คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดบ้านวิชาการ (Open house) ดอนชัยวิทยาคม...
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 31 ปี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน (Open house)” โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการและศักยภาพของตนเอง ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โดยมีนายกานต
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ., ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เปิดอาคารเรียน
อ่านข่าวต่อ....