefactoryo.us cheap nike air max
http://www.officialnfloutletstore.us nfl store
http://www.nikefactorystoreos.biz nike sneakers
http://timberlandbootol.us Timberland Outlet
http://www.tomssalego.us TOMS OUTLET
http://mkbagsaleoutletol.com Cheap Michael Kors
http://www.descuentonikeairmaxs.com Descuentos Nike
http://www.uggonlinestoreofficialol.us Original Ugg Boots
http://www.monclerboutiqueofr.com Doudoune Moncler Femme Pas Cher
http://www.nlnikestore.com goedkope nike air max
http://cheapnikesaleol.us Cheap Air Max Trainers
http://www.vansshoessalesos.us Vans Black Sneakers
http://www.tomsolsaleto.us Cheap Toms Shoes Outlet
http://www.uggpaschero.com Ugg Pas Cher Femme
http://www.newnikeairmaxos.us womens nike air max
http://www.airmaxverkaufende.com günstige nike schuhe
http://www.bootsaleo2017.us Ugg boots Sale
http://monclerofficialoutletstore.com Moncler Outlet Store
http://www.nikechaussurespaschero.com nike air
http://www.tomsonsaleo.online toms sale
http://www.nikeairmax90ous.us Nike Air Sneakers
http://www.nikeshoessalees.com zapatillas nike baratas
http://www.nikestoreol.com Nike Outlet
http://www.officialnikefreeoutletstore.us Nike Shox discount Sale
http://www.nikebutikdk.com billige nike sko
http://www.boostyeezysaleol.top Boost Yeezy Sale On Line
http://www.nikerosherunol.us Nike Roshe Run Sale
http://www.pradabagsaleo.com prada outlet
http://zulurunner.com nike sb stefan janoski
http://www.nikesoccerbootoutlet.com Soccer Boots Outlet nike
http://www.pandoranoutlet.com Negozi Pandora
http://www.schuhnikeairde.com Air Nike
http://www.airmaxboutiquefe.com Air Max Femme
http://www.rbsaleoutletol.top Ray Ban Sunglasses Online
http://www.yeezyadol.us new yeezy shoes
http://www.pandorastoresaleol.top Pandora Store Sale
http://canadagoosewsaleo.com Canada Goose Outlet
http://www.glassesaleol.top Oakley Sunglasses Cheap
http://www.pandorauoutlet.com pandora outlet store
http://www.adidasshoesdiscountos.us adidas store
http://www.pandoracharmbraceletol.com Pandora Store
http://www.nikeairmaxskorsup.com Air max dam
http://www.uggpascherlfr.com Ugg Pas Cher En France
http://www.itnikene.com scarpe nike
http://tomsshoeswomenol.us TOMS SHOES OUTLET
http://www.botasdefutboldesalida.com botas de futbol
http://www.mkbagoutletol.com Michael Kors Outlet
http://www.fortomsonsale.us Cheap Toms Outlet Store
http://www.nikebotystore.com Boty Nike Air
http://www.nikehuaracheos.us huarache sneakers
http://www.teflalumni.com retro jordans for cheap
http://www.conversesalestore.us converse store
http://airjordan23retrosoutlet.com Jordan Sneakers For Sale
http://abercrombiespstore.us abercrombie and fitch store
http://www.airforcepaschernike.com air force one pas cher
http://www.nikehuarachesos.us Nike Air Huarache For Sale
http://www.nikesalestoreso.us Nike Shoes Sale Store
http://www.airmaxdiscountol.com Discount Air Max
http://www.nikesaleol.top Nike Shoes Discount Marketplace
http://www.adidasshoesdiscountol.com adidas outlet
http://www.bootcentreol.us cheap uggs
http://www.nikeairmaxcheapsos.us Nike Air Max Cheap
http://www.glassesesaleol.top Ray-Ban Official Discounted Site
http://www.airmaxtnpaschero.com Air Max Pas Cher
http://www.airmaxsalestoreol.us Nike Online Store
http://2016womentomsshoes.us toms shoes outlet
http://www.yeezysaleol.us Yeezy Shoes Discount Marketplace
http://www.borlettoweb.com nike sportschuhe
http://www.christianlouboutinheelso.us christian louboutin outlet
http://www.nikefactorystoreol.com Nike Air 90
http://www.tomswomensol.us Toms Factory Outlet
http://www.nhlofficialoutletstore.us official NHL jerseys
http://www.pandorabeadsol.com pandora beads
http://www.tiendabotasdefutbolnike.com zapatos de futbol nike
http://www.mkoutletsaleol.top Cheap Michael Kors Tote Bag
http://christianlouboutinfrsale.com louboutin heels
