คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนวัดเตย สพป.สิงห์บุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป.สิงห์บุรี...

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านบางทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 ของโรงเรียนท่าฉัตรไชย