Untitled Document


เธซเธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู็ชั้นสูง (A.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 ประชสาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" กลุ่มอำนวยการ
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการEOL System รุ่นที่ 41 กลุ่มอำนวยการ
5 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562" กลุ่มอำนวยการ
6 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มอำนวยการ
7 ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ของสกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
9 ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ
11 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ
12 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ
13 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
14 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ วิชาบุกเบิก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำัลงพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม กลุ่มอำนวยการ
19 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง" กลุ่มอำนวยการ
20 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออนแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
22 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย กลุ่มอำนวยการ
23 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
24 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กลุ่มอำนวยการ
25 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
27 ประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ
28 ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
29 ประชาสัมพันธ์ส่วนราชการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ กลุ่มอำนวยการ
30 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
31 ประชาสัมพันธ์การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
32 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
33 ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 โอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง วิกฤติ lobboy พักนอน พี่เลี้ยงเด็ก วิทย์คณิต พนักงานราชการ ธุรการ นักการภารโรง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
38 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) สำหรับครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ประกาศแจ้งปิดทำการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 ชุด) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน9รายการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กลุ่มอำนวยการ
46 ประชาสันพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
47 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ กลุ่มอำนวยการ
48 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงารเขพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กลุ่มอำนวยการ
49 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
50 ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
51 ประชาสัมพันธ์การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
52 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งศึกษานิเทศว่าง กลุ่มอำนวยการ
53 ประชาสัมพันธ์การให้บริการหอพัก สกสค. กลุ่มอำนวยการ
54 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 โรงเรียนมัธยมวัดสรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfoio ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการเด็กดีมีที่เรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58 แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ตปี2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 แบบฟอร์มจ้างเหมาธุรการโรงเรียนปี62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ตกเบิก ต.ค.2561 (ขึ้นเพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราบการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(พิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ครูธุรการ Lobboy ครูขั้นวิกฤต พักนอน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ตกเบิก) และประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำวันที่ 27 พ.ย.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) กลุ่มอำนวยการ
67 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 8 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นกรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดอบต.ศรีสะเกษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
71 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ" กลุ่มอำนวยการ
72 การับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มอำนวยการ
73 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74 ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานคึณะกรรมการศึกาาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่13 กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
78 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นสนามฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มอำนวยการ
79 ประชาสัมพันธ์รับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มอำนวยการ
80 เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ กลุ่มอำนวยการ
81 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
82 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานครกรรมการอุดมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล จิตอาสาดีเด่น พลังความดีเพื่อแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาฯครั้งที่32 กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์ " กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษา พ.ร.บ " กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังปละความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานจัดซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้างงบประมาณของหน่วยงาน" กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 งวดขึ้นไป กลุ่มอำนวยการ
91 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง กลุ่มอำนวยการ
92 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล กลุ่มอำนวยการ
93 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
94 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ
95 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google forms กลุ่มอำนวยการ
96 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มอำนวยการ
97 แบบขอออกหนังสือรับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
98 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว) กลุ่มบริหารงานบุคคล
100 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
101 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 1 หลังของโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 สรุปปลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2561 และไตรมาสที่ 4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ( สำรองจ่าย ) (วันที่ 11 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ประกาศรับสมัครคะชัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลัะกษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
109 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รวมรุ่น (โอนวันที่ 4 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รวมทุกรุ่น (โอนวันที่ 28 ก.ย. 61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 8-9ก.ย.61 (โอนวันที่ 26 ก.ย.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 1-2ก.ย.61 (โอนวันที่ 26 ก.ย.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
118 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย)รุ่นวันที่ 30 มิ.ย.61-1ก.ค.61/รุ่น7-8ก.ค.61 (โอนวันที่ 4 ต.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25,28 ก.ย. 61 และวันที่ 4ต.ค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา กลุ่มอำนวยการ
122 ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด"ครูD7Days"สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเสนอชื่อนศ.เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ
124 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ฯ วิทยาเขต ปัตตานี กลุ่มอำนวยการ
125 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นวันที่ 18-19 ส.ค.,25-26ส.ค.,1-2ก.ย.,8-9ก.ย.61 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นวันที่ 18-19 ส.ค.2561 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
128 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่น 25-26 สค.2561 ประจำปี 2561 (สำรองจ่าย) โอนวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
129 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ กลุ่มอำนวยการ
130 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
131 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาครูแนะแนวและการรับเข้าการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
132 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
133 ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาลหรือข้าราชการครูแระเภทครูประเภทอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
134 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ( สำรองจ่าย ) โอนวันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
135 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย เงินอบรมโครงการพัฒนาการครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สำรองจ่าย) รุ่นวันที่ 30 มิ.ย.61-1ก.ค.61/รุ่น7-8ก.ค.61/รุ่น4-5ส.ค.61และรุ่น18-19ส.ค.61/25-26ส.ค.61 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
137 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
138 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
139 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ามสาระการเรียนรู้ ปี2561ระดับจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
140 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
141 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
142 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
143 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
144 แจ้งโอนเงินยืมอบรมพัฒนาครู รุ่นวันที่ 15-16 กันยายน 2561 (โอนวันที่ 13 กันยายน 2561) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
145 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
146 โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
147 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคล กลุ่มอำนวยการ
148 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มอำนวยการ
149 การอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
150 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
151 โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี" กลุ่มอำนวยการ
152 ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง กลุ่มอำนวยการ
153 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
154 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
155 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
156 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
157 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
158 แบบคำขอรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
159 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
160 ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ กลุ่มอำนวยการ
161 ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวแสด-ดำ กลุ่มอำนวยการ
162 ประชมสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มอำนวยการ
163 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ(กรณีปรับฐานเงินเดือน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
164 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
165 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ(กรณีไม่ปรับฐานเงินเดือน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
166 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ(กรณีไม่มีบัตรประชาชน) กลุ่มบริหารงานบุคคล
167 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
168 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27- 31 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
169 ใบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
170 ประชาสัมพันธ์และเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น กลุ่มอำนวยการ
171 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
172 โครงการางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25(25614)ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
173 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
174 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
175 โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
176 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (วันที่ 28 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
177 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (Game & LearnFesval) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
178 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
179 ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovatoy 2018 กลุ่มอำนวยการ
180 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House กลุ่มอำนวยการ
181 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
182 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มอำนวยการ
183 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
184 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
185 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
186 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
187 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
188 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (วันที่ 24 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
190 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตาม ก.ค.ศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
191 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
192 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่นวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
193 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู(กรณีสำรองจ่าย) ครั้งที่2 รุ่น30 มิ.ย.- 5 ส.ค.2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
194 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
195 แจ้งปิดทำการ กลุ่มอำนวยการ
196 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
197 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
198 การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
200 โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
201 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
202 ประกาศโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 ปี 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
203 โอนค่าใช้จ่ายอบรมคูปองครู รุ่น 30 มิ.ย.- 8 ก.ค. 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
204 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 4-5 สิงหาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 2 ส.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
205 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
206 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
207 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 27-29 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 26 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
208 ประกาศการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีมาขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)ในสังกัดสพม.เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
209 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
210 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (SS.A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
211 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลรองศาสาตร์ตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
212 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
213 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
214 โอนเงินยืมอบรมคูปองครู รุ่น 21 กรกฎาคม 2561 (โอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค.61) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
215 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
216 ประชาสัมพันธ?เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
217 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
218 ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
219 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
220 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
221 ประกาศคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่3 ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินอบรมครูปองครู รุ่นวันที่ 14 ก.ค.61 และโอนขรก.ในสังกัด วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
223 แนวทางการเบิกจ่ายและยืมเงินราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
224 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
225 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
226 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
227 ประชาสัมพันธ์พิพฺธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ
228 ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้ด้านวิการและวิขาชีพ กลุ่มอำนวยการ
229 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 และไตรมาสที่ 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
230 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
231 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯครั้งที่31 กลุ่มบริหารงานบุคคล
232 ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
233 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการสพม.6 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
234 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
235 ประชาสัมพันธ์การประเมินองค์กรปลอดโฟม 100%ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
236 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กลุ่มบริหารงานบุคคล
237 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น กลุ่มอำนวยการ
238 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
239 ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) กลุ่มอำนวยการ
240 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 กลุ่มอำนวยการ
241 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
242 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
243 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
244 ประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารหญิง กลุ่มอำนวยการ
245 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 4 ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
246 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทองฯ กลุ่มอำนวยการ
247 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
248 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
249 ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น (ครั้งที่ ๒ ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
250 ประชาสัมพันธ์เวทีกลางงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
251 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั้วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญและวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
252 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าและบำนาญในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
253 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
254 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ ๔ (เที่ยว ไทย เท่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
255 ประกาศขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
256 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
257 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
258 รายงานประจำปี 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
259 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
260 ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด กลุ่มอำนวยการ
261 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
262 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยม กลุ่มนโยบายและแผน
263 ประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
264 ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด กลุ่มอำนวยการ
265 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
266 ประกาศเสนอหลักสุตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2561และปีงบประมาณ2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
267 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
268 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
269 ประกาศโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มอำนวยการ
271 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
272 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
273 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
274 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
275 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
276 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
277 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
278 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resecrh Expro Symposium 2018 กลุ่มอำนวยการ
279 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มอำนวยการ
280 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
281 ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
282 โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
283 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
284 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
285 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
286 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน
287 ประกาศการประชