Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มอำนวยการ
2 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
4 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resecrh Expro Symposium 2018 กลุ่มอำนวยการ
10 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มอำนวยการ
11 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
12 ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
13 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
14 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
17 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน
18 ประกาศการประชุมปฎิบติการกิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถื่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ประกาศเสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาและโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Geand Award 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ประกาศการให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรGearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
26 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. กลุ่มอำนวยการ
27 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม กลุ่มอำนวยการ
28 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรศัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
29 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี "เลื่อนล้อต่าภาษี" กลุ่มอำนวยการ
30 ประสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
31 ประชาสัมพันธืโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" กลุ่มอำนวยการ
32 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
33 ประชาสัมพันธ์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส" กลุ่มอำนวยการ
34 แผนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
35 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ และ(ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน 2561 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (ํYouth Greenovation Awards 2018) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก)เม.ย.61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 การประชาสัมพันธ์การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน กลุ่มอำนวยการ
42 ประชาสัมพันธ์การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กลุ่มอำนวยการ
43 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่งสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
44 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กลุ่มอำนวยการ
45 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล กลุ่มอำนวยการ
48 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอำนวยการ
49 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
50 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
51 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้าร่วมการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58 ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มอำนวยการ
59 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
60 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 กลุ่มอำนวยการ
61 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
62 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง กลุ่มอำนวยการ
63 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศฯ กลุ่มอำนวยการ
64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครุผู้สอน(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสพฐ.(HERO OBEC) กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
71 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
74 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน ผู้ดูแลระบบ
75 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ
76 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ดูแลระบบ
77 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
83 ขอส่งชุดข้อมูล "พิษบุหรี่ไฟฟ้า : ต้องฟังเรื่องจริง !! พิษบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้ปกครองต้องรู้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
88 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2561 ตามนโบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
92 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพังงูพิทยาคม(บริหารสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
95 ประชาสัมพันธ์การจัดทำและส่งคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในรายการ "พุทธเช้า" ข่าว สพฐ. กลุ่มอำนวยการ
96 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ
97 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
98 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
99 ประสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
100 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มอำนวยการ
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 ประกวดราคาซื้อราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" กลุ่มอำนวยการ
108 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบถุลากรทางการศึกษาฯครั้งที่ 29 และครั้งที่30 กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ,พักนอน,วิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรร.ร.มัธยมวัดศรีฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
113 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
116 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
117 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ "มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC รุ่น 1" กลุ่มอำนวยการ
118 ประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอำนวยการ
119 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลาดบ้านใหม่ กลุ่มอำนวยการ
120 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
122 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
123 ให้โครตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
124 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางหน้าหน้า" ครั้งที่ ๓๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
125 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียน2/2560 (30%) จำนวน 3 รายการ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
128 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
129 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
130 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
132 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มอำนวยการ
133 ประชาสัมพันธ์หนังสือศาสตร์ของพระราชาฯ กลุ่มอำนวยการ
134 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
135 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
137 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
138 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
139 ประชาสัมพันธ์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
140 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
141 การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
142 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
143 การประชุมวิชาการเทคโนโลียีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
144 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
145 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
146 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มอำนวยการ
147 ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
148 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
149 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
150 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
151 พันธมิตรวิทยากร กบข.ในหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล กบข. ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch กลุ่มอำนวยการ
153 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
154 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
155 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
156 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
157 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6(เงินรายได้เงินประกันสัญญา) ประจำวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
160 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
161 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
162 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
163 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
164 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
165 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
166 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
167 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
168 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
169 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฎิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
170 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
171 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
172 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
173 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
174 ประชาสัมพันธ์สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
175 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กลุ่มอำนวยการ
176 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
177 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครั้งที่2ปี2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
178 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
179 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
180 อนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
181 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ
182 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ดูแลระบบ
183 ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา/สถานที่ชมประติมากรรม ผู้ดูแลระบบ
184 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ผู้ดูแลระบบ
185 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้ดูแลระบบ
186 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
187 ประชาพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
188 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
189 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่(new media) กลุ่มอำนวยการ
190 การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มอำนวยการ
191 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต6 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์2561) กลุ่มบริหารงานบุคคล
192 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
193 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
194 เชิญเข้าร่วมงาน warehouse sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90 % กลุ่มอำนวยการ
195 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
196 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
197 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
198 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) กลุ่มอำนวยการ
199 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
200 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
201 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
202 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
203 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
204 ประชาสัมพันธ์page มหาดไทย Knowledge Management กลุ่มอำนวยการ
205 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINGOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
206 ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
207 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
208 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 กลุ่มอำนวยการ
209 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
210 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
211 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
212 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาประกวดเรียงความ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
213 งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" กลุ่มอำนวยการ
214 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
215 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
216 มหาวิทยาลัยบูรพา การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญครั้งที่26 กลุ่มบริหารงานบุคคล
217 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
218 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ตกเบิก) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
219 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
220 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
221 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
223 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560(เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/60 70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
224 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
225 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
226 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
227 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา ม.มหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
228 โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน(A'MAZA 2017) กลุ่มอำนวยการ
229 ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
230 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
231 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
