ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ: ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจำ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: ผู้ดูแลระบบ

หัวข้อกิจกรรม : โครงการค่านิยมไทย 12 ประการ

          คณะครูระดับชั้นป.1-ป.3โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฎเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดสำนึกตามค่านิยม โดยมีการจัดฐานกิจกรรมความรู้และเกมต่างๆให้ทำมากมาย(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)