Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ( สำรองจ่าย ) (วันที่ 11 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 ประกาศรับสมัครคะชัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลัะกษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รวมรุ่น (โอนวันที่ 4 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รวมทุกรุ่น (โอนวันที่ 28 ก.ย. 61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 8-9ก.ย.61 (โอนวันที่ 26 ก.ย.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 1-2ก.ย.61 (โอนวันที่ 26 ก.ย.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 30 มิ.ย.61-1ก.ค.61/รุ่น7-8ก.ค.61 (โอนวันที่ 4 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25,28 ก.ย. 61 และวันที่ 4ต.ค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา กลุ่มอำนวยการ
18 ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด"ครูD7Days"สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเสนอชื่อนศ.เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ
20 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ฯ วิทยาเขต ปัตตานี กลุ่มอำนวยการ
21 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นวันที่ 18-19 ส.ค.,25-26ส.ค.,1-2ก.ย.,8-9ก.ย.61 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นวันที่ 18-19 ส.ค.2561 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่น 25-26 สค.2561 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ กลุ่มอำนวยการ
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
27 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาครูแนะแนวและการรับเข้าการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
28 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาลหรือข้าราชการครูแระเภทครูประเภทอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ( สำรองจ่าย ) โอนวันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รุ่นวันที่ 30 มิ.ย.61-1ก.ค.61/รุ่น7-8ก.ค.61/รุ่น4-5ส.ค.61และรุ่น18-19ส.ค.61/25-26ส.ค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ามสาระการเรียนรู้ ปี2561ระดับจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
39 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
40 แจ้งโอนเงินยืมอบรมพัฒนาครู รุ่นวันที่ 15-16 กันยายน 2561 (โอนวันที่ 13 กันยายน 2561) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคล กลุ่มอำนวยการ
44 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มอำนวยการ
45 การอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี" กลุ่มอำนวยการ
48 ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง กลุ่มอำนวยการ
49 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
51 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
53 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 แบบคำขอรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ กลุ่มอำนวยการ
57 ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวแสด-ดำ กลุ่มอำนวยการ
58 ประชมสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มอำนวยการ
59 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ(กรณีปรับฐานเงินเดือน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ(กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ(กรณีไม่มีบัตรประชาชน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27- 31 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ใบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ประชาสัมพันธ์และเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น กลุ่มอำนวยการ
67 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 โครงการางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25(25614)ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (วันที่ 28 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (Game & LearnFesval) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
75 ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovatoy 2018 กลุ่มอำนวยการ
76 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House กลุ่มอำนวยการ
77 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
78 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มอำนวยการ
79 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
80 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
83 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
84 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (วันที่ 24 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตาม ก.ค.ศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่นวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
89 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู(กรณีสำรองจ่าย) ครั้งที่2 รุ่น30 มิ.ย.- 5 ส.ค.2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 แจ้งปิดทำการ กลุ่มอำนวยการ
92 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
93 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94 การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
96 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 ประกาศโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู รุ่น 30 มิ.ย.- 8 ก.ค. 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 4-5 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
102 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 27-29 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 ประกาศการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)ในสังกัดสพม.เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (SS.A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลรองศาสาตร์ตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
109 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 21 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
112 ประชาสัมพันธ?เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
113 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
115 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
116 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
117 ประกาศคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินอบรมครูปองครู รุ่นวันที่ 14 ก.ค.61 และโอนขรก.ในสังกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 แนวทางการเบิกจ่ายและยืมเงินราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
121 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
122 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123 ประชาสัมพันธ์พิพฺธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ
124 ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ด้านวิการและวิขาชีพ กลุ่มอำนวยการ
125 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 และไตรมาสที่ 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯครั้งที่31 กลุ่มบริหารงานบุคคล
128 ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
129 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการสพม.6 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
130 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
131 ประชาสัมพันธ์การประเมินองค์กรปลอดโฟม 100%ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
132 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กลุ่มบริหารงานบุคคล
133 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
134 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
135 ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) กลุ่มอำนวยการ
136 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 กลุ่มอำนวยการ
137 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
138 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
139 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
140 ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง กลุ่มอำนวยการ
141 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 4 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
142 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองฯ กลุ่มอำนวยการ
143 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
144 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
145 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ ๒ ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
146 ประชาสัมพันธ์เวทีกลางงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
147 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั้วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
148 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าและบำนาญในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
149 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
150 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
151 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
152 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
153 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
154 รายงานประจำปี 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
155 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
156 ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด กลุ่มอำนวยการ
157 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยม กลุ่มนโยบายและแผน
159 ประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
160 ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด กลุ่มอำนวยการ
161 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
162 ประกาศเสนอหลักสุตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2561และปีงบประมาณ2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
163 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
164 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
165 ประกาศโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
166 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มอำนวยการ
167 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
168 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
169 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
170 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
172 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
173 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
174 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resecrh Expro Symposium 2018 กลุ่มอำนวยการ
175 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มอำนวยการ
176 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
177 ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
178 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
179 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
180 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
181 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
182 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน
183 ประกาศการประชุมปฎิบติการกิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถื่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
184 ประกาศเสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
185 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาและโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มบริหารงานบุคคล
186 ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Geand Award 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
187 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
188 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
189 ประกาศการให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรGearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century กลุ่มบริหารงานบุคคล
190 ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
191 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. กลุ่มอำนวยการ
192 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม กลุ่มอำนวยการ
193 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรศัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
194 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี "เลื่อนล้อต่าภาษี" กลุ่มอำนวยการ
195 ประสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
196 ประชาสัมพันธืโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" กลุ่มอำนวยการ
197 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
198 ประชาสัมพันธ์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส" กลุ่มอำนวยการ
199 แผนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
200 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
201 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ และ(ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน 2561 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
202 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
203 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
204 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (ํYouth Greenovation Awards 2018) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
205 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก)เม.ย.61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
206 การประชาสัมพันธ์การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน กลุ่มอำนวยการ
207 ประชาสัมพันธ์การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กลุ่มอำนวยการ
208 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่งสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
209 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กลุ่มอำนวยการ
210 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
211 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
