ระยอง2นิวส์ rayong2news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด.

จุดเน้น/นโยบาย :

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 142 ครั้ง ]

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

อนงค์  จันทนะผะลิน โดย : อนงค์ จันทนะผะลิน/วัดพลงช้างเผือก

          เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยจัดการแข่งขันการประกวดระบายสีในระดับช้ัน ป.1-2 การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีในระดับชั้น ป.3-4 การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันมาฆบูชา ในระดับชั้น ป.5-6 ผลปรากฎดังนี้ การแข่งขันระบายสี ระดับ ป.1 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พรหมภัสสร โอภาโสภณ ป.1/2 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.จุฆามาศ ปิ่งทองเจริญ ป.1/3 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.ณิชกานต์ สุขมหา ป.1/3 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.กวินภพ เอี่ยมขำ ป.1/1 และ ด.ญ.พิมพิชา วงศ์วิริยชาติ ป.1/7 การแข่งขันระบายสี ระดับ ป.2 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปภาวรินทร์ อาวะ ป.2/3 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ศิวกร อัศสานึก ป.2/2 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.อภิชญา ป.2/2 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.รุ่งนภาวรรณ ศรแก้ว ป.2/5 และ ด.ญ.พิมพ์ญาดา ทวีเงิน ป.2/7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.3 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.จิรฐิตา วงศ์ยัง ป.3/1 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ณัฐดนัย ชัยงาม ป.3/5 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ช.ภัทรกร บัวหอม ป.3/3 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ปาณิศา เลิศขุนทด ป.3/6 และ ด.ญ.ชุติกานต์ ชุตินันทกุล ป.3/1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.สิรินดา ตันติรักษ์โรจน์ ป.4/2 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ช.กฤษศ นิพัทธโกศลสุข ป.4/2 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์ชนก สาตรมูล ป.4/7 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนิชา แสงทอง ป.4/6 และ ด.ญ.ไปรยา ประมวล ป.4/1 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับ ป.5 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.สุกัญญา ศรีหงษ์ ด.ญ.สุวภัทร ยืนหยัดชัย ป.5/6 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.นันทิกานต์ กุดรังนอก และ ด.ญ.ณัชชา น้อยคงคา ป.5/5 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ช.ศิริภัทร เสมอมิตร และ ด.ช.เจษฎากร นวไพศาลศีล ป.5/5 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ธาราดล และ ด.ช.อัครพล กุลพรม ป.5/3 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับ ป.6 รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ช.พลาธิป พงษ์เอนก และด.ช.ภาวัต สุวรรณโชติ ป.6/2 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ช.พงศกร วงศ์ชนะ และ ด.ช.พิสิษฐ์ ช่างไม้ ป.6/4 รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.ลักษิกา ผิวจันทร์ และ ด.ญ.ปัทมพร วงศ์ตรุษ ป.6/4 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.น่านน้ำ เกตุวิเชียร และ ด.ญ.สุภัสรา รื่นรมย์ ป.6/3                                            

    กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560