[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117419  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
หัวข้อข่าว : The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017…

          นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าเด็กนักเรียนชาติอื่นๆ ในโลก และให้สอดคล้องกับการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 โครงการ EP.(English Program) คือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ทั้งนี้ ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ในภาคเหนือ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36