ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ประจำ: วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : การอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย

          โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่. 3 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองชุม วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรและสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวก