Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (วันที่ 24 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตาม ก.ค.ศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่นวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู(กรณีสำรองจ่าย) ครั้งที่2 รุ่น30 มิ.ย.- 5 ส.ค.2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 แจ้งปิดทำการ กลุ่มอำนวยการ
10 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
11 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ประกาศโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู รุ่น 30 มิ.ย.- 8 ก.ค. 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 4-5 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 27-29 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ประกาศการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)ในสังกัดสพม.เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (SS.A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลรองศาสาตร์ตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 21 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
30 ประชาสัมพันธ?เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
34 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35 ประกาศคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินอบรมครูปองครู รุ่นวันที่ 14 ก.ค.61 และโอนขรก.ในสังกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 แนวทางการเบิกจ่ายและยืมเงินราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
39 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
40 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ประชาสัมพันธ์พิพฺธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ
42 ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ด้านวิการและวิขาชีพ กลุ่มอำนวยการ
43 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 และไตรมาสที่ 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
44 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯครั้งที่31 กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
47 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการสพม.6 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ประชาสัมพันธ์การประเมินองค์กรปลอดโฟม 100%ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
50 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
52 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
53 ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) กลุ่มอำนวยการ
54 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 กลุ่มอำนวยการ
55 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
57 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
58 ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง กลุ่มอำนวยการ
59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 4 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
60 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองฯ กลุ่มอำนวยการ
61 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ ๒ ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ประชาสัมพันธ์เวทีกลางงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั้วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าและบำนาญในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
71 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 รายงานประจำปี 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
73 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74 ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด กลุ่มอำนวยการ
75 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยม กลุ่มนโยบายและแผน
77 ประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
78 ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด กลุ่มอำนวยการ
79 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 ประกาศเสนอหลักสุตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2561และปีงบประมาณ2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ประกาศโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มอำนวยการ
85 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
86 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
87 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
88 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
92 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resecrh Expro Symposium 2018 กลุ่มอำนวยการ
93 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มอำนวยการ
94 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
95 ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
96 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
97 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
98 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
99 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
100 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน
101 ประกาศการประชุมปฎิบติการกิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถื่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
102 ประกาศเสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาและโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มบริหารงานบุคคล
104 ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Geand Award 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
105 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ประกาศการให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรGearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
109 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. กลุ่มอำนวยการ
110 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม กลุ่มอำนวยการ
111 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรศัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
112 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี "เลื่อนล้อต่าภาษี" กลุ่มอำนวยการ
113 ประสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
114 ประชาสัมพันธืโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" กลุ่มอำนวยการ
115 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
116 ประชาสัมพันธ์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส" กลุ่มอำนวยการ
117 แผนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
118 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ และ(ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน 2561 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
121 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (ํYouth Greenovation Awards 2018) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
123 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก)เม.ย.61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124 การประชาสัมพันธ์การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน กลุ่มอำนวยการ
125 ประชาสัมพันธ์การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กลุ่มอำนวยการ
126 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่งสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
127 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กลุ่มอำนวยการ
128 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
129 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
130 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล กลุ่มอำนวยการ
131 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอำนวยการ
132 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
133 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
134 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
135 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
136 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
138 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้าร่วมการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
139 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
140 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
141 ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มอำนวยการ
142 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
143 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 กลุ่มอำนวยการ
144 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
145 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง กลุ่มอำนวยการ
146 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศฯ กลุ่มอำนวยการ
147 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
148 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
149 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครุผู้สอน(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
150 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสพฐ.(HERO OBEC) กลุ่มบริหารงานบุคคล
151 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
152 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
153 โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
154 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
156 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
157 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน ผู้ดูแลระบบ
158 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ
159 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ดูแลระบบ
160 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
161 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
162 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
163 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
164 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
165 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
166 ขอส่งชุดข้อมูล "พิษบุหรี่ไฟฟ้า : ต้องฟังเรื่องจริง !! พิษบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้ปกครองต้องรู้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
167 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
168 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
171 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2561 ตามนโบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
172 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
173 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
174 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
175 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
176 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพังงูพิทยาคม(บริหารสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
177 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
178 ประชาสัมพันธ์การจัดทำและส่งคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในรายการ "พุทธเช้า" ข่าว สพฐ. กลุ่มอำนวยการ
179 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ
180 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
181 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
182 ประสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
183 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
184 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มอำนวยการ
185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
186 การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
187 ประกวดราคาซื้อราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
188 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
189 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
190 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" กลุ่มอำนวยการ
191 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
192 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบถุลากรทางการศึกษาฯครั้งที่ 29 และครั้งที่30 กลุ่มบริหารงานบุคคล
193 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ,พักนอน,วิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรร.ร.มัธยมวัดศรีฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
194 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
195 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
196 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
197 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
198 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
199 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
200 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ "มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC รุ่น 1" กลุ่มอำนวยการ
201 ประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอำนวยการ
202 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลาดบ้านใหม่ กลุ่มอำนวยการ
203 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
204 ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
205 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
206 ให้โครตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
207 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางหน้าหน้า" ครั้งที่ ๓๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
208 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
209 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียน2/2560 (30%) จำนวน 3 รายการ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
210 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
211 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
212 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
213 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
214 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
215 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มอำนวยการ
216 ประชาสัมพันธ์หนังสือศาสตร์ของพระราชาฯ กลุ่มอำนวยการ
217 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
218 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
219 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
220 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
221 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
222 ประชาสัมพันธ์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
223 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
224 การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
225 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
226 การประชุมวิชาการเทคโนโลียีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
227 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
228 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
229 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มอำนวยการ
230 ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
231 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
232 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
233 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
234 พันธมิตรวิทยากร กบข.ในหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล กบข. ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
235 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch กลุ่มอำนวยการ
236 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
237 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
238 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
239 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
240 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6(เงินรายได้เงินประกันสัญญา) ประจำวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
241 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
243 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
244 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
245 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
246 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
247 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
248 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
249 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
250 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
251 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
252 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฎิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
253 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
254 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
255 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
256 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
257 ประชาสัมพันธ์สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
258 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กลุ่มอำนวยการ
259 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
260 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครั้งที่2ปี2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
261 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
262 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
263 อนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
264 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ
265 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ดูแลระบบ
266 ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา/สถานที่ชมประติมากรรม ผู้ดูแลระบบ
267 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ผู้ดูแลระบบ
268 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้ดูแลระบบ
269 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
270 ประชาพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
271 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
272 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่(new media) กลุ่มอำนวยการ
273 การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มอำนวยการ
274 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต6 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์2561) กลุ่มบริหารงานบุคคล
275 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
276 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
277 เชิญเข้าร่วมงาน warehouse sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90 % กลุ่มอำนวยการ
278 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
279 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
280 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
281 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) กลุ่มอำนวยการ
282 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
283 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
284 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
285 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
286 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
287 ประชาสัมพันธ์page มหาดไทย Knowledge Management กลุ่มอำนวยการ
288 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINGOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
289 ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
290 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
291 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 กลุ่มอำนวยการ
292 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
293 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
294 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
295 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาประกวดเรียงความ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
296 งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" กลุ่มอำนวยการ
297 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
298 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
299 มหาวิทยาลัยบูรพา การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญครั้งที่26 กลุ่มบริหารงานบุคคล
300 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
301 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ตกเบิก) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
302 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
303 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
304 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
305 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
306 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560(เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/60 70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
307 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
308 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
309 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
310 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา ม.มหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
311 โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน(A'MAZA 2017) กลุ่มอำนวยการ
312 ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
313 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
314 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
315 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
316 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
317 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
318 ประชาสัมพันธ์แอฟฟลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." ผู้ดูแลระบบ
319 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ดูแลระบบ
320 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ดูแลระบบ
321 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ
322 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
323 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
324 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
325 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
326 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
327 ประชาสัมพันธ์โครงการทางหน้าเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ
328 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
329 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
330 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
331 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
332 การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
333 โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ปราจีนบุรี" กลุ่มอำนวยการ
334 ประกาศ จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
335 แจ้งการโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
336 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
337 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
338 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
339 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
340 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
341 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
342 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ กลุ่มอำนวยการ
343 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
344 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
345 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
346 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
347 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
348 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
349 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ก.ย.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
350 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
351 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
352 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
353 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
354 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
355 ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา กลุ่มบริหารงานบุคคล
356 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
357 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
358 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
359 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
360 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
361 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 กลุ่มอำนวยการ
362 ประกาศผลประกวด สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
363 ประชาสัมพันธ์งาน"เวิร์ดไดแด็ก เอเชีย 2017" กลุ่มอำนวยการ
364 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
365 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
366 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
367 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
368 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
369 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
370 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
371 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
372 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
373 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
374 รายการส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
375 หน้างบส่งใช้เงินยืมของโรงเรียนโครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
376 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
377 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
378 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
379 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
380 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
381 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
382 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
383 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
384 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
385 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
386 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
387 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
388 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอบวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) มีไฟล์แนบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
389 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
390 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
391 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
392 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการหฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ' กลุ่มอำนวยการ
393 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
394 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
395 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
396 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
397 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
398 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
399 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
400 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
401 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
402 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
403 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
404 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
405 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
406 ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
407 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
408 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
409 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
410 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
411 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
412 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25ก.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
413 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้เบิกเงินและยืมเงิน งบพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
414 (ด่วนที่สุด) การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 3)ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
415 การรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.6 ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร เอนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
416 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
417 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
418 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
419 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
420 ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
421 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
422 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
423 (ด่วนที่สุด) การประชุม Video Conferen เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
424 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
425 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
426 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
427 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
428 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
429 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
431 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
432 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
433 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) กลุ่มอำนวยการ
434 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังกัดของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" กลุ่มอำนวยการ
435 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
436 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
437 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด "ระบายให้ภาพและสีธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
438 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ
439 การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กลุ่มอำนวยการ
440 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
441 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
442 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
443 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
444 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
445 นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
446 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
447 "โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
448 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 " และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
449 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
450 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
451 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
452 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
453 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุสันติภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
454 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้วิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
455 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนภรภู่ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
456 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
457 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
458 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
459 ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
460 การจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มอำนวยการ
461 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
462 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
463 ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
464 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
465 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 โอนวันที่ 31 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
466 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
467 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการนำรายชื่อจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นอีกบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
468 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
469 คู่มือ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
470 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
471 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle:UAV" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
472 ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
473 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
474 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
475 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
476 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
477 ประกาศ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
478 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 17พ.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
479 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
480 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
481 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
482 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
483 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
484 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
485 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
486 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
487 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
488 การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" กลุ่มอำนวยการ
489 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
490 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
491 ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มอำนวยการ
492 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
493 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 และ27เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
494 โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
495 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
496 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
497 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
498 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
499 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
500 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 25560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
501 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
502 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
503 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
504 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
505 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
506 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
507 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Younth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
508 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
509 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
510 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
511 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
512 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ,โครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการขาดแคลนขัน้นวิกฤต,โครงการแลลบอย,โครงการเฉลิมพระเกียร,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
513 กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 กลุ่มอำนวยการ
514 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านประจำเดือน มีนาคม 2560 แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
515 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
516 ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี" และ "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
517 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
518 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
519 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
520 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
521 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
522 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
523 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
524 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
525 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
526 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
527 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
528 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
529 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
530 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการแนะแนวการศึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
531 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
532 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
533 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
534 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
535 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
536 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
537 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
538 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
539 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
540 ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล
541 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) กลุ่มอำนวยการ
542 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
543 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
544 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
545 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
546 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในงาน “เปิดโลกอาชีพ เปิดบ้าน ช.เทค” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
547 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
548 แจ้ง จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
549 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
550 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ในการเกษตรสุรนารี และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
551 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงปบระมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
552 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
553 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
554 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
555 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
556 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
557 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
558 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
559 วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
560 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
561 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
564 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
565 ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูฯตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
567 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
568 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
569 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
570 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มอำนวยการ
571 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
572 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
573 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ
574 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์,โครงการขั้นวิกฤต,โครงการเฉลิมพร,โครงการพี่เลี้ยง ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
575 การโอนเงินวิทยฐานและค่าตอบแทนอัตราเท่าวิทยฐานะ(ตกเบิก) รุ่นวันที่ 1 กรฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โอนเข้าบัญชีข้าราชการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
576 รายละเอียดการโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2560 โอนเข้าบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
577 แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
578 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
579 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
580 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
581 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติคณะคครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
582 แจ้ง ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
583 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กลุ่มอำนวยการ
584 ขอเชิญร่วมงาน "สมุทรปราการ ตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์" กลุ่มอำนวยการ
585 การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทักภัยและดินถล่มภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
586 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
587 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
588 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
589 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
590 ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
591 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
592 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
593 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของบริจาคฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
594 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
595 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
596 ( ฉบับแก้ไข )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
597 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
598 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
599 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
600 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
601 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
602 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
603 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มอำนวยการ
604 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14 th IJSO) และวิทยาศาตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว มีไฟล์แนบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
605 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
606 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
607 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
608 ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
609 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มอำนวยการ
610 การอุปสมทบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
611 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
612 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
613 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
614 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
615 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารการ์ตูนย์ไทย BREAD NOW รายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
616 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
617 ประกาศ แผนผังอาคารสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
618 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
619 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
620 ประสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
621 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปกติโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
622 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
623 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
624 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
625 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
626 การจัดงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กลุ่มอำนวยการ
627 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การทรงงานของพ่อในควาทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด กลุ่มอำนวยการ
628 รายละเอียดทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
629 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
630 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
631 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถ "ฟรี" ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง" กลุ่มอำนวยการ
632 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
633 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
634 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
635 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
636 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
637 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
638 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6(ตกเบิก) เดือนตุลาคม 2559 และประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
639 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
640 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
641 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ
642 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
643 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
644 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
645 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
646 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559(ออกใบเสร็จรับเงินให้สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
647 รับสมัคร การเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
648 ส่งประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
649 ขอเรียนเชิญร่วมงานการศึกษา The Leader in Me International Symposium - Rethink Leadership for Education กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในเยาวชนไทยแห่งอนาคต กลุ่มอำนวยการ
650 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
651 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
652 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
653 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
654 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
655 ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
656 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน
657 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
658 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
659 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
660 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
661 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
662 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
663 ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
664 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
665 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" กลุ่มบริหารงานบุคคล
666 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
667 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
668 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
669 ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
670 โครงการสนับสนุนวัคซีนรักษาโรคไอคิวต่ำและเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
671 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
672 การป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี กลุ่มอำนวยการ
673 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
674 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
675 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
676 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
677 ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
678 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
679 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
680 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
681 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
682 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
683 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม 6 (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสพม. 6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
684 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
685 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
686 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
687 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
688 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
689 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
690 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
691 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
692 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2560 ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
693 ตกเบิกเงินเดือนปรับป.โท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
694 ตกเบิกค่าจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
695 ตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนต.ค.57-มิ.ย.59 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
696 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
697 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
698 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
699 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
700 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
701 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
702 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
703 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
704 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รั่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
705 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
706 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
707 ตาราง Factor f เดือน พ.ค.59 กลุ่มนโยบายและแผน
708 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
709 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
710 (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
711 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
712 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
713 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
714 เกณฑ์คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
715 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
716 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
717 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
718 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
719 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
720 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