212 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล กลุ่มอำนวยการ
213 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอำนวยการ
214 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
215 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
216 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
217 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
218 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
219 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
220 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้าร่วมการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
221 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
223 ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มอำนวยการ
224 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
225 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 กลุ่มอำนวยการ
226 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
227 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง กลุ่มอำนวยการ
228 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศฯ กลุ่มอำนวยการ
229 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
230 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
231 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครุผู้สอน(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
232 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสพฐ.(HERO OBEC) กลุ่มบริหารงานบุคคล
233 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
234 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
235 โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
236 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
238 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
239 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน ผู้ดูแลระบบ
240 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ
241 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ดูแลระบบ
242 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
243 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
244 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
245 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
246 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
247 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
248 ขอส่งชุดข้อมูล "พิษบุหรี่ไฟฟ้า : ต้องฟังเรื่องจริง !! พิษบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้ปกครองต้องรู้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
249 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
250 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
251 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
252 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
253 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2561 ตามนโบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
254 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
255 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
256 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
257 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
258 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพังงูพิทยาคม(บริหารสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
259 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
260 ประชาสัมพันธ์การจัดทำและส่งคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในรายการ "พุทธเช้า" ข่าว สพฐ. กลุ่มอำนวยการ
261 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ
262 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
263 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
264 ประสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
265 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
266 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มอำนวยการ
267 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
268 การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
269 ประกวดราคาซื้อราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
270 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
271 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
272 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" กลุ่มอำนวยการ
273 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
274 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบถุลากรทางการศึกษาฯครั้งที่ 29 และครั้งที่30 กลุ่มบริหารงานบุคคล
275 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ,พักนอน,วิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรร.ร.มัธยมวัดศรีฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
276 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
277 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
278 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
279 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
280 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
281 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
282 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ "มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC รุ่น 1" กลุ่มอำนวยการ
283 ประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอำนวยการ
284 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลาดบ้านใหม่ กลุ่มอำนวยการ
285 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
286 ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
287 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
288 ให้โครตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
289 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางหน้าหน้า" ครั้งที่ ๓๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
290 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
291 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียน2/2560 (30%) จำนวน 3 รายการ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
292 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
293 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
294 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
295 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
296 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
297 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มอำนวยการ
298 ประชาสัมพันธ์หนังสือศาสตร์ของพระราชาฯ กลุ่มอำนวยการ
299 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
300 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
301 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
302 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
303 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
304 ประชาสัมพันธ์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
305 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
306 การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
307 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
308 การประชุมวิชาการเทคโนโลียีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
309 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
310 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
311 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มอำนวยการ
312 ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
313 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
314 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
315 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
316 พันธมิตรวิทยากร กบข.ในหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล กบข. ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
317 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch กลุ่มอำนวยการ
318 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
319 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
320 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
321 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
322 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6(เงินรายได้เงินประกันสัญญา) ประจำวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
323 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
324 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
325 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
326 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
327 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
328 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
329 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
330 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
331 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
332 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
333 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
334 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฎิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
335 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
336 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
337 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
338 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
339 ประชาสัมพันธ์สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
340 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กลุ่มอำนวยการ
341 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
342 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครั้งที่2ปี2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
343 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
344 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
345 อนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
346 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ
347 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ดูแลระบบ
348 ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา/สถานที่ชมประติมากรรม ผู้ดูแลระบบ
349 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ผู้ดูแลระบบ
350 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้ดูแลระบบ
351 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
352 ประชาพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
353 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
354 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่(new media) กลุ่มอำนวยการ
355 การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มอำนวยการ
356 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต6 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์2561) กลุ่มบริหารงานบุคคล
357 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
358 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
359 เชิญเข้าร่วมงาน warehouse sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90 % กลุ่มอำนวยการ
360 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
361 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
362 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
363 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) กลุ่มอำนวยการ
364 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
365 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
366 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
367 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
368 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
369 ประชาสัมพันธ์page มหาดไทย Knowledge Management กลุ่มอำนวยการ
370 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINGOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
371 ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
372 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
373 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 กลุ่มอำนวยการ
374 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
375 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
376 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
377 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาประกวดเรียงความ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
378 งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" กลุ่มอำนวยการ
379 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
380 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
381 มหาวิทยาลัยบูรพา การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญครั้งที่26 กลุ่มบริหารงานบุคคล
382 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
383 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ตกเบิก) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
384 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
385 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
386 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
387 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
388 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560(เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/60 70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
389 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
390 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
391 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
392 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา ม.มหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
393 โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน(A'MAZA 2017) กลุ่มอำนวยการ