http://www.goosecanadaoloutlet.biz canada goose jackets on sale
http://www.officialvansoutletstore.us vans shoe store
http://www.coachfactorystoreol.us Coach Bags On Sale
http://www.polostoreoutletol.com Stone Island Outlet
http://www.uggmtoutlet.us ugg factory outlet
http://www.ugsaleol.top UGG BOOTS FOR WOMEN
http://www.uggolcleance.us cheap uggs for women
http://www.fashionbagsalesos.us Michael Kors Handbags Discount
http://www.longchampols.com longchamp bags on sale
http://www.nuovoscarpehoganoutlet.com scarpe hogan outlet
http://www.sortiedemagasinnike.com chaussure basket homme
http://www.nikechaussuresmagasinfr.com chaussures nike pas cher
http://nikeoutletstoreol.us Nike Store
http://www.nikeverkoopnl.com Air Max Kopen
http://www.raybanolstore.us Ray ban sale online
http://www.sneakersalesos.us Air Max Sneakers
http://www.zapatosdenikesp.biz Nike Zapatos
http://www.23isback.us 23 IS BACK Store
http://www.xtend.biz nike schuhe günstig
http://www.officialnikesoccerbootstore.us Nike Soccer Cleats Boots
http://www.tomscanvasgo.us Discount TOMS
http://www.2017hoganoutlet.com hogan scontate
http://www.nikeshoxsaleo.com Nike Shox Cheap
http://www.uggpascherofr.com Uggs Pas Cher Soldes
http://www.goodsneakerso.us Adidas Originals Superstar
http://www.sheepskinuggsaleo.us ugg store
http://www.uknikeol.net nike air max running shoes
http://www.tnpaschernike.com nike tn pas cher
http://www.tomsoutletgon.us Official Toms Shoes Outlet
http://www.chronopost.fr suivre un envoi
http://lebrons11sale.us newest lebron shoes
http://www.nikepascherfefr.com Nike Pas Cher Femme
http://www.canadagoosejackoronline.top Canada goose dam
http://www.nikeairpaschero.com Nike Air Pas Cher
http://www.jordanshoesolg.us Jordan Shoes Air
http://www.adidassupersaleol.top Adidas Superstar Sale Online
http://www.monclerepaschersos.biz Doudoune Moncler Pas Cher
http://www.tomsoutletol.us Toms Outlet Online
http://www.aj23chaussure.com nike air jordan pas cher
http://retro23onsaleso.biz new jordan releases
http://www.nikeair-maxoutletstore.us Air Max 90
http://www.goedkoopnikesalenl.com Nike Air Max Goedkoop
http://www.monclersaleol.top Moncler Jackets Discount Marketplace
http://www.pandoraoutletofficialstore.com Pandora Official Website
http://www.tomsforsaleo.us TOMS For Sale
http://www.bootsoutletpascher.top Bottes Ugg Femme Pas Cher
http://www.nikeolno.org nike joggesko
http://www.storenikesfr.org chaussure Nike homme
http://www.hoganoutletscarpeol.com Hogan Outlet
http://www.officialoutletmonclerstore.com Moncler Outlet Online
http://www.hugobossol.us Hugo Boss Sale
http://www.adnmdstsaleo.com Adidas Shoes Discount Marketplace
http://www.nikesoccerbootstore.us nike mercurial soccer cleats
http://www.nikeairdamenschuh.com Nike Air Damen
http://www.yeezyboostsalesos.us Yeezy Boost Sale Online
http://www.nikeschoenentekoopo.biz Jordan Schoenen
http://www.reebokol.us reebok running shoes
http://www.uggoloutle.us ugg clearance
http://www.adidasneosaleo.top Adidas Neo Discount Sale
http://nikestorejordanos.us nike jordan shoes
http://www.nikeairobchodcz.com Air max levně
http://fitflopofficialoutlet.com fitflops sale uk
http://www.boutiqueuggsofr.top Boutique Ugg
http://www.nikeairmaxchaussurefr.com Chaussure Nike Air Max Pas Cher
http://www.mksbagsaleol.com Michael Kors
http://www.adsuperstarfr.com Adidas Superstar
http://pandoraocharms.us pandora jewelry store
http://www.esadidasol.com zapatilla adidas
http://www.adidasolsale.com Adidas Originals Stan Smith
http://www.adidasnmdsaleo.top ADIDAS NMD SALE ON LINE
http://www.nikestoreolsale.com Nike Air Women
http://www.esnikesol.org zapatillas running
http://genuinbootsale.us Uggs For Cheap
http://www.coachstoreoutleto.us coach factory outlet online
http://www.topsneakersol.com Nike Factory Store
http://www.jordanstoreoutleto.us Jordan Store
