คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสำรอง

คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนวัดเตย สพป.สิงห์บุรี

คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป.สิงห์บุรี...

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเข้าร่วมการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