394 ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
395 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
396 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
397 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
398 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
399 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
400 ประชาสัมพันธ์แอฟฟลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." ผู้ดูแลระบบ
401 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ดูแลระบบ
402 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ดูแลระบบ
403 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ
404 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
405 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
406 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
407 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
408 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
409 ประชาสัมพันธ์โครงการทางหน้าเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ
410 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
411 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
412 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
413 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
414 การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
415 โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ปราจีนบุรี" กลุ่มอำนวยการ
416 ประกาศ จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
417 แจ้งการโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
418 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
419 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
420 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
421 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
422 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
423 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
424 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ กลุ่มอำนวยการ
425 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
426 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
427 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
428 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
429 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
430 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
431 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ก.ย.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
432 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
433 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
434 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
435 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
436 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
437 ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา กลุ่มบริหารงานบุคคล
438 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
439 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
440 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
441 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
442 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
443 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 กลุ่มอำนวยการ
444 ประกาศผลประกวด สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
445 ประชาสัมพันธ์งาน"เวิร์ดไดแด็ก เอเชีย 2017" กลุ่มอำนวยการ
446 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
447 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
448 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
449 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
450 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
451 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
452 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
453 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
454 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
455 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
456 รายการส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
457 หน้างบส่งใช้เงินยืมของโรงเรียนโครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
458 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
459 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
460 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
461 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
462 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
463 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
464 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
465 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
466 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
467 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
468 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
469 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
470 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอบวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) มีไฟล์แนบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
471 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
472 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
473 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
474 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการหฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ' กลุ่มอำนวยการ
475 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
476 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
477 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
478 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
479 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
480 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
481 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
482 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
483 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
484 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
485 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
486 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
487 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
488 ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
489 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
490 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
491 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
492 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
493 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
494 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25ก.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
495 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้เบิกเงินและยืมเงิน งบพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
496 (ด่วนที่สุด) การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 3)ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
497 การรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.6 ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร เอนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
498 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
499 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
500 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
501 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
502 ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
503 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
504 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
505 (ด่วนที่สุด) การประชุม Video Conferen เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
506 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
507 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
508 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
509 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
510 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
511 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
512 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
513 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
514 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
515 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) กลุ่มอำนวยการ
516 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังกัดของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" กลุ่มอำนวยการ
517 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
518 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
519 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด "ระบายให้ภาพและสีธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
520 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ
521 การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กลุ่มอำนวยการ
522 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
523 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
524 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
525 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
526 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
527 นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
528 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
529 "โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
530 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 " และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
531 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
532 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
533 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
534 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
535 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุสันติภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
536 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้วิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
537 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนภรภู่ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
538 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
539 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
540 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
541 ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
542 การจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มอำนวยการ
543 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
544 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
545 ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
546 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
547 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 โอนวันที่ 31 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
548 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
549 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการนำรายชื่อจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นอีกบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
550 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
551 คู่มือ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
552 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
553 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle:UAV" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
554 ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
555 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
556 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
557 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
558 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
559 ประกาศ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
560 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 17พ.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
561 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
562 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
563 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
564 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
565 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
566 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
567 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
568 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
569 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
570 การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" กลุ่มอำนวยการ
571 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
572 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
573 ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มอำนวยการ
574 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
575 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 และ27เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
576 โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
577 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
578 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
579 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
580 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
581 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
582 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 25560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