http://www.kobe9nikesos.us Kobe Shoes Nike
http://www.airjordanretrosaleol.com Air Jordan Retro Sale
http://www.adyeezysaleso.us Yeezy Black
http://www.monclerjacketol.com moncler jacket sale
http://www.candagooseoutletols.com Canada Goose Outlet
http://www.pandoraolstore.com Pandora Store
http://www.bootugguoutlet.us Ugg Outlet Online Store

ypMs 2017.4.11
โดยคุณ ypMs 14.47.125.56 [ วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

Coach Handbags Outlet, http://www.coachoutletcc.us.com
Oakley Sunglasses Outlet, http://www.oakley-sunglassesoutlet.in.net/
Coach Outlet Store, http://www.coachoutletstoreco.us.com
Moncler Jackets, http://www.moncleroutletjackets.us.com
Fitflop Shoes, http://www.fitflopsandals.us.com
Prada Outlet Store, http://www.pradahandbags.name
Coach Factory Outlet, http://www.coachfactoryoutletcc.us.com
Michael Kors Bags, http://www.wwwmichaelkorsoutlet.us.com
Tory Burch Shoes, http://www.toryburch.us.org
Ray-Ban Sunglasses Outlet, http://www.outlet-rayban.us.com
oakley outlet, http://www.oakleysoutlets.us.com
The North Face Jackets, http://www.northface.in.net
Burberry Bags Sale, http://www.burberrysoutlet.us.com
Michael Kors Handbags Outlet, http://www.michaelkorsoutletsonline.in.net
Ralph Lauren Outlet, http://www.ralphlaurenoutletpolo.us.com
Longchamp Handbags, http://www.longchamp.in.net
Swarovski Outlet, http://www.swarovski-jewelrys.us.com
Oakley Sunglasses, http://www.oakley-sunglassess.com.co
Timberland Boots, http://www.timberlands.us.com
longchamp outlet, http://www.longchamphandbags-outlet.us.com
Ray-Ban Sunglasses Outlet, http://www.ray-ban-sunglasses.name
Retro Air Jodan Shoes, http://www.cheapjordan.us.com
Timberland Boots Outlet, http://www.timberlandboots-outlet.us.com
true religion outlet, http://www.truereligion.com.co
Ed Hardy Outlet Store, http://www.edhardyoutlet.com
Under Armour Outlet, http://www.underarmouroutlet.name
Cheap Jordans, http://www.jordans-shoes.us.com
Christian Louboutin Outlet Store, http://www.christianlouboutinoutletstore.com
Nike Outet Store, http://www.nikefactoryoutlet.us.com
true religion outlet, http://www.truereligion-jeansoutlet.in.net
Pandora Jewelry Sale, http://www.pandorajewelrysale.us
Salvatore Ferragamo, http://www.ferragamoshoes.eu.com
The North Face Jackets, http://www.thenorthfaces.us.com
Ralph Lauren Outlet, http://www.poloralphlaurenus.us.com
kate spade handbags Outlet, http://www.outletkatespade.us.com
Ray-Ban Sunglasses Outlet, http://www.raybanoutlet.cc
Kate Spade Outlet, http://www.katespadehandbagsoutlet.in.net
Tory Burch Flats, http://www.tory-burchoutletstore.in.net
Coach factory Outlet Store, http://www.coachoutletonlineus.us.com
coach handbags outlet, http://www.coachhandbags.com.co/
Michael Kors Outlet, http://www.michaelkorshandbags.com.co/
Ray Ban Outlet, http://www.ray-ban-sunglassess.us.com
Coach Factory Outlet, http://www.coachoutletsite.com
nba jerseys cheap, http://www.cheap-nba-jerseys.us.com
ray ban canada, http://www.raybansunglassescanada.ca
cheap nfl jerseys, http://www.cheapsjerseys.us.com
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley-sunglassess.us.com
Michael Kors outlet Online, http://www.YourHandbagShop.com
Ray Ban Sunglasses, http://www.ray-banssunglassess.us.com
michael kors outlet, http://www.michaelkors-canada.ca
oakley sunglasses canada, http://www.oakley-sunglassescanada.ca
Coach Outlet Store Online, http://www.coachfactoryoutlet.us
Michael Kors Outlet, http://www.MichaelKorsOutlet.org
longchamps sac, http://www.longchamps-sac.fr
montblanc pens, http://www.montblancpensofficial.us.com
christian louboutin pas cher, http://www.chaussureslouboutin-pascher.fr
Fitflops, http://www.fitflop-shoes.us.com
coach factory outlet, http://www.coachfactorysoutlet.us.com
sac longchamps pas cher, http://www.longchamps-pascher.fr
