สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 76267 ครั้ง   

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่   36   เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล"

พันธกิจ
1.  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม หลากหลาย ทั่วถึง เท่าเทียมตามสิทธิและมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.  สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข้งสามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีศักยภาพเป็นพลโลก

 
กลับไปหน้าก่อน...