ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : การอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

          โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดการอบรมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา (OMSschool)ซึ่งประกอบด้วย งานการประกันคุณภาพภายใน / E-news / มุมเกียรติยศ/ระบบการนิเทศภายใน / E-office / ระบบห้องเรียนออนไลน์ (เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญประหยัดเวลา กระดาษ) ให้กับคณะครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชพลวนิช เพชรดง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 กค 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย