Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต6 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์2561) กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
4 เชิญเข้าร่วมงาน warehouse sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90 % กลุ่มอำนวยการ
5 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
8 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) กลุ่มอำนวยการ
9 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
12 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
14 ประชาสัมพันธ์page มหาดไทย Knowledge Management กลุ่มอำนวยการ
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINGOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
16 ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
17 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
18 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 กลุ่มอำนวยการ
19 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาประกวดเรียงความ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" กลุ่มอำนวยการ
24 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 มหาวิทยาลัยบูรพา การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญครั้งที่26 กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ตกเบิก) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560(เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/60 70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา ม.มหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38 โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน(A'MAZA 2017) กลุ่มอำนวยการ
39 ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
42 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
44 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45 ประชาสัมพันธ์แอฟฟลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." ผู้ดูแลระบบ
46 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ดูแลระบบ
47 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ดูแลระบบ
48 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ
49 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
53 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
54 ประชาสัมพันธ์โครงการทางหน้าเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ
55 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
60 โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ปราจีนบุรี" กลุ่มอำนวยการ
61 ประกาศ จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 แจ้งการโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ กลุ่มอำนวยการ
70 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
71 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
72 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
74 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ก.ย.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
80 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
84 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
87 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
88 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 กลุ่มอำนวยการ
89 ประกาศผลประกวด สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
90 ประชาสัมพันธ์งาน"เวิร์ดไดแด็ก เอเชีย 2017" กลุ่มอำนวยการ
91 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
92 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
96 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
99 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
101 รายการส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 หน้างบส่งใช้เงินยืมของโรงเรียนโครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
106 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
109 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอบวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) มีไฟล์แนบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
117 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
118 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการหฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ' กลุ่มอำนวยการ
120 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
122 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
125 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
128 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
129 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
130 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
131 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
132 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
133 ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
134 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
135 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
137 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
138 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
139 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25ก.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
140 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้เบิกเงินและยืมเงิน งบพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
141 (ด่วนที่สุด) การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 3)ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
142 การรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.6 ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร เอนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
143 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
144 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
145 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
146 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
147 ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
148 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
149 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
150 (ด่วนที่สุด) การประชุม Video Conferen เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
151 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
152 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
153 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
154 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
155 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
156 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
159 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
160 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) กลุ่มอำนวยการ
161 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังกัดของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" กลุ่มอำนวยการ
162 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
163 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
164 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด "ระบายให้ภาพและสีธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
165 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ
166 การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กลุ่มอำนวยการ
167 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
168 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
169 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
170 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
171 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
172 นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
173 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
174 "โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
175 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 " และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
176 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
177 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
178 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
179 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
180 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุสันติภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
181 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้วิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
182 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนภรภู่ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
183 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
184 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
185 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
186 ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
187 การจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มอำนวยการ
188 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
189 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
190 ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
192 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 โอนวันที่ 31 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
193 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
194 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการนำรายชื่อจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นอีกบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
195 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
196 คู่มือ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
197 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
198 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle:UAV" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
199 ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
200 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
201 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
202 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
203 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
204 ประกาศ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
205 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 17พ.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
206 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
207 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
208 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
209 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
210 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
211 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
212 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
213 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
214 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
215 การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" กลุ่มอำนวยการ
216 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
217 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
218 ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มอำนวยการ
219 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
220 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 และ27เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
221 โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
222 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
223 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
224 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
225 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
226 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
227 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 25560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
228 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
229 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
230 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
231 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
232 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
233 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
234 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Younth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
235 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
236 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
237 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
238 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
239 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ,โครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการขาดแคลนขัน้นวิกฤต,โครงการแลลบอย,โครงการเฉลิมพระเกียร,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
240 กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 กลุ่มอำนวยการ
241 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านประจำเดือน มีนาคม 2560 แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
242 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
243 ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี" และ "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
244 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
245 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