583 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
584 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
585 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
586 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
587 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
588 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
589 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Younth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
590 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
591 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
592 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
593 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
594 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ,โครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการขาดแคลนขัน้นวิกฤต,โครงการแลลบอย,โครงการเฉลิมพระเกียร,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
595 กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 กลุ่มอำนวยการ
596 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านประจำเดือน มีนาคม 2560 แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
597 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
598 ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี" และ "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
599 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
600 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
601 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
602 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
603 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
604 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
605 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
606 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
607 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
608 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
609 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
610 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
611 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
612 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการแนะแนวการศึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
613 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
614 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
615 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
616 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
617 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
618 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
619 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
620 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
621 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
622 ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล
623 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) กลุ่มอำนวยการ
624 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
625 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
626 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
627 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
628 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในงาน “เปิดโลกอาชีพ เปิดบ้าน ช.เทค” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
629 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
630 แจ้ง จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
631 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
632 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ในการเกษตรสุรนารี และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
633 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงปบระมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
634 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
635 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
636 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
637 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
638 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
639 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
640 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
641 วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
642 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
643 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
644 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
645 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
646 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
647 ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
648 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูฯตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
649 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
650 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
651 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
652 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มอำนวยการ
653 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
654 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
655 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ
656 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์,โครงการขั้นวิกฤต,โครงการเฉลิมพร,โครงการพี่เลี้ยง ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
657 การโอนเงินวิทยฐานและค่าตอบแทนอัตราเท่าวิทยฐานะ(ตกเบิก) รุ่นวันที่ 1 กรฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โอนเข้าบัญชีข้าราชการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
658 รายละเอียดการโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2560 โอนเข้าบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
659 แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
660 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
661 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
662 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
663 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติคณะคครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
664 แจ้ง ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
665 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กลุ่มอำนวยการ
666 ขอเชิญร่วมงาน "สมุทรปราการ ตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์" กลุ่มอำนวยการ
667 การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทักภัยและดินถล่มภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
668 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
669 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
670 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
671 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
672 ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
673 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
674 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
675 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของบริจาคฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
676 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
677 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
678 ( ฉบับแก้ไข )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
679 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
680 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
681 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
682 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
683 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
684 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
685 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มอำนวยการ
686 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14 th IJSO) และวิทยาศาตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว มีไฟล์แนบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
687 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
688 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
689 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
690 ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
691 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มอำนวยการ
692 การอุปสมทบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
693 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
694 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
695 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
696 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
697 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารการ์ตูนย์ไทย BREAD NOW รายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
698 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
699 ประกาศ แผนผังอาคารสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
700 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
701 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
702 ประสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
703 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปกติโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
704 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
705 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
706 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
707 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
708 การจัดงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กลุ่มอำนวยการ
709 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การทรงงานของพ่อในควาทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด กลุ่มอำนวยการ
710 รายละเอียดทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
711 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
712 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
713 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถ "ฟรี" ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง" กลุ่มอำนวยการ
714 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
715 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
716 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
717 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
718 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
719 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
720 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6(ตกเบิก) เดือนตุลาคม 2559 และประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
721 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
722 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
723 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ
724 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
725 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
726 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
727 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
728 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559(ออกใบเสร็จรับเงินให้สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
729 รับสมัคร การเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
730 ส่งประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
731 ขอเรียนเชิญร่วมงานการศึกษา The Leader in Me International Symposium - Rethink Leadership for Education กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในเยาวชนไทยแห่งอนาคต กลุ่มอำนวยการ
732 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
733 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
734 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
735 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
736 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
737 ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
738 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน
739 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
740 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
741 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
742 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
743 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
744 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
745 ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
746 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
747 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" กลุ่มบริหารงานบุคคล
748 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
749 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
750 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
751 ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
752 โครงการสนับสนุนวัคซีนรักษาโรคไอคิวต่ำและเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
753 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
754 การป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี กลุ่มอำนวยการ
755 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
756 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
757 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
758 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
759 ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
760 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
761 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
