[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117420  ครั้ง
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมกระบวนการ Active Learning…

          ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เศรษฐศาสตร์ ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักในด้านเศรษฐศาสตร์แก่ครูผู้สอน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีวิสัยทัศน์ มุมมองและสมรรถนะการสอน ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ การคิดขั้นสูงและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุดดี โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36