246 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
247 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
248 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
249 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
250 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
251 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
252 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
253 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
254 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
255 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
256 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
257 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการแนะแนวการศึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
258 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
259 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
260 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
261 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
262 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
263 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
264 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
265 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
266 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
267 ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล
268 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) กลุ่มอำนวยการ
269 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
271 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
272 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
273 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในงาน “เปิดโลกอาชีพ เปิดบ้าน ช.เทค” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
274 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
275 แจ้ง จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
276 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
277 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ในการเกษตรสุรนารี และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
278 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงปบระมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
279 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
280 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
281 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
282 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
283 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
284 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
285 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
286 วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
287 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
288 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
290 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
291 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
292 ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
293 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูฯตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
294 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
295 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
296 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
297 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มอำนวยการ
298 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
299 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
300 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ
301 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์,โครงการขั้นวิกฤต,โครงการเฉลิมพร,โครงการพี่เลี้ยง ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
302 การโอนเงินวิทยฐานและค่าตอบแทนอัตราเท่าวิทยฐานะ(ตกเบิก) รุ่นวันที่ 1 กรฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โอนเข้าบัญชีข้าราชการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
303 รายละเอียดการโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2560 โอนเข้าบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
304 แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
305 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
306 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
307 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
308 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติคณะคครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
309 แจ้ง ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
310 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กลุ่มอำนวยการ
311 ขอเชิญร่วมงาน "สมุทรปราการ ตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์" กลุ่มอำนวยการ
312 การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทักภัยและดินถล่มภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
313 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
314 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
315 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
316 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
317 ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
318 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
319 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
320 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของบริจาคฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
321 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
322 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
323 ( ฉบับแก้ไข )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
324 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
325 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
326 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
327 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
328 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
329 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
330 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มอำนวยการ
331 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14 th IJSO) และวิทยาศาตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว มีไฟล์แนบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
332 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
333 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
334 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
335 ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
336 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มอำนวยการ
337 การอุปสมทบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
338 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
339 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
340 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
341 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
342 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารการ์ตูนย์ไทย BREAD NOW รายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
343 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
344 ประกาศ แผนผังอาคารสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
345 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
346 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
347 ประสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
348 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปกติโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
349 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
350 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
351 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
352 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
353 การจัดงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กลุ่มอำนวยการ
354 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การทรงงานของพ่อในควาทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด กลุ่มอำนวยการ
355 รายละเอียดทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
356 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
357 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
358 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถ "ฟรี" ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง" กลุ่มอำนวยการ
359 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
360 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
361 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
362 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
363 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
364 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
365 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6(ตกเบิก) เดือนตุลาคม 2559 และประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
366 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
367 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
368 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ
369 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
370 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
371 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
372 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
373 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559(ออกใบเสร็จรับเงินให้สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
374 รับสมัคร การเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
375 ส่งประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
376 ขอเรียนเชิญร่วมงานการศึกษา The Leader in Me International Symposium - Rethink Leadership for Education กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในเยาวชนไทยแห่งอนาคต กลุ่มอำนวยการ
377 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
378 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
379 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
380 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
381 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
382 ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
383 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน
384 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
385 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
386 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
387 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
388 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
389 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
390 ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
391 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
392 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" กลุ่มบริหารงานบุคคล
393 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
394 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
395 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
396 ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
397 โครงการสนับสนุนวัคซีนรักษาโรคไอคิวต่ำและเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
398 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
399 การป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี กลุ่มอำนวยการ
400 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
401 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
402 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
403 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
404 ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
405 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
406 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
407 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
408 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
409 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
410 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม 6 (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสพม. 6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
411 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
412 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
413 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
414 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
415 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
416 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
417 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
418 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
419 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2560 ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
420 ตกเบิกเงินเดือนปรับป.โท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
421 ตกเบิกค่าจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
422 ตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนต.ค.57-มิ.ย.59 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
