[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 117430  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. สพม.36...

          นายสรยุทธิ์ สืบแสงอินทร์ และ นายไพฑูรย์ จารุสาร คณะกรรมการติดตาม PLC. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแนวทางการส่งเสริมให้มีการอบรม PLC ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดการออกติดตาม คู่มือและเอกสารการติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36