คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017…
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน The Tenth Northern Region EP/MEP Open House 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าเด็กนักเรียนชาติอื่นๆ ในโลก และให้สอดคล้องกับการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 โครงการ EP.(English Program) คือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำน
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
การประชุมพัฒนา มาตรฐานมัธยมไทย 4.0
ดร.ประจักษ์ สีหราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาทุกแห่งให้มากขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 256
อ่านข่าวต่อ....