.
 
ข่าว e-Clips สพม.6
 
 
     e-Clips ที่ : 9 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทีจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
 
..