232 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
234 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
235 ประชาสัมพันธ์แอฟฟลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." ผู้ดูแลระบบ
236 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ดูแลระบบ
237 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ดูแลระบบ
238 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ
239 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
240 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
241 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
242 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
243 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
244 ประชาสัมพันธ์โครงการทางหน้าเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ
245 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
246 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
247 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
248 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
249 การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
250 โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ปราจีนบุรี" กลุ่มอำนวยการ
251 ประกาศ จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
252 แจ้งการโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
253 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
254 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
255 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
256 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
257 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
258 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
259 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ กลุ่มอำนวยการ
260 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
261 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
262 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
263 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
264 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
265 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
266 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ก.ย.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
267 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
268 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
269 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
270 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
271 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
272 ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา กลุ่มบริหารงานบุคคล
273 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
274 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
275 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
276 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
277 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
278 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 กลุ่มอำนวยการ
279 ประกาศผลประกวด สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
280 ประชาสัมพันธ์งาน"เวิร์ดไดแด็ก เอเชีย 2017" กลุ่มอำนวยการ
281 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
282 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
283 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
284 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
285 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
286 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
287 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
288 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
289 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
290 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
291 รายการส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
292 หน้างบส่งใช้เงินยืมของโรงเรียนโครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
293 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
294 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
295 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
296 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
297 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
298 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
299 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
300 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
301 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
302 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
303 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
304 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
305 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอบวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) มีไฟล์แนบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
306 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
307 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
308 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
309 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการหฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ' กลุ่มอำนวยการ
310 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
311 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
312 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
313 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
314 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
315 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
316 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
317 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
318 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
319 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
320 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
321 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
322 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
323 ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
324 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
325 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
326 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
327 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
328 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
329 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25ก.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
330 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้เบิกเงินและยืมเงิน งบพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
331 (ด่วนที่สุด) การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 3)ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
332 การรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.6 ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร เอนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
333 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
334 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
335 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
336 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
337 ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
338 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
339 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
340 (ด่วนที่สุด) การประชุม Video Conferen เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
341 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
342 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
343 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
344 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
345 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
346 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
347 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
348 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
349 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
350 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) กลุ่มอำนวยการ
351 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังกัดของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" กลุ่มอำนวยการ
352 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
353 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
354 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด "ระบายให้ภาพและสีธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
355 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ
356 การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กลุ่มอำนวยการ
357 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
358 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
359 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
360 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
361 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
362 นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
363 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
364 "โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
365 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 " และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
366 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
367 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
368 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
369 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
370 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุสันติภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
371 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้วิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
372 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนภรภู่ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
373 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
374 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
375 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
376 ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
377 การจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มอำนวยการ
378 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
379 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
380 ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
381 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
382 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 โอนวันที่ 31 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
383 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
384 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการนำรายชื่อจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นอีกบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
385 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
386 คู่มือ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
387 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
388 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle:UAV" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
389 ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
390 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
391 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
392 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
393 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
394 ประกาศ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
395 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 17พ.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
396 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
397 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
398 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
399 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
400 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
401 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
402 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
403 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
404 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
405 การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" กลุ่มอำนวยการ
406 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
407 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
408 ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มอำนวยการ
409 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
410 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 และ27เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
411 โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
412 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
413 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
414 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
415 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
416 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
417 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 25560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
418 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
419 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
420 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
