[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้ชม 40578  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ร่วมกันแห่เทียนเและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20

     นางวรกมล สุตะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัยผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ในที่ 23 สิงหาคม 2557 (Lala chic) ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ

     โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำ ของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้บริหารจัดการให้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือโดยการทำสมาธิการเริ่มเรียน การฟังธรรมจากพระสงฆ์ การสวดมนต์สุดสัปดาห์ เป็นประจำทุกปีการศึกษา (Lala Chic/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

     โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำ ของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย (Lala chic /ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสมาสต์

     โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยการนำ ของผอ.บุญส่ง ศรีสายัณห์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.1เยี่ยมชมกิจกรรมของ รร.ด้วย (Lala Chic/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง จัดทำต้นผึ้งและตกแต่งเทียนไปถวาย ณ วัดศรีดอยเรือง เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ตามค่านิยมไทย 12 ประการ ข้อ 5 มีนายทองพูน มาไกล ผอ.รร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สนับสนุนกิจกรรม (krumanee/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจก
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ตามพระราชดำริ

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสี......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : Cupsong

     นางนฤมล พันลุตัน และคณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Cupsong ให้ชม ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพรองรับประชาคม ASEAN

     นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ดร.เสาวลักษณ์ ดีอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต1 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมหลักข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันทางพระพุทธศาสนา

     วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้นำนักเรียนไปร่วมทำวัตร - สวดมนต์และบริหารจิต ที่วัดป่าซางเหนือหมู่ 4......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36