ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 237130  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนดี ศึกษาวิถีชุมชนตามศาสตร์พระราชา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

     คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนดี ศึกษาวิถีชุมชนตามศาสตร์พระราชา" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 ณ บ้านหนองยางใหม่ หมู่ที่ 23 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560

     งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรม IEP Open House

     คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม IEP Open House เพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านภาษาให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) และการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วันที่ 8......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมเรื่องการสร้างโรงอาหารใหม่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมเรื่องการสร้างโรงอาหารใหม่ 6 มีนาคม 2561 บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงอาหารใหม่ และ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ค่ายบูรณาการวิชาการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

     กิจกรรม ค่ายบูรณาการวิชาการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2561 ณ FountainTree Resort จังหวัดนครราชสีมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการอาชีพให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     โครงการอาชีพให้เด็กและเยาวชน กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชน ของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2561 อบรมการตัดผมชายเบื้องต้น และอบรมการทำขนม (ขนมจีบ-ซาลาเปา) ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศาลาจัตุรมุข บริเวณหน้าศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรม IEP Day Camp

     ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม IEP Day Camp ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมการประชุมเพื่อปรับหลักสูตร

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองฯฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมการประชุมเพื่อป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์และสหวิทยาเขตพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

     การประชุมสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์และสหวิทยาเขตพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นิเทศสัญจร การนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     นิเทศสัญจร การนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 26 กุมภาพันธ์ 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 3-4 มีนาคม 2561 ณ ค่ายนวมินทราชินี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี   ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36