สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ดร.ประจักษ์ สีหราช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานายไมตรี วงค์เมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายเรืองชัย ตามรภาค
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน ฯนางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางบุษกร เชื้อสีดา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนางอรุณภา รอดกลึง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษนางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการนางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษนางดารารัตน์ พิกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนางสาวแสงเดือน สันธิ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษนางสาวกนกพร จีระวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการนางจิตรา ปันแก้ว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการนางสาวสุภมาส จินะราช
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการนางสาวมนทิรา ชมภูมาธิ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนางศศิวิมล วิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนายชุมพล วิเชียรพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนางบุญญธิดา คชรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการนางสาวอำภาพร สุภาวงค์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวอำนวยพร ตุงคบุรี
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการนางสาวนันทนา ผิวเหลือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนางชมภูนุช เดชปัญญา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการนางพวงทอง ทองมาเอง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการนางพัทยา ชมถนอม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการนางศิริพร ถูกจิตต์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษนางสุทรา เชียงแสน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการนางสาวศิริพร ยะฝั้น
พนักงานบริหารงานบุคคลนางสาวจิราพัชร วิญญารัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานอำนวยการนางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์
พนักงานพิมพ์ดีดนางสาวธิดาพร เสือบางพระ
ธุรการโรงเรียนนางสาวกฤษณา คำพลอย
พนักงานพิมพ์ดีดนางบัวพันธ์ สืบสำราญ
พนักงานทำความสะอาดนางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวธิติรัตน์ ใจดี
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวขวัญชีวี สุธรรมเม็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการนายประภาส ตั๋นคำ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับไปหน้าก่อน...