ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : กิจกรรมอ่านออกเขียนได้

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ จึงได้ปรับการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น คณะครูได้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนให้นร.ฝึกตามกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าวด้วย (Lala chic ภาพ/ข่าว)