คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูชีฟ้า สพม.36...
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
การขับเคลื่อนส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จัดขึ้นเพื่อสังเคราะห์งาน จัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน พัฒนารูปแบบการส่งเส
อ่านข่าวต่อ....