ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

หัวข้อกิจกรรม : อาเซียนศึกษา

          นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย. ได้จัดกิจกรรม การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน โดยให้ความสำคัญถึงการพัฒนาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน ให้ผู้เรียนเป็นคนที่เปิดใจกว้าง คือ ผู้เรียนพร้อมเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม และเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา การเป็นอยู่ การกิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและครอบครัวในการเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต(Lala chic ภาพ/ข่าว)