762 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
763 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
764 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
765 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม 6 (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสพม. 6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
766 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
767 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
768 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
769 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
770 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
771 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
772 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
773 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
774 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2560 ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
775 ตกเบิกเงินเดือนปรับป.โท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
776 ตกเบิกค่าจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
777 ตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนต.ค.57-มิ.ย.59 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
778 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
779 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
780 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
781 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
782 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
783 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
784 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
785 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
786 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รั่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
787 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
788 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
789 ตาราง Factor f เดือน พ.ค.59 กลุ่มนโยบายและแผน
790 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
791 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
792 (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
793 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
794 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
795 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
796 เกณฑ์คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
797 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
798 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
799 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
800 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
801 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
802 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
803 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
804 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
805 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
806 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
807 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 กลุ่มอำนวยการ
808 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
809 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
810 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
811 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
812 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 กศจ.สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
813 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภุมิแผ่นดินไทย" กลุ่มอำนวยการ
814 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
815 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(ชลบุรี) กลุ่มอำนวยการ
816 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
817 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
818 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
819 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
820 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
821 ประชาสัมพันธ์โครงการอีซีอี ทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
822 โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มอำนวยการ
823 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีฯ กลุ่มอำนวยการ
824 การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
825 ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
826 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
827 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
828 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
829 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
830 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
831 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
832 การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มอำนวยการ
833 การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มอำนวยการ
834 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
835 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
836 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
837 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
838 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559(แก้ไข้) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
839 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
840 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
841 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
842 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
843 การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมุ่นเพียรของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
844 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
845 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
846 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ
847 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2559 กลุ่มอำนวยการ
848 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
849 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคนิคระดับประเทศ ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
850 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
851 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
852 ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
853 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
854 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
855 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
856 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
857 การให้เงินกู้ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" กลุ่มอำนวยการ
858 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการระบบการชำระเงิน พร้อมเพย์(Promt Pay) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
859 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
860 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
861 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลิดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
862 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
863 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
864 ขอเชิญชวนนักเรียน- นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
865 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
866 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
867 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
868 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพงน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 (Olive Branch Awards 2016) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
869 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
870 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มอำนวยการ
871 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
872 ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
873 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
874 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
875 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
876 การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
877 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
878 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
879 ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
880 โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" กลุ่มอำนวยการ
881 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
882 ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต:นิยามโอกาสและความท้าทายใหม่ กลุ่มอำนวยการ
883 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโล่เกียริตยศพร้อมทุนการศึกษามอบแก่ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการแข่งขันตอบปรัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Contest by EOL System ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
884 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
885 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง กลุ่มอำนวยการ
886 ประมาณราคา ปี 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
887 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
888 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
889 การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
890 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
891 โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
892 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
893 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทาง ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.obecimso.net กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
894 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
895 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
896 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
897 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" ครั้งที่ 19 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
898 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
899 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
900 ด่วนที่สุด การกรอกบันทึกลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ในระบบ E-Money ของ สพม 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยด่วน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (14:00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
901 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
902 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 กลุ่มอำนวยการ
903 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
904 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
905 ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
906 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
907 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
908 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
909 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
910 การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
911 รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
912 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
913 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
914 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
915 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
916 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
917 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มอำนวยการ
918 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2559 ของครูตามโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
919 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2559 ของพนักงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
920 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
921 กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มอำนวยการ
922 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
923 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
925 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
926 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
927 เชิญชวนเที่ยวชมงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข กลุ่มอำนวยการ
928 แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
929 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
930 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
931 กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
932 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
933 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
934 พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
935 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ
936 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ระดับประเทศ ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
937 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
938 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
939 ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final กลุ่มอำนวยการ
940 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
941 มาตรการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง" กลุ่มอำนวยการ
942 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
943 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
944 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ
945 ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ
946 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
947 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MBU Challenge 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
948 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
949 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
950 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน กลุ่มอำนวยการ
951 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
952 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคูณภาพ จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในห้วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
953 คำอธิบายการกรอกข้อมูลจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) กลุ่มนโยบายและแผน
954 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
955 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
956 การรับนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
957 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอำนวยการ
958 ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม"ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) กลุ่มอำนวยการ
959 ประชาสัมพันธ์พิธิทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ
960 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่าพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
961 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
962 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง กลุ่มอำนวยการ
963 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
964 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
965 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
966 ตกเบิกครูบรรจุใหม่11ธันวาคม2558และ6กับ11มกราคม2559โอนเข้าบัญชีวันที่ 24เดือนกุมภาพันธ์2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
967 คชจ.ในการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
968 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
969 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
970 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
971 เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
972 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
973 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
974 ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) กลุ่มบริหารงานบุคคล
975 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกัน หรือก่อเหตุรุนแรง กลุ่มอำนวยการ
976 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
977 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
978 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
979 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
980 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
981 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
982 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ
983 การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" กลุ่มอำนวยการ
984 สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กลุ่มอำนวยการ
985 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
986 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
987 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
988 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน กลุ่มอำนวยการ
989 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
990 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
991 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
992 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Sci-CAMP รุ่นที่ 27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
993 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
994 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
995 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
996 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
997 ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอำนวยการ
998 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
999 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1000 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน
1001 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1002 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1003 การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด กลุ่มอำนวยการ
1004 ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1005 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
1006 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8" กลุ่มอำนวยการ
1007 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 กลุ่มอำนวยการ
1008 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1009 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1010 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
1011 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1012 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
1013 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) กลุ่มอำนวยการ
1014 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1015 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1016 ขอเชิญส่งนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1018 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1019 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวศศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1020 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1021 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1022 ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้นเดนส์เซอร์ประกอบเพลง "ลดเค็ม และการประกวดการแข่งขันโต้วาที" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1023 ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1024 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1025 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1026 การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1027 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1028 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1029 ขอเชิญประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1030 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1031 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1032 ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ กลุ่มอำนวยการ
1033 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
1034 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
1035 ประชาสัมพันธ์หนังสือ"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
1036 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1037 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1038 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1039 ขยายเวลาการส่งผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพ "สามวัย หัวใจเดียวกัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1040 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1041 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กลุ่มอำนวยการ
1042 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ภาพยนต์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1043 ขอเชิญชมและร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1044 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1045 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1046 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1047 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
1048 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1049 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก)เดือน ตุลาคม2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1050 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1051 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1052 ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
1053 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1054 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปี การศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1055 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1056 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1057 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
1058 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1059 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1060 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1061 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1062 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1063 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1064 ประชาสัมพันธ์ การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1065 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1066 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1067 โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1068 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1069 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน
1070 การสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 10 (10th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1071 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1072 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1073 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1074 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
1075 การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1076 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
1077 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1078 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1079 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กลุ่มอำนวยการ
1080 ขอมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1081 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1082 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1083 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1084 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1085 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1086 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1087 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1088 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป‏ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1089 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1090 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1091 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1092 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1093 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1094 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่อมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1095 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่11" กลุ่มอำนวยการ
1096 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมงานสัมมนา และรับมอบทุนดำเนินโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1097 ประชาสัมพันธ์ "การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1098 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1099 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เรื่อง "เส้นทางรัก(#Love En Route)" กลุ่มอำนวยการ
1100 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1101 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1102 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1103 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1104 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1106 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1107 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1108 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ
1109 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1110 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1111 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
1112 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1113 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1114 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1115 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้"TISCO Financial Camp รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6" กลุ่มอำนวยการ
1116 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1117 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1118 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1119 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1120 ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มอำนวยการ
1121 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมเาซียน" กลุ่มอำนวยการ
1122 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" กลุ่มอำนวยการ
1123 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก กลุ่มอำนวยการ
1124 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน กลุ่มอำนวยการ
1125 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มอำนวยการ