coach outlet store, http://www.coachsoutletstore.us.com
adidas yeezy boost, http://www.adidasyeezy-boost350.us.com
adidas nmd mens, http://www.adidasnmdrunning.us.com
true religion jeans for men, http://www.true-religionjeans.com
air jordan 11, http://www.jordan11.us.com
jordan shoes for men, http://www.jordan--shoes.us.com
oakley Outlet, http://oakley.ssunglasses.us.com/
vans outlet store, http://www.vansoutletstore.us.com
Coach Outlet Online, http://www.coachoutletusa.us.com
Nike Air Max 2018, http://www.airmax-90.us.com
coach outlet store online, http://www.coachfactoryoutletusa.us.com
nike shoes, http://www.nike-outlet.us.com
ugg outlet store, http://www.uggstoreoutlet.us.com
Ugg Outlet, http://www.uggsoutlet.name
pandora jewelry, http://www.pandora-jewelrys.in.net
Kate Spade Outlet, http://www.kate-spade.name
montblanc, http://www.montblanc-pen.us
Prada Outlet, http://www.prada.in.net
Salomon, http://www.salomon.in.net
Moncler Jackets, http://www.moncleroutlets.in.net
montblanc, http://www.montblancpens.name
moncler coats, http://www.monclers.us.com
burberry handbags, http://www.outlet-burberry.us.com
Vans, http://www.vans-shoes.us.com
under armour outlet, http://www.underarmouroutlet.in.net
north face outlet, http://www.northfaceoutlets.us.com
longchamp handbags, http://www.outlet-longchamp.us.com
fitflop sandals, http://www.fitflops-saleclearance.in.net
swarovski, http://www.swarovski-crystal.in.net
swarovski crystal, http://www.swarovskicrystaloutlet.us.com
UGG Boots, http://www.uggaustralia-outlet.us.com
ralph lauren outlet, http://www.ralph-lauren.in.net
timberland, http://www.timberlandoutlet.in.net
uggs outlet, http://www.uggoutletstores.com
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlets.in.net
Timberland Outlet, http://www.timberland.in.net
Cheap Jerseys Wholesale, http://www.cheap-jerseys.name
Nike Outlet, http://www.nikestore.in.net
nba jerseys shop, http://www.nba-jerseys.in.net
cheap nhl jerseys, http://www.nhljerseys.in.net
under armour, http://www.underarmour-outlet.us.com
Coach Handbags, http://www.coachhandbags-outlet.us.com
cheap nfl jerseys, http://www.nfljerseys.com.co
Christian Louboutin Mens, http://www.christianlouboutinoutlets.in.net
Adidas NMD XR1, http://www.adidasnmd.in.net
red bottoms, http://www.redbottoms.us.com
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys-wholesale.com
coach outlet online, http://www.coachpursesoutletonline.us.com
ugg australia, http://www.wwwuggoutlet.us.com
nike air max 2018, http://www.nikeairmax-2018.us.com
red bottoms, http://www.redbottom-shoes.in.net
Adidas Outlet Online, http://www.adidas-outlet.com.co
Christian Louboutin Sale, http://www.christian-louboutin.in.net
ugg australia, http://www.wwwuggboots.us.com
michael kors handbags outlet, http://www.michaelkorsoutlet-handbags.us.com
ugg outlet, http://www.uggboots-cheap.us.com
pandora jewelry, http://www.pandoracharmsjewelry.us.com
ugg boots, http://www.uggaustralia-boots.us.com
swarovski outlet, http://www.swarovskijewelrys.us.com
Ugg Outlet Store, http://www.uggoutletonlines.us.com
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses.name
uggs outlet, http://www.ugg-outlet.name
Kate Spade Outlet Store, http://www.katespadeoutletsstore.us.com
Oakley Outlet, http://www.oakleyssunglassess.us.com
Cheap Air Jordans Shoes, http://www.jordanshoes.nom.co
Pandora Jewelry Sale, http://www.pandora-jewelry.com.co
Ray Ban Outlet, http://www.raybansunglasses.cc
Salomon Running Shoes, http://www.salomonsshoes.us.com
Nike Air Max, http://www.outlet-nike.us.com
Converse Outlet Store, http://www.converse-outlet.us.com
Adidas Shoes, http://www.adidasshoesoutlet.in.net
tommy hilfiger outlet, http://www.tommyhilfiger-outlet.us.com
New Balance Outlet, http://www.newbalance.in.net
Asics Sneakers, http://www.asics-shoes.in.net
