ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 และสู่มาตรฐานสากล จึงจัดให้มีการเรียนการสอน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยได้รับอนุเคราะห์นักศึกษาจีนจาก มหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ทำการสอนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (Lala chic ภาพ/ข่าว)