[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้ชม 40695  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ :
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     นางยุพินภรณ์. วงศ์ชัย. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อ. 5. ตุลาคม. 2558......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ :
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : อาเซียนศึกษา

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย. ได้จัดกิจกรรม การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน โดยให้ความสำคัญถึงการพัฒนาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน ให้ผู้เรียนเป็นคนที่เปิดใจกว้าง คือ ผู้เรียนพร้อมเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม และเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษา การเป็นอยู่ การกิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและครอบครัวในการเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต(Lala chic ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ :
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอ่านออกเขียนได้

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ จึงได้ปรับการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น คณะครูได้เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนให้นร.ฝึกตามกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าวด้วย (Lala chic ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ :
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผอ.รร.อนุบาลเวียงชัย ได้เห็นความสำคัญของการก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 และสู่มาตรฐานสากล จึงจัดให้มีการเรียนการสอน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยได้รับอนุเคราะห์นักศึกษาจีนจาก มหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ทำการสอนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (Lala chic ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ :
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
หัวข้อข่าว : การอบรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

     โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดการอบรมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา (OMSschool)ซึ่งประกอบด้วย งานการประกันคุณภาพภายใน / E-news / มุมเกียรติยศ/ระบบการนิเทศภายใน / E-office / ระบบห้องเรียนออนไลน์ (เป็นระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญประหยัดเวลา กระดาษ) ให้กับคณะครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชพลวนิช เพชรดง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 กค 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย). ครูตำรวจได้แก่ ด.ต.เฉลิมพล สารทอง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เวียงชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา. พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ. ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

     พันตำรวจเอกสมพล วงศ์ศรีสุนทร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย). ครูตำรวจได้แก่ ด.ต.เฉลิมพล สารทอง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เวียงชัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา. พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความ. ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย

     โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์สมวัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่. 3 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองชุม วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรและสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวก......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การสร้างความรู้ความเข้าใจ Hiv/Aids แก่นักเรียน

     ว่าที่ ร.ต. ชัยยา พลอยแหวน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ Hiv/Aids แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแก้ววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อ 3 กันยายน 2558 โดยมี นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการค่านิยมไทย 12 ประการ

     คณะครูระดับชั้นป.1-ป.3โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฎเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดสำนึกตามค่านิยม โดยมีการจัดฐานกิจกรรมความรู้และเกมต่างๆให้ทำมากมาย(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36