Giuseppe Zanotti, http://www.giuseppezanottidesign.us.com
Ralph Lauren Outlet, http://www.outlet-poloralphlauren.us.com
Polo Ralph Lauren, http://www.outlet-ralphlauren.us.com
Coach Factory Outlet Store Online, http://www.coachstoreoutletofficial.us.com
Coach Outlet Stores, http://www.coachoutletstores.name
Oakley Sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.net.co
Christian Louboutin Shoes, http://www.christianlouboutinsoutlet.us.com
Ralph Lauren Polo, http://www.ralphlaurensoutlet.us.com
Cheap Ray Bans, http://www.cheap-ray-ban.com.co
Coach Outlet Online, http://www.coachsoutlet.us.com
michael kors store online, http://www.michaelkorsofficial.in.net
Coach Outlet Store Online, http://www.coachoutletstoreonline.net
Michael Kors Outlet online, http://www.michaelkorsonline.eu.com
Coach Outlet, http://www.coachoutletcoach.us.com
Michael Kors Outlet, http://www.outlet-michaelkors.us
cheap nike air max, http://www.nikeairmax90.us.com
nike air max, http://www.nikeshoes.us.org
Jordan shoes, http://www.jordancheap.us
cheap jordan, http://www.jordanshoe.us.com
Tory Burch Outlet Online, http://www.toryburchoutlets.in.net
tory burch outlet store, http://www.toryburchs-outlet.us.com
cheap Oakley, http://www.oakleyoutlet.ca
oakley sunglasses outlet, http://www.oakleysunglasses-outlet.in.net
ray ban outlet, http://www.raybanoutlet.com.co
cheap ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglassesoutlet.in.net
coach outlet store US, http://www.coachoutletstoreus.us.com
north face jackets, http://www.thenorthfaces.name
Michael Kors Outlet, http://www.michaelkorsoutlets.us.org
Coach Outlet, http://www.coachfactoryoutletofficial.name
the north face, http://www.northfacejacketsoutlet.com
Coach Factory Outlet Online, http://www.coachfactoryoutletstore.us
kate spade, http://www.katespadesoutlet.us
coach outlet, http://www.coachoutletonline.cc
Coach Factory Outlet, http://www.coachoutletshop.us.com
polo ralph lauren outlet, http://www.outletralphlauren.in.net
Coach Factory Outlet, http://www.coachoutletonlines.us.org
Coach Outlet, http://www.coachfactoryoutletstore.eu.com
Coach Outlet Stores, http://www.coachsoutletonline.us.com
Michael Kor Store Online, http://www.michaelkorssoutlets.us.com
Michael Kors Outlet, http://www.michaelkorsoutletcom.us.com
Michael Kors Factory Outlet, http://www.michaelkorsclearance.us.com
Michael Kors Outlet Online, http://www.michaelkorssfactoryoutlet.us.com
Polo Ralph Lauren, http://www.polosoutlet.us.com
yeezy boost, http://www.yeezyadidasboost.us.com
Christian Louboutin Outlet, http://www.redbottomsshoe.us.com
adidas nmd shoes, http://www.nmdadidasshoes.us.com
Christian Louboutin Shoes, http://www.christianlouboutinsshoes.us.com
true religion jeans, http://www.outlettruereligionjeans.us.com
Ray Ban Outlet, http://www.ray-banoutletstores.us.com
โดยคุณ beibei ส่งเมล์ถึง beibei 31.6.25.119 [ วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

<H1><a href="http://www.vancleefarpelsjewelry.us.com" title="van cleef & arpels jewelry"><strong>van cleef & arpels jewelry</strong></a></H1> <H1><a href="http://www.vancleefarpelsjewelry.us.com" title="van cleef & arpels jewelry"><strong>van cleef & arpels jewelry</strong></a></H2>
<a href=" http://www.vibram-fivefingers.us.com"><strong>vibram fivefingers</strong></a> <a href=" http://www.vibram-fivefingers.us.com"><strong>vibram fivefingers</strong></a>
[url= http://www.vancleefarpelsjewelry.us.com]van cleef & arpels jewelry[/url] [url= http://www.vancleefarpelsjewelry.us.com]van cleef & arpels jewelry[/url]
http://www.juicycoutureoutlet.us.com http://www.juicycoutureoutlet.us.com

โดยคุณ hongjunming ส่งเมล์ถึง hongjunming 69.167.3.72 [ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

2018.5. 9chenlixianghttp://www.fitflopsale.net
http://www.beats-by-dre.co.uk
http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk
http://www.nikefree-5.com
http://www.louboutin-pas-cher.fr
http://www.rolex--watches.co.uk
http://www.occhiali-oakley.it
http://www.supra.in.net
http://www.nike-airmaxnl.nl
http://www.air-jordanshoes.net
http://www.poloralphlauren-pascher.fr
http://www.nikerosherun.net
http://www.vans--shoes.com
http://www.rolex--replica.us
http://www.tommyhilfigeroutlet.net
http://www.nikeshoesinc.us
http://www.prada-outlets.in.net
http://www.boylondon.us.com
http://www.skecherssneakers.us.com
http://www.chaussure-nike-pas-cher.fr
http://www.truereligionoutlets.in.net
http://www.fendi.in.net
http://www.mac-makeup.com
http://www.kobebryantshoes10.com
http://www.jordans.com.es
http://www.weddingdresses.me.uk
http://www.oakleys-sunglasses.net.co
http://www.newbalance-shoes.in.net
http://www.scarpe-nike-store.it
http://www.mulberryoutlet.me.uk
http://www.jordan3.in.net
http://www.katespade-uk.co.uk
http://www.ralphlauren-outlet.co.uk
http://www.nikeblazer.in.net
http://www.nike-airmax.ch
http://www.sacburberrysoldes.fr
http://www.manoloblahnik.us.com
http://www.barbour.us.org
http://www.clarksshoesoutlet.us.com
http://www.wedding--dresses.net
http://www.airmax.in.net
http://www.dansko-shoes.org
http://www.tods-shoes.us.com
http://www.sacvanessa-bruno.fr
http://www.cheapbestnfljerseys.us.com
http://www.orologi-rolex.it
http://www.lebronjames-shoes.com
http://www.iphone7cases.in.net
http://www.watches.us.org
http://www.rayban--occhiali.it
http://www.spainworldcupjersey.com
http://www.instylerionicstyler.us.com
http://www.ghd-hairstraighteners.me.uk
http://www.tommy-hilfiger.org.uk
http://www.ralphlauren--outlet.co.uk
http://www.polo--ralphlauren.us.com
http://www.katespadeoutlet-onlinestore.us
http://www.burberry-outlet-online.it
http://www.nikeairmax.es
http://www.hermes.org.uk
http://www.michaelkorspascher.fr
http://www.baseball-bats.us
http://www.guess-factory.us.com
http://www.longchamp-handbagsuk.org.uk
http://www.swarovskicrystaljewelry.me.uk
http://www.newbalancepascher.fr
http://www.thomassabocharms.co.uk
http://www.beatsheadphones.in.net
http://www.lunetteoakleypascher.fr
http://www.asicso.com
http://www.maccosmetics-uk.co.uk
http://www.herveleger.us
http://www.converse--shoes.us
http://www.longchamp-outletonline.us.com
http://www.poloralphlaurenoutletsale.us.com
http://www.hogan-outlet-online.it
http://www.rayban-sunglasses.net.co
http://www.airmax2017.org
http://www.nikeairmax.co.nl
http://www.lacosteshoes.us.com
http://www.pradaoutlet.in.net
http://www.timberland--boots.com
http://www.stuartweitzman.in.net
http://www.reebok-outlet.in.net
http://www.michaelkorsoutlet.in.net
http://www.nikeclothing.us.com
http://www.michael-korsoutletonline.eu.com
http://www.jordans.co.nl
http://www.hoganshoes.us.com
http://www.marcjacobs-handbags.in.net
http://www.jordan4.in.net
http://www.pandorajewelrys.us.com
http://www.nikefactory.us.org
http://www.nikeairmaxinc.net
http://www.montblanc.us.org
http://www.bcbgmax.in.net
http://www.timberlandpas-chere.fr
http://www.softballbats.us.com
http://www.nikeblazerpaschere.fr
http://www.redbottoms.in.net
http://www.sacguess.fr
http://www.chaussurenikeairmax.fr
http://www.jordan12.in.net
http://www.timberland-boots.us.org
http://www.lunette-oakley.fr
http://www.nikeshoes.me.uk
http://www.air-max-90.fr
http://www.sunglasses-raybans.us.com
http://www.toryburch-outletsonline.us.com
http://www.salvatoreferragamo.us.org
http://www.salvatoreferragamo-shoes.us.com
http://www.salomonshoes-outlet.com
http://www.truereligion.in.net
http://www.mizunorunning.us.com
http://www.converseallstar-outlet.it
http://www.marcjacobs.org.uk
http://www.nike-free-run.co.uk
http://www.vans-scarpe.it
http://www.versacehandbags.us.com
http://www.pandora-jewelry.us.com