421 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
422 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
423 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
424 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Younth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
425 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
426 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
427 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
428 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
429 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ,โครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการขาดแคลนขัน้นวิกฤต,โครงการแลลบอย,โครงการเฉลิมพระเกียร,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
430 กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 กลุ่มอำนวยการ
431 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านประจำเดือน มีนาคม 2560 แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
432 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
433 ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี" และ "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
434 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
435 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
436 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
437 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
438 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
439 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
440 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
441 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
442 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
443 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
444 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
445 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
446 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
447 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการแนะแนวการศึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
448 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
449 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
450 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
451 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
452 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
453 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
454 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
455 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
456 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
457 ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล
458 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) กลุ่มอำนวยการ
459 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
460 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
461 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
462 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
463 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในงาน “เปิดโลกอาชีพ เปิดบ้าน ช.เทค” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
464 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
465 แจ้ง จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
466 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
467 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ในการเกษตรสุรนารี และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
468 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงปบระมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
469 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
470 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
471 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
472 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
473 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
474 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
475 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
476 วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
477 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
478 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
479 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
480 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
481 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
482 ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
483 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูฯตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
484 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
485 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
486 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
487 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มอำนวยการ
488 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
489 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
490 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ
491 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์,โครงการขั้นวิกฤต,โครงการเฉลิมพร,โครงการพี่เลี้ยง ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
492 การโอนเงินวิทยฐานและค่าตอบแทนอัตราเท่าวิทยฐานะ(ตกเบิก) รุ่นวันที่ 1 กรฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โอนเข้าบัญชีข้าราชการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
493 รายละเอียดการโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2560 โอนเข้าบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
494 แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
495 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
496 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
497 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
498 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติคณะคครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
499 แจ้ง ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
500 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กลุ่มอำนวยการ
501 ขอเชิญร่วมงาน "สมุทรปราการ ตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์" กลุ่มอำนวยการ
502 การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทักภัยและดินถล่มภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
503 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
504 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
505 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
506 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
507 ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
508 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
509 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
510 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของบริจาคฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
511 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
512 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
513 ( ฉบับแก้ไข )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
514 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
515 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
516 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
517 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
518 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
519 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
520 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มอำนวยการ
521 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14 th IJSO) และวิทยาศาตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว มีไฟล์แนบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
522 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
523 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
524 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
525 ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
526 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มอำนวยการ
527 การอุปสมทบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
528 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
529 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
530 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
531 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
532 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารการ์ตูนย์ไทย BREAD NOW รายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
533 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
534 ประกาศ แผนผังอาคารสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
535 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
536 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
537 ประสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
538 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปกติโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
539 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
540 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
541 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
542 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
543 การจัดงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กลุ่มอำนวยการ
544 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การทรงงานของพ่อในควาทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด กลุ่มอำนวยการ
545 รายละเอียดทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
546 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
547 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
548 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถ "ฟรี" ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง" กลุ่มอำนวยการ
549 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
550 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
551 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
552 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
553 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
554 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
555 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6(ตกเบิก) เดือนตุลาคม 2559 และประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
556 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
557 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
558 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ
559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
560 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
561 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
562 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
563 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559(ออกใบเสร็จรับเงินให้สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
564 รับสมัคร การเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
565 ส่งประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
566 ขอเรียนเชิญร่วมงานการศึกษา The Leader in Me International Symposium - Rethink Leadership for Education กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในเยาวชนไทยแห่งอนาคต กลุ่มอำนวยการ
567 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
568 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
569 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
570 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
571 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
572 ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
573 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน
574 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
575 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
576 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
577 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
578 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
579 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
580 ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
581 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
582 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" กลุ่มบริหารงานบุคคล
583 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
584 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
585 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
586 ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
587 โครงการสนับสนุนวัคซีนรักษาโรคไอคิวต่ำและเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
588 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
589 การป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี กลุ่มอำนวยการ
590 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
591 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
592 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
593 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
594 ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
595 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
596 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
597 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
598 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