721 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
722 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
723 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
724 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
725 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 กลุ่มอำนวยการ
726 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
727 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
728 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
729 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
730 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 กศจ.สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
731 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภุมิแผ่นดินไทย" กลุ่มอำนวยการ
732 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
733 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(ชลบุรี) กลุ่มอำนวยการ
734 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
735 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
736 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
737 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
738 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
739 ประชาสัมพันธ์โครงการอีซีอี ทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
740 โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มอำนวยการ
741 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีฯ กลุ่มอำนวยการ
742 การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
743 ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
744 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
745 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
746 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
747 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
748 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
749 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
750 การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มอำนวยการ
751 การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มอำนวยการ
752 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
753 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
754 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
755 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
756 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559(แก้ไข้) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
757 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
758 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
759 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
760 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
761 การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมุ่นเพียรของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
762 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
763 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
764 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ
765 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2559 กลุ่มอำนวยการ
766 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
767 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคนิคระดับประเทศ ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
768 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
769 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
770 ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
771 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
772 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
773 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
774 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
775 การให้เงินกู้ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" กลุ่มอำนวยการ
776 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการระบบการชำระเงิน พร้อมเพย์(Promt Pay) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
777 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
778 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
779 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลิดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
780 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
781 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
782 ขอเชิญชวนนักเรียน- นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
783 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
784 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
785 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
786 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพงน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 (Olive Branch Awards 2016) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
787 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
788 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มอำนวยการ
789 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
790 ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
791 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
792 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
793 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
794 การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
795 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
796 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
797 ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
798 โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" กลุ่มอำนวยการ
799 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
800 ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต:นิยามโอกาสและความท้าทายใหม่ กลุ่มอำนวยการ
801 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโล่เกียริตยศพร้อมทุนการศึกษามอบแก่ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการแข่งขันตอบปรัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Contest by EOL System ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
802 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
803 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง กลุ่มอำนวยการ
804 ประมาณราคา ปี 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
805 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
806 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
807 การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
808 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
809 โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
810 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
811 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทาง ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.obecimso.net กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
812 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
813 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
814 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
815 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" ครั้งที่ 19 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
816 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
817 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
818 ด่วนที่สุด การกรอกบันทึกลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ในระบบ E-Money ของ สพม 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยด่วน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (14:00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
819 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
820 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 กลุ่มอำนวยการ
821 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
822 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
823 ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
824 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
825 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
826 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
827 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
828 การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
829 รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
830 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
831 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
832 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
833 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
834 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
835 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มอำนวยการ
836 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2559 ของครูตามโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
837 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2559 ของพนักงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
838 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
839 กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มอำนวยการ
840 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
841 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล
842 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
843 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
844 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
845 เชิญชวนเที่ยวชมงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข กลุ่มอำนวยการ
846 แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
847 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
848 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
849 กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
850 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
851 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
852 พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
853 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ
854 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ระดับประเทศ ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
855 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
856 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
857 ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final กลุ่มอำนวยการ
858 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
859 มาตรการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง" กลุ่มอำนวยการ
860 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
861 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
862 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ
863 ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ
864 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
865 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MBU Challenge 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
866 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
867 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
868 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน กลุ่มอำนวยการ
869 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
870 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคูณภาพ จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในห้วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
871 คำอธิบายการกรอกข้อมูลจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) กลุ่มนโยบายและแผน
872 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
873 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
874 การรับนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
875 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอำนวยการ
876 ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม"ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) กลุ่มอำนวยการ
877 ประชาสัมพันธ์พิธิทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ
878 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่าพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
879 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
880 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง กลุ่มอำนวยการ
881 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
882 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
883 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
884 ตกเบิกครูบรรจุใหม่11ธันวาคม2558และ6กับ11มกราคม2559โอนเข้าบัญชีวันที่ 24เดือนกุมภาพันธ์2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