423 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
424 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
425 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
426 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
427 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
428 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
429 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
430 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
431 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รั่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
432 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
433 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
434 ตาราง Factor f เดือน พ.ค.59 กลุ่มนโยบายและแผน
435 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
436 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
437 (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
438 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
439 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
440 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
441 เกณฑ์คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
442 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
443 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
444 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
445 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
446 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
447 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
448 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
449 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
450 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
451 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
452 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 กลุ่มอำนวยการ
453 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
454 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
455 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
456 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
457 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 กศจ.สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
458 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภุมิแผ่นดินไทย" กลุ่มอำนวยการ
459 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
460 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(ชลบุรี) กลุ่มอำนวยการ
461 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
462 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
463 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
464 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
465 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
466 ประชาสัมพันธ์โครงการอีซีอี ทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
467 โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มอำนวยการ
468 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีฯ กลุ่มอำนวยการ
469 การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
470 ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
471 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
472 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
473 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
474 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
475 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
476 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
477 การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มอำนวยการ
478 การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มอำนวยการ
479 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
480 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
481 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
482 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
483 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559(แก้ไข้) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
484 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
485 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
486 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
487 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
488 การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมุ่นเพียรของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
489 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
490 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
491 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ
492 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2559 กลุ่มอำนวยการ
493 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
494 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคนิคระดับประเทศ ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
495 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
496 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
497 ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
498 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
499 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
500 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
501 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
502 การให้เงินกู้ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" กลุ่มอำนวยการ
503 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการระบบการชำระเงิน พร้อมเพย์(Promt Pay) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
504 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
505 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
506 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลิดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
507 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
508 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
509 ขอเชิญชวนนักเรียน- นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
510 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
511 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
512 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
513 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพงน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 (Olive Branch Awards 2016) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
514 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
515 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มอำนวยการ
516 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
517 ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
518 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
519 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
520 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
521 การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
522 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
523 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
524 ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
525 โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" กลุ่มอำนวยการ
526 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
527 ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต:นิยามโอกาสและความท้าทายใหม่ กลุ่มอำนวยการ
528 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโล่เกียริตยศพร้อมทุนการศึกษามอบแก่ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการแข่งขันตอบปรัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Contest by EOL System ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
529 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
530 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง กลุ่มอำนวยการ
531 ประมาณราคา ปี 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
532 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
533 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
534 การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
535 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
536 โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
537 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
538 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทาง ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.obecimso.net กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
539 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
540 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
541 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
542 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" ครั้งที่ 19 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
543 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
544 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
545 ด่วนที่สุด การกรอกบันทึกลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ในระบบ E-Money ของ สพม 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยด่วน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (14:00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
546 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
547 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 กลุ่มอำนวยการ
548 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
549 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
550 ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
551 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
552 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
553 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
554 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
555 การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
556 รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
557 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
558 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
560 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
561 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
562 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มอำนวยการ
563 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2559 ของครูตามโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
564 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2559 ของพนักงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
566 กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มอำนวยการ
567 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
568 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล
569 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
570 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
571 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
572 เชิญชวนเที่ยวชมงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข กลุ่มอำนวยการ
573 แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
574 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
575 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
576 กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
577 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
578 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
579 พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
580 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ
581 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ระดับประเทศ ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
582 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
583 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
584 ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final กลุ่มอำนวยการ
585 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
586 มาตรการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง" กลุ่มอำนวยการ
587 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
588 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
589 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ
590 ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ
591 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
592 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MBU Challenge 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
593 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
594 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
595 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน กลุ่มอำนวยการ
596 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
597 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคูณภาพ จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในห้วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
598 คำอธิบายการกรอกข้อมูลจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) กลุ่มนโยบายและแผน
599 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
600 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