599 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
600 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม 6 (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสพม. 6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
601 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
602 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
603 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
604 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
605 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
606 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
607 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
608 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
609 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2560 ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
610 ตกเบิกเงินเดือนปรับป.โท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
611 ตกเบิกค่าจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
612 ตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนต.ค.57-มิ.ย.59 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
613 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
614 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
615 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
616 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
617 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
618 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
619 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
620 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
621 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รั่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
622 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
623 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
624 ตาราง Factor f เดือน พ.ค.59 กลุ่มนโยบายและแผน
625 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
626 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
627 (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
628 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
629 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
630 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
631 เกณฑ์คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
632 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
633 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
634 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
635 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
636 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
637 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
638 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
639 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
640 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
641 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
642 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 กลุ่มอำนวยการ
643 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
644 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
645 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
646 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
647 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 กศจ.สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
648 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภุมิแผ่นดินไทย" กลุ่มอำนวยการ
649 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
650 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(ชลบุรี) กลุ่มอำนวยการ
651 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
652 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
653 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
654 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
655 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
656 ประชาสัมพันธ์โครงการอีซีอี ทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
657 โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มอำนวยการ
658 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีฯ กลุ่มอำนวยการ
659 การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
660 ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
661 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
662 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
663 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
664 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
665 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
666 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
667 การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มอำนวยการ
668 การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มอำนวยการ
669 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
670 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
671 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
672 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
673 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559(แก้ไข้) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
674 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
675 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
676 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
677 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
678 การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมุ่นเพียรของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
679 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
680 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
681 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ
682 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2559 กลุ่มอำนวยการ
683 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
684 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคนิคระดับประเทศ ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
685 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
686 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
687 ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
688 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
689 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
690 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
691 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
692 การให้เงินกู้ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" กลุ่มอำนวยการ
693 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการระบบการชำระเงิน พร้อมเพย์(Promt Pay) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
694 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
695 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
696 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลิดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
697 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
698 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
699 ขอเชิญชวนนักเรียน- นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
701 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
702 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
703 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพงน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 (Olive Branch Awards 2016) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
704 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
705 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มอำนวยการ
706 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
707 ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
708 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
709 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
710 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
711 การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
712 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
713 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
714 ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
715 โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" กลุ่มอำนวยการ
716 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
717 ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต:นิยามโอกาสและความท้าทายใหม่ กลุ่มอำนวยการ
718 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโล่เกียริตยศพร้อมทุนการศึกษามอบแก่ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการแข่งขันตอบปรัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Contest by EOL System ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
719 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
720 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง กลุ่มอำนวยการ
721 ประมาณราคา ปี 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
722 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
723 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
724 การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
725 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
726 โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
727 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
728 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทาง ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.obecimso.net กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
729 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
730 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
731 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
732 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" ครั้งที่ 19 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
733 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
734 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
735 ด่วนที่สุด การกรอกบันทึกลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ในระบบ E-Money ของ สพม 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยด่วน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (14:00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
736 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
737 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 กลุ่มอำนวยการ
738 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
739 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
740 ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
741 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
742 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
743 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
744 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
745 การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
746 รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
747 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
748 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
749 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
750 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
751 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
752 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มอำนวยการ
753 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2559 ของครูตามโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
754 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2559 ของพนักงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
755 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
756 กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มอำนวยการ
757 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
758 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล
759 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
760 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
761 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
762 เชิญชวนเที่ยวชมงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข กลุ่มอำนวยการ
763 แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
764 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
765 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
766 กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
767 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
768 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
769 พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
770 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ
771 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ระดับประเทศ ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
772 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
773 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
774 ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final กลุ่มอำนวยการ
775 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
776 มาตรการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง" กลุ่มอำนวยการ
777 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
778 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
779 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ
780 ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ
781 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
782 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MBU Challenge 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
783 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
784 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
785 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน กลุ่มอำนวยการ
786 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
787 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคูณภาพ จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในห้วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
788 คำอธิบายการกรอกข้อมูลจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) กลุ่มนโยบายและแผน
789 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
790 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
791 การรับนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
792 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอำนวยการ
793 ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม"ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) กลุ่มอำนวยการ
794 ประชาสัมพันธ์พิธิทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ
795 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่าพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
796 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
797 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง กลุ่มอำนวยการ
798 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
799 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
800 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
801 ตกเบิกครูบรรจุใหม่11ธันวาคม2558และ6กับ11มกราคม2559โอนเข้าบัญชีวันที่ 24เดือนกุมภาพันธ์2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
802 คชจ.ในการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
803 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
804 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
805 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
806 เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
807 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
808 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
809 ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) กลุ่มบริหารงานบุคคล
810 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกัน หรือก่อเหตุรุนแรง กลุ่มอำนวยการ
811 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
812 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
813 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
814 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
815 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
816 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
817 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ
818 การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" กลุ่มอำนวยการ
819 สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กลุ่มอำนวยการ
820 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
821 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
822 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
823 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน กลุ่มอำนวยการ
824 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
825 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
826 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
827 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Sci-CAMP รุ่นที่ 27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
828 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
829 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
830 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
831 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
832 ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอำนวยการ
833 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
834 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
835 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน
836 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
837 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
838 การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด กลุ่มอำนวยการ
839 ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
840 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
841 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8" กลุ่มอำนวยการ
842 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 กลุ่มอำนวยการ
843 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
844 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
845 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
846 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
847 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
848 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) กลุ่มอำนวยการ
849 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
850 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
851 ขอเชิญส่งนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
852 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
853 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
854 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวศศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
855 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
856 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
857 ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้นเดนส์เซอร์ประกอบเพลง "ลดเค็ม และการประกวดการแข่งขันโต้วาที" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
858 ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
859 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
860 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
861 การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
862 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
863 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
864 ขอเชิญประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
865 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
867 ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ กลุ่มอำนวยการ
868 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
869 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
870 ประชาสัมพันธ์หนังสือ"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
871 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
872 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
873 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
874 ขยายเวลาการส่งผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพ "สามวัย หัวใจเดียวกัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
875 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
876 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กลุ่มอำนวยการ
877 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ภาพยนต์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
878 ขอเชิญชมและร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
879 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
880 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
881 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
882 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
883 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
884 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก)เดือน ตุลาคม2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
885 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
886 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
887 ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
888 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
889 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปี การศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
890 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
891 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
892 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
893 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
894 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
895 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
896 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
897 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
898 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
899 ประชาสัมพันธ์ การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
900 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
901 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
902 โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
903 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
904 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน
905 การสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 10 (10th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
906 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
907 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
908 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
909 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
910 การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
911 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
912 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
913 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
914 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กลุ่มอำนวยการ
915 ขอมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
916 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
917 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
918 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
919 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
920 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
921 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
922 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
923 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป‏ กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
925 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
926 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
927 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
928 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
929 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่อมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
930 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่11" กลุ่มอำนวยการ
931 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมงานสัมมนา และรับมอบทุนดำเนินโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
932 ประชาสัมพันธ์ "การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
933 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
934 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เรื่อง "เส้นทางรัก(#Love En Route)" กลุ่มอำนวยการ
935 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
936 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
937 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
938 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
939 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
940 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
941 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
942 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
943 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ
944 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
945 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
946 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
947 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
948 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
949 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
950 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้"TISCO Financial Camp รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6" กลุ่มอำนวยการ
951 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
952 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
953 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
954 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
955 ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มอำนวยการ
956 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมเาซียน" กลุ่มอำนวยการ
957 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" กลุ่มอำนวยการ
958 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก กลุ่มอำนวยการ
959 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน กลุ่มอำนวยการ
960 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มอำนวยการ
961 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
962 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
963 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
964 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาเขตศรีราชา (Sriracha Campus Open House) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
965 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-15 ก.พ. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