http://www.celine-handbags.org
http://www.jordan11.in.net
http://www.prada.me.uk
http://www.yeezyshoe.us.com
http://www.christian--louboutin.org.uk
http://www.mizunorunning-shoes.com
http://www.soccerjerseys.in.net
http://www.oakleysunglassesuk.me.uk
http://www.converse.org.uk
http://www.airjordan.org.uk
http://www.nikestoreuk.co.uk
http://www.yvessaintlaurent.us.com
http://www.ralphlauren-outlet.in.net
http://www.cheapnfljerseys-fromchina.us.com
http://www.nike-air-huarache.co.uk
http://www.hermes-birkinbags.in.net
http://www.airmax-90.in.net
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr
http://www.michaelkorsoutletus.us.com
http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk
http://www.dolce-and-gabbana.org
http://www.stuart-weitzman.org
http://www.new-balanceoutlet.net
http://www.jerseys.in.net
http://www.poloralph-lauren-outlet.in.net
http://www.onverseallstar.fr
http://www.swarovski-gioielli.it
http://www.lunetteraybanpascher.fr
http://www.cheap-jordans.in.net
http://www.saclongchamp-pascher.fr
http://www.adidassoccer.in.net
http://www.roshe--run.com
http://www.michael--kors.org.uk
http://www.nike.us.org
http://www.dolcegabbana.in.net
http://www.ferragamo.org.uk
http://www.burberryoutletonsale.us.com
http://www.nikeair-max.it
http://www.asicsgel.us.com
http://www.nikeair-max.net
http://www.mulberryhandbagsoutlet.org.uk
http://www.nikeairforce.in.net
http://www.new-balance-femme-574.fr
http://www.vans-shoes-outlet.com
http://www.air-max-2017.net
http://www.truereligion-jeans.co.uk
http://www.michaelkorsoutletbest.us.com
http://www.goyardhandbag.us.com
http://www.michael--kors.fr
http://www.lebronshoes12.net
http://www.rosherun.us.org
http://www.jordanxx9.us.com
http://www.fitflops.me.uk
http://www.cheap-jordan-shoes.com
http://www.christianlouboutin-outlet.in.net
http://www.macmakeupuk.co.uk
http://www.bracelet-swarovski-bijoux.fr
http://www.michaelkorsoutletmacys.us.com
http://www.bottega.us.org
http://www.newbalancetrainers.org.uk
http://www.dansko.in.net
http://www.omegawatches.org.uk
http://www.iphonecases.us
http://www.longchampsacpascher.fr
http://www.airjordanpaschere.fr
http://www.airmax2018.us.org
http://www.vanspas-cher.fr
http://www.saclongchampspascher.fr
http://www.christian--louboutin.net
http://www.airmax-90.co.uk
http://www.maccosmetics-outlet.in.net
http://www.kenzoclothing.us.com
http://www.longchamphandbagoutlet.us.com
http://www.nikeoutletonline.org
http://www.pandora--charms.in.net
http://www.adidas-zxflux.fr
http://www.truereligionoutlet.in.net
http://www.balenciaga-shoes.us.com
http://www.burberryoutlet.us.org
http://www.truereligionjeansoutlet.in.net
http://www.belgiumworldcupjerseys.com
http://www.nikestore.us.org
http://www.soccershoes.us.org
http://www.nike-roshe-run.me.uk
http://www.nike-freerun.com
http://www.truereligionjeansoutlet.us.com
http://www.adidasoutletstoreonline.us.com
http://www.supra--shoes.com
http://www.miumiushoes.us.com
http://www.nikefree.in.net
http://www.hermesoutlets.us.org
http://www.kate-spade-outlets.us.com
http://www.reebok.us.org
http://www.chromeheartssale.us.com
http://www.swarovskicrystaljewelrys.us.com
http://www.nikeair.us.com
http://www.jordan6.in.net
http://www.vapormaxnike.us.com
http://www.portugalworldcupjersey.com
http://www.argentinaworldcupjerseys.com
http://www.nike-mercurial.org
http://www.cheapairjordanshoes.us.com
http://www.germanyworldcupjersey.com
http://www.montblancpen.com.co
http://www.tory--burch.org
http://www.timberland.org.uk
http://www.cheapweddingdresses.org.uk
http://www.longchampbagsoutlet.us.com
http://www.adidasoutletstores.us.com
http://www.louboutinshoes.org.uk
http://www.nike--store.fr
http://www.nike-free-run.fr
http://www.conversechucktaylor.us
http://www.nikeairmaxplus.us
http://www.beatsbydrdreheadphones.us
http://www.tommy--hilfiger.fr
http://www.scarpe-hogan.it
http://www.newbalance.org.uk
http://www.montrespas-cher.fr
http://www.oakley--sunglasses.com.co
http://www.fitflop.me.uk
http://www.rayban--sunglasses.org
http://www.bottegavenetahandbags.us.com
http://www.airforce1.fr
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr
http://www.christian--louboutin.it
http://www.bracelet-pandora-bijoux.fr
http://www.kevindurant-shoes.net
http://www.nike--airmax.co.uk
http://www.jordans.com.de
http://www.englandworldcupsoccerjersey.com
http://www.adidas-trainersuk.co.uk
http://www.toryburch-outlet.net
http://www.michael-korshandbagsuk.me.uk
http://www.converseshoes.org.uk
http://www.franceworldcupsoccerjersey.com
http://www.oakley--sunglassesoutlet.us.com
http://www.michael-jordan.it
http://www.parajumpersoutlet.us.com
http://www.michael--korsoutlet.ca
http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org
http://www.pandora-bracciali.it
http://www.valentinoshoesonsale.us.com
http://www.coachpurse.in.net
http://www.jimmy-choo-shoes.in.net
http://www.cartierbracelets.us.com
http://www.fendi.us.org
http://www.airmax97.in.net
http://www.nikeairforceone.fr
http://www.lebron-11.net
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr
http://www.guessfactorycanada.ca
http://www.nikeairmax95.us
http://www.ralph--lauren.fr
http://www.michael-kors-outlet.me.uk
http://www.nikekyrie2.us.com
http://www.michaeljordan.fr
http://www.adidas--superstar.fr
http://www.chloehandbags.us.com
http://www.michael-jordan.co.uk
http://www.burberryoutletonline.org
http://www.oakleysunglassesweb.us.com
http://www.adidasoutletstore.us
http://www.jordansretro.in.net
http://www.kobe9shoes.net
http://www.adidasoriginals.org.uk
http://www.michael-kors-borse.it
http://www.nikeroshe.net
http://www.adidasclothing.us.com
http://www.airmax-95.in.net
http://www.cheaptimberlandboots.org.uk
http://www.ed-hardy.in.net
http://www.adidasrunningshoes.us.com
http://www.jordan1.us.com
http://www.iphonexcase.us.com
http://www.coachoutlet-factoryoutlet.us.com
http://www.polo--ralphlauren.us
http://www.cheap-wedding-dresses.org
http://www.adidas.in.net
http://www.nike-rosherun.fr
http://www.nike--huarache.fr
http://www.reebok-shoes.mex.com
http://www.poloralphlaurenitalia.it
http://www.raybansunglassesforcheap.us.com
http://www.chaussuresnikeblazer.fr
http://www.montre-femme-homme.fr
http://www.nike-rosherun.net
http://www.cheapeyeglasses.us
http://www.airmax90.in.net
http://www.nike-airmax.de
http://www.louboutin-pas-chere.fr
http://www.adidasslides.in.net
http://www.adidasstore.us.org
http://www.replica--watches.com
http://www.jordans.pt
http://www.karenmillen.org.uk
http://www.oakleysunglassessale.name
http://www.pololacostepaschere.fr
http://www.flipflop.us.com
http://www.rayban--sunglasses.org.uk
http://www.nikeairmaxtrainers.org.uk
http://www.ray-bansunglassesoff.us.com
http://www.pandorauk.co.uk
http://www.puma--shoes.com
http://www.nike-free-run.us.com
http://www.basketball--shoes.net
http://www.cheapoakleysunglassesfreeshipping.us.com
http://www.asicstrainers.org.uk
http://www.brazilworldcupjersey.com
http://www.niketnrequinpascher.fr
http://www.michaelkors--canada.ca
http://www.mizunowave.net
http://www.montre--pascher.fr
http://www.coachsaleoutletonline.us.com
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca
http://www.jordan5.us.com
http://www.asics-gellyte.fr
http://www.linksoflondon.me.uk
http://www.scarpe-adidas-superstar.it
http://www.nikefree-run.co.uk
http://www.louboutinoutlet.us.org
http://www.replica-watches.org.uk
http://www.giuseppezanotti-outlet.us.com
http://www.furla.us.com
http://www.adidasflipflops.us
http://www.bcbg.in.net
http://www.fivefingersshoes.org
2018.5.9chenlixiang
โดยคุณ chenlixiang ส่งเมล์ถึง chenlixiang 69.167.34.238 [ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1