Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน216/ล./57-ก จำนวน 1 หลัง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน(93.14.18.00)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
6 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ ICT ทุกกลุ่มสาระฯ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่มอำนวยการ
8 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษาและห้องปฏิบัติการสุขศึกษาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
9 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนอาคารประกอบโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นักเรียนแบบตั้งโต๊ะ กลุ่มอำนวยการ
11 ประกาศสอบราคาโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มอำนวยการ