ระบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558
ส่งกิจกรรมโดย: โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

หัวข้อกิจกรรม : การสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

          นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ. 5. ตุลาคม. 2558