885 คชจ.ในการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
886 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
887 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
888 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
889 เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
890 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
891 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
892 ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) กลุ่มบริหารงานบุคคล
893 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกัน หรือก่อเหตุรุนแรง กลุ่มอำนวยการ
894 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
895 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
896 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
897 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
898 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
899 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
900 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ
901 การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" กลุ่มอำนวยการ
902 สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กลุ่มอำนวยการ
903 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
904 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
905 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
906 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน กลุ่มอำนวยการ
907 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
908 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
909 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
910 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Sci-CAMP รุ่นที่ 27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
911 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
912 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
913 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
914 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
915 ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอำนวยการ
916 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
917 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
918 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน
919 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
920 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
921 การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด กลุ่มอำนวยการ
922 ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
923 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8" กลุ่มอำนวยการ
925 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 กลุ่มอำนวยการ
926 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
927 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
928 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
929 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
930 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
931 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) กลุ่มอำนวยการ
932 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
933 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
934 ขอเชิญส่งนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
935 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
936 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
937 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวศศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
938 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
939 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
940 ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้นเดนส์เซอร์ประกอบเพลง "ลดเค็ม และการประกวดการแข่งขันโต้วาที" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
941 ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
942 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
943 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
944 การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
945 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
946 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
947 ขอเชิญประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
948 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
949 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
950 ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ กลุ่มอำนวยการ
951 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
952 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
953 ประชาสัมพันธ์หนังสือ"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
954 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
955 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
956 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
957 ขยายเวลาการส่งผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพ "สามวัย หัวใจเดียวกัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
958 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
959 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กลุ่มอำนวยการ
960 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ภาพยนต์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
961 ขอเชิญชมและร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
962 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
963 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
964 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
965 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
966 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
967 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก)เดือน ตุลาคม2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
968 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
969 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
970 ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
971 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
972 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปี การศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
973 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
974 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
975 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
976 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
977 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
978 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
979 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
980 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
981 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
982 ประชาสัมพันธ์ การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
983 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
984 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
985 โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
986 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
987 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน
988 การสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 10 (10th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
989 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
990 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
991 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
992 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
993 การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
994 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
995 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
996 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
997 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กลุ่มอำนวยการ
998 ขอมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
999 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1000 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1001 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1002 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1003 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1004 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1005 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1006 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป‏ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1007 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1008 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1009 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1010 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1011 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1012 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่อมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1013 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่11" กลุ่มอำนวยการ
1014 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมงานสัมมนา และรับมอบทุนดำเนินโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1015 ประชาสัมพันธ์ "การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1016 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1017 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เรื่อง "เส้นทางรัก(#Love En Route)" กลุ่มอำนวยการ
1018 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1019 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1020 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1021 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1022 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1024 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1025 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1026 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ
1027 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1028 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1029 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
1030 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1031 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1032 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1033 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้"TISCO Financial Camp รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6" กลุ่มอำนวยการ
1034 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1035 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1036 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1037 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1038 ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มอำนวยการ
1039 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมเาซียน" กลุ่มอำนวยการ
1040 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" กลุ่มอำนวยการ
1041 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก กลุ่มอำนวยการ
1042 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน กลุ่มอำนวยการ
1043 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มอำนวยการ
1044 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1045 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1046 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1047 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาเขตศรีราชา (Sriracha Campus Open House) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1048 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-15 ก.พ. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1049 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1050 ขอเชฺิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1051 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางราชการ ( 1-15 สิงหาคม 2558 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1052 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1053 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ,ธุรการ,นักการภาโรงและครูขาดแคลนทั้งระบบในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1054 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โครงการครูพักนอน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,labboy ,เฉลิมพระเกียรติและจ้างเหมาบุคคลากร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1055 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1056 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1057 ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1058 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1059 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1060 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1061 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1062 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1063 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มอำนวยการ
