ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ประจำ: วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : การสร้างความรู้ความเข้าใจ Hiv/Aids แก่นักเรียน

          ว่าที่ ร.ต. ชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ Hiv/Aids แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อ 3 กันยายน 2558 โดยมี นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก