User Name (ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ) เช่น swkschool
Password (รหัสผ่านไม่เกิน 8 ตัว) อย่าเคาะเว้นวรรค เช่น a1b2c378
ชื่อโรงเรียนหรือบุคล อย่าเคาะเว้นวรรค เป็นภาษาไทยได้ เช่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36