1126 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1127 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1128 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1129 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาเขตศรีราชา (Sriracha Campus Open House) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1130 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-15 ก.พ. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1131 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1132 ขอเชฺิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1133 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางราชการ ( 1-15 สิงหาคม 2558 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1134 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1135 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ,ธุรการ,นักการภาโรงและครูขาดแคลนทั้งระบบในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1136 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โครงการครูพักนอน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,labboy ,เฉลิมพระเกียรติและจ้างเหมาบุคคลากร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1137 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1138 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1139 ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1140 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1141 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1142 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1143 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1144 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1145 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มอำนวยการ
1146 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
1147 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1148 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนดีเด่น สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ" หลักสูตรเต็มรูปแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1149 การเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1150 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1152 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ" กลุ่มอำนวยการ
1153 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1154 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1155 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ
1156 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1157 โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิตอลยุคใหม่ บริการฉับไว ก้าวไกลสู่อาเซียน สำหรับสมาชิกเครือข่ายUninet และ NEdNet กลุ่มอำนวยการ
1158 การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้องคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล
1159 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
1160 เหรียญที่ระลึกเปิดอาคารเรียน"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" กลุ่มอำนวยการ
1161 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1162 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง,พนักงานราชการ และโครงการครูทั้งระบบ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1163 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1164 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1165 ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" กลุ่มอำนวยการ
1166 การกำหนดออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มอำนวยการ
1167 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1168 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Award 2015) 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1169 การประกวดศิลปกรรม "นำส่ิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 กลุ่มอำนวยการ
1170 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1171 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1172 ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1173 ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1174 ประชาสัมพันธ์โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1175 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนร้" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1176 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1177 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กลุ่มอำนวยการ
1178 ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา กลุ่มอำนวยการ
1179 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1180 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1181 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1182 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 (5 มิถุนายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1183 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
1184 เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟ ระหว่างเรือแหลมฉบับท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย กลุ่มอำนวยการ
1185 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1186 ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1187 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1188 download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1189 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1190 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1191 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม กลุ่มอำนวยการ
1192 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1193 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1194 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1195 ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1196 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1197 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต,โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1198 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1199 เงินเดือน (ตกเบิก) เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นและ แก้ไข้คำสั่งที่53/58ลว.10ก.พ.58 เลื่อนเงินเดือนฯ(1ต.ค.57) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1200 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1201 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1202 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
1203 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
1204 ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทเข้ารับรางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558(ปีที่ 9) กลุ่มอำนวยการ
1205 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1206 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาผ่านทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1207 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1208 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1209 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1210 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 Bridge 2 lnventor Challenge 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1211 เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1212 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1213 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1214 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
1215 เงินเดือน (ตกเบิก) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(ปรับป.โท) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1216 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1217 โครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย กลุ่มอำนวยการ
1218 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1219 การสรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
1220 การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1221 ขอเชิญติำดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1222 ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1223 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1224 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1225 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย คัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1226 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1227 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1228 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1229 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1230 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1231 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1232 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1233 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1234 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการจ้างเหมาบุคลากร และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1235 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการครู ประจำเดือนมีนาคม 2558) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1236 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการครู ปรับคศ.1-3 และปรับว.30/ว.21/ป.โท (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน มี.ค.58) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1237 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1238 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1239 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1240 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1241 แผนผังการจัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1242 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1243 ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาครายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1244 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1245 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1246 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1247 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1248 โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือน้กเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1249 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1250 การรายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1251 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กลุ่มอำนวยการ
1252 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1253 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1254 ข้อมูลรหัสโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
1255 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1256 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1257 ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://obec54.wordpress.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1258 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1259 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1260 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1261 ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1262 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1263 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1265 ซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายนักเรียนและกรณีนักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1267 รายการประมาณราคา ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1268 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1269 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1270 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1271 ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1272 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 22/02/58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1273 เครื่องลงคะแนนอิเลคโทรนิค กลุ่มอำนวยการ
1274 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1275 เสนอศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1276 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1277 โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1278 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1279 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1280 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1281 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
1282 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ
1283 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1284 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) กลุ่มนโยบายและแผน
1285 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1286 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1287 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มนโยบายและแผน
1288 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน
1289 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1290 รายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1291 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1292 ขอความร่วมมือดำเนินการลดและคัดแยกขยะ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ
1293 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1294 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1295 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1296 คำสั่งการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1297 ขอให้สำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558 กลุ่มอำนวยการ
1298 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
1299 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1300 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1301 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1302 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1303 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
1304 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
1305 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