966 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
967 ขอเชฺิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
968 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางราชการ ( 1-15 สิงหาคม 2558 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
969 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
970 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ,ธุรการ,นักการภาโรงและครูขาดแคลนทั้งระบบในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
971 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โครงการครูพักนอน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,labboy ,เฉลิมพระเกียรติและจ้างเหมาบุคคลากร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
972 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
973 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
974 ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
975 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
976 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
977 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
978 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
979 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
980 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มอำนวยการ
981 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
982 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
983 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนดีเด่น สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ" หลักสูตรเต็มรูปแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
984 การเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
985 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
986 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
987 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ" กลุ่มอำนวยการ
988 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
989 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
990 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ
991 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
992 โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิตอลยุคใหม่ บริการฉับไว ก้าวไกลสู่อาเซียน สำหรับสมาชิกเครือข่ายUninet และ NEdNet กลุ่มอำนวยการ
993 การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้องคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล
994 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
995 เหรียญที่ระลึกเปิดอาคารเรียน"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" กลุ่มอำนวยการ
996 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
997 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง,พนักงานราชการ และโครงการครูทั้งระบบ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
998 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
999 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1000 ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" กลุ่มอำนวยการ
1001 การกำหนดออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มอำนวยการ
1002 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1003 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Award 2015) 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1004 การประกวดศิลปกรรม "นำส่ิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 กลุ่มอำนวยการ
1005 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1006 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1007 ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1008 ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1009 ประชาสัมพันธ์โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1010 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนร้" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1011 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1012 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กลุ่มอำนวยการ
1013 ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา กลุ่มอำนวยการ
1014 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1015 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1016 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1017 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 (5 มิถุนายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1018 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
1019 เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟ ระหว่างเรือแหลมฉบับท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย กลุ่มอำนวยการ
1020 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1021 ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1022 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1023 download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1024 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1025 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1026 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม กลุ่มอำนวยการ
1027 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1028 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1029 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1030 ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1031 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1032 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต,โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1033 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1034 เงินเดือน (ตกเบิก) เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นและ แก้ไข้คำสั่งที่53/58ลว.10ก.พ.58 เลื่อนเงินเดือนฯ(1ต.ค.57) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1035 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1036 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1037 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
1038 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
1039 ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทเข้ารับรางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558(ปีที่ 9) กลุ่มอำนวยการ
1040 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1041 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาผ่านทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1042 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1043 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1044 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1045 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 Bridge 2 lnventor Challenge 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1046 เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1047 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1048 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1049 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
1050 เงินเดือน (ตกเบิก) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(ปรับป.โท) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1051 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1052 โครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย กลุ่มอำนวยการ
1053 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1054 การสรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
1055 การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1056 ขอเชิญติำดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1057 ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1058 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1059 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1060 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย คัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1061 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1062 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1063 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1064 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1065 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1066 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1067 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1068 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1069 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการจ้างเหมาบุคลากร และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1070 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการครู ประจำเดือนมีนาคม 2558) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1071 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการครู ปรับคศ.1-3 และปรับว.30/ว.21/ป.โท (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน มี.ค.58) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1072 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1073 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1074 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1075 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1076 แผนผังการจัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1077 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1078 ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาครายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1079 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1080 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1081 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1082 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1083 โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือน้กเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1084 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1085 การรายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1086 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กลุ่มอำนวยการ
1087 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1088 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1089 ข้อมูลรหัสโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
1090 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1091 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1092 ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://obec54.wordpress.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1093 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1094 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1095 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1096 ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1097 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1098 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1099 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1100 ซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายนักเรียนและกรณีนักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1102 รายการประมาณราคา ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1103 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1104 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1105 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1106 ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1107 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 22/02/58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1108 เครื่องลงคะแนนอิเลคโทรนิค กลุ่มอำนวยการ
1109 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1110 เสนอศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1111 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1112 โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1113 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1114 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1116 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
1117 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ
1118 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1119 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) กลุ่มนโยบายและแผน
1120 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1121 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1122 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มนโยบายและแผน
1123 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน
1124 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1125 รายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1126 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1127 ขอความร่วมมือดำเนินการลดและคัดแยกขยะ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ
1128 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1129 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1130 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1131 คำสั่งการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1132 ขอให้สำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558 กลุ่มอำนวยการ
1133 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
1134 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1135 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1137 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1138 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
1139 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
1140 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