Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสรเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ดูแลระบบ
2 ขายทอดตลอดหอพระ ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ผู้ดูแลระบบ
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลานามัยสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล) ผู้ดูแลระบบ
4 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่งด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม) ผู้ดูแลระบบ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและพื้นผวจราจร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงเรียนหนองแหนวิทยา) ผู้ดูแลระบบ
6 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม) ผู้ดูแลระบบ
7 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมถ์) ผู้ดูแลระบบ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน(93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
13 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระฯ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
15 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาและห้องปฏิบัติการสุขศึกษาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
16 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นักเรียนแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มอำนวยการ
18 ประกาศสอบราคาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มอำนวยการ