สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36

ข้อมูลระบบติดตามประเมินผลรายงานผลด้าน ICT ผ่านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน 10 พ.ย. 2559
รายงานการพัฒนาและการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์(E-permission)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2559
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของ สพม.36 ประจำปี 2556
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2556
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2556
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2555
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2555
เอกสารแผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ 2554
เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 2554 สพม.36 เล่มเต็ม 155 หน้า
ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(พะเยา) 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(เชียงราย) 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศชั้น 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2554