1064 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
1065 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1066 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนดีเด่น สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ" หลักสูตรเต็มรูปแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1067 การเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1068 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1069 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1070 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ" กลุ่มอำนวยการ
1071 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1072 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1073 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ
1074 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1075 โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิตอลยุคใหม่ บริการฉับไว ก้าวไกลสู่อาเซียน สำหรับสมาชิกเครือข่ายUninet และ NEdNet กลุ่มอำนวยการ
1076 การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้องคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล
1077 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
1078 เหรียญที่ระลึกเปิดอาคารเรียน"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" กลุ่มอำนวยการ
1079 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1080 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง,พนักงานราชการ และโครงการครูทั้งระบบ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1081 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1082 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1083 ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" กลุ่มอำนวยการ
1084 การกำหนดออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มอำนวยการ
1085 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1086 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Award 2015) 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1087 การประกวดศิลปกรรม "นำส่ิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 กลุ่มอำนวยการ
1088 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1089 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1090 ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1091 ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1092 ประชาสัมพันธ์โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1093 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนร้" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1094 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1095 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กลุ่มอำนวยการ
1096 ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา กลุ่มอำนวยการ
1097 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1098 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1099 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1100 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 (5 มิถุนายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1101 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
1102 เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟ ระหว่างเรือแหลมฉบับท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย กลุ่มอำนวยการ
1103 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1104 ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1105 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1106 download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1107 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1108 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1109 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม กลุ่มอำนวยการ
1110 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1111 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1112 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1113 ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1114 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1115 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต,โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1116 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1117 เงินเดือน (ตกเบิก) เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นและ แก้ไข้คำสั่งที่53/58ลว.10ก.พ.58 เลื่อนเงินเดือนฯ(1ต.ค.57) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1118 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1119 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1120 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
1121 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
1122 ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทเข้ารับรางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558(ปีที่ 9) กลุ่มอำนวยการ
1123 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1124 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาผ่านทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1125 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1126 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1127 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1128 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 Bridge 2 lnventor Challenge 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1129 เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1130 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1131 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1132 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
1133 เงินเดือน (ตกเบิก) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(ปรับป.โท) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1134 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1135 โครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย กลุ่มอำนวยการ
1136 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1137 การสรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
1138 การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1139 ขอเชิญติำดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1140 ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1141 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1142 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1143 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย คัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1144 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1145 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1146 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1147 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1148 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1149 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1150 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1151 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1152 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการจ้างเหมาบุคลากร และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1153 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการครู ประจำเดือนมีนาคม 2558) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1154 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการครู ปรับคศ.1-3 และปรับว.30/ว.21/ป.โท (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน มี.ค.58) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1155 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1156 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1157 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1158 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1159 แผนผังการจัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1160 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1161 ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาครายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1162 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1163 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1164 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1165 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1166 โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือน้กเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1167 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1168 การรายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1169 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กลุ่มอำนวยการ
1170 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1171 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1172 ข้อมูลรหัสโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
1173 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1174 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1175 ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://obec54.wordpress.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1176 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1177 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1178 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1179 ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1180 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1181 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1183 ซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายนักเรียนและกรณีนักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1185 รายการประมาณราคา ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1186 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1187 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1188 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1189 ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1190 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 22/02/58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1191 เครื่องลงคะแนนอิเลคโทรนิค กลุ่มอำนวยการ
1192 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1193 เสนอศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1194 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1195 โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1196 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1197 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1198 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1199 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
1200 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ
1201 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1202 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) กลุ่มนโยบายและแผน
1203 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1204 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1205 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มนโยบายและแผน
1206 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน
1207 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1208 รายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1209 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1210 ขอความร่วมมือดำเนินการลดและคัดแยกขยะ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ
1211 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1212 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1213 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1214 คำสั่งการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1215 ขอให้สำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558 กลุ่มอำนวยการ
1216 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
1217 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1218 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1219 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1220 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1221 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
1222 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
1223 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