601 การรับนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
602 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอำนวยการ
603 ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม"ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) กลุ่มอำนวยการ
604 ประชาสัมพันธ์พิธิทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ
605 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่าพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
606 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
607 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง กลุ่มอำนวยการ
608 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
609 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
610 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
611 ตกเบิกครูบรรจุใหม่11ธันวาคม2558และ6กับ11มกราคม2559โอนเข้าบัญชีวันที่ 24เดือนกุมภาพันธ์2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
612 คชจ.ในการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
613 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
614 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
615 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
616 เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
617 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
618 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
619 ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) กลุ่มบริหารงานบุคคล
620 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกัน หรือก่อเหตุรุนแรง กลุ่มอำนวยการ
621 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
622 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
623 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
624 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
625 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
626 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
627 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ
628 การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" กลุ่มอำนวยการ
629 สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กลุ่มอำนวยการ
630 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
631 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
632 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
633 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน กลุ่มอำนวยการ
634 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
635 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
636 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
637 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Sci-CAMP รุ่นที่ 27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
638 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
639 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
640 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
641 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
642 ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอำนวยการ
643 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
644 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
645 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน
646 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
647 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
648 การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด กลุ่มอำนวยการ
649 ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
650 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
651 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8" กลุ่มอำนวยการ
652 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 กลุ่มอำนวยการ
653 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
654 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
655 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
656 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
657 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
658 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) กลุ่มอำนวยการ
659 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
660 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
661 ขอเชิญส่งนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
662 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
663 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
664 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวศศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
665 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
666 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
667 ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้นเดนส์เซอร์ประกอบเพลง "ลดเค็ม และการประกวดการแข่งขันโต้วาที" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
668 ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
669 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
670 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
671 การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
672 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
673 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
674 ขอเชิญประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
675 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
676 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
677 ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ กลุ่มอำนวยการ
678 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
679 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
680 ประชาสัมพันธ์หนังสือ"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
681 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
682 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
683 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
684 ขยายเวลาการส่งผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพ "สามวัย หัวใจเดียวกัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
685 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
686 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กลุ่มอำนวยการ
687 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ภาพยนต์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
688 ขอเชิญชมและร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
689 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
690 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
691 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
692 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
693 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
694 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก)เดือน ตุลาคม2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
695 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
696 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
697 ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
698 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
699 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปี การศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
700 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
701 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
702 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
703 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
704 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
705 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
706 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
707 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
708 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
709 ประชาสัมพันธ์ การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
710 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
711 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
712 โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
713 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
714 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน
715 การสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 10 (10th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
716 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
717 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
718 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
719 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
720 การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
721 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
722 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
723 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
724 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กลุ่มอำนวยการ
725 ขอมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
726 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
727 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
728 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
729 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
730 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
731 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
732 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
733 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป‏ กลุ่มบริหารงานบุคคล
734 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
735 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
736 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
737 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
738 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
739 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่อมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
740 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่11" กลุ่มอำนวยการ
741 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมงานสัมมนา และรับมอบทุนดำเนินโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
742 ประชาสัมพันธ์ "การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
743 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
744 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เรื่อง "เส้นทางรัก(#Love En Route)" กลุ่มอำนวยการ
745 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
746 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
747 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
748 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
749 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
750 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
751 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
752 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
753 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ
754 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
755 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
756 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
757 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
758 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
759 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
760 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้"TISCO Financial Camp รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6" กลุ่มอำนวยการ
761 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
762 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
763 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
764 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
765 ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มอำนวยการ
766 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมเาซียน" กลุ่มอำนวยการ
767 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" กลุ่มอำนวยการ
768 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก กลุ่มอำนวยการ
769 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน กลุ่มอำนวยการ
770 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มอำนวยการ
771 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
772 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
773 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
774 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาเขตศรีราชา (Sriracha Campus Open House) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
775 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-15 ก.พ. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
776 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
777 ขอเชฺิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
778 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางราชการ ( 1-15 สิงหาคม 2558 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
779 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
780 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ,ธุรการ,นักการภาโรงและครูขาดแคลนทั้งระบบในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
781 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โครงการครูพักนอน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,labboy ,เฉลิมพระเกียรติและจ้างเหมาบุคคลากร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
782 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
783 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
784 ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
785 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
786 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
787 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
788 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
789 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
790 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มอำนวยการ
791 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
792 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
793 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนดีเด่น สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ" หลักสูตรเต็มรูปแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
794 การเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
795 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
796 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
797 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ" กลุ่มอำนวยการ
798 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
799 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
800 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ
801 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
802 โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิตอลยุคใหม่ บริการฉับไว ก้าวไกลสู่อาเซียน สำหรับสมาชิกเครือข่ายUninet และ NEdNet กลุ่มอำนวยการ
803 การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้องคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล
804 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
805 เหรียญที่ระลึกเปิดอาคารเรียน"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" กลุ่มอำนวยการ
806 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
807 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง,พนักงานราชการ และโครงการครูทั้งระบบ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
808 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
809 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
810 ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" กลุ่มอำนวยการ
811 การกำหนดออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มอำนวยการ
812 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
813 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Award 2015) 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
814 การประกวดศิลปกรรม "นำส่ิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 กลุ่มอำนวยการ
815 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
816 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
817 ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
818 ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
819 ประชาสัมพันธ์โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
820 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนร้" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
821 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
822 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กลุ่มอำนวยการ
823 ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา กลุ่มอำนวยการ
824 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
825 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
826 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
827 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 (5 มิถุนายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
828 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
829 เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟ ระหว่างเรือแหลมฉบับท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย กลุ่มอำนวยการ
830 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
831 ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
832 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
833 download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
834 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
835 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
836 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม กลุ่มอำนวยการ
837 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
838 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
839 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
840 ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
841 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
842 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต,โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
843 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
844 เงินเดือน (ตกเบิก) เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นและ แก้ไข้คำสั่งที่53/58ลว.10ก.พ.58 เลื่อนเงินเดือนฯ(1ต.ค.57) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
845 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
846 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
847 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
848 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
849 ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทเข้ารับรางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558(ปีที่ 9) กลุ่มอำนวยการ
850 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
851 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาผ่านทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
852 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
853 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
854 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มอำนวยการ
855 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 Bridge 2 lnventor Challenge 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
856 เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
857 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
858 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
859 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
860 เงินเดือน (ตกเบิก) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(ปรับป.โท) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
861 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
862 โครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย กลุ่มอำนวยการ
863 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
864 การสรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
865 การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
866 ขอเชิญติำดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
867 ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
868 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
869 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
870 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย คัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
871 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
872 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
873 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
874 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
875 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
876 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
877 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
878 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
879 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการจ้างเหมาบุคลากร และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
880 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการครู ประจำเดือนมีนาคม 2558) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
881 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการครู ปรับคศ.1-3 และปรับว.30/ว.21/ป.โท (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน มี.ค.58) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
882 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
883 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
884 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
885 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
886 แผนผังการจัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
887 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
888 ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาครายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
889 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
890 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
891 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
892 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
893 โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือน้กเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
894 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
895 การรายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
896 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กลุ่มอำนวยการ
897 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
898 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
899 ข้อมูลรหัสโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
900 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
901 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
902 ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://obec54.wordpress.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
903 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
904 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
905 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
906 ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
907 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
908 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
909 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
910 ซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายนักเรียนและกรณีนักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
911 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
912 รายการประมาณราคา ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
913 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
914 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
915 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
916 ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
917 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 22/02/58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
918 เครื่องลงคะแนนอิเลคโทรนิค กลุ่มอำนวยการ
919 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
920 เสนอศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
921 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
922 โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
923 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
925 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
926 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
927 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ
928 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
929 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) กลุ่มนโยบายและแผน
930 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
931 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
932 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มนโยบายและแผน
933 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน
934 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
935 รายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
936 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
937 ขอความร่วมมือดำเนินการลดและคัดแยกขยะ รวมถึงจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ
938 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
939 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
940 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
941 คำสั่งการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
942 ขอให้สำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2557/2558 กลุ่มอำนวยการ
943 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
944 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
945 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา(1-15 กุมภาพันธ์ 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
946 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
947 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
948 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
949 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
950 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