ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนางสาว ธารทิพย์ สุจริตวงศานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาว นภาพร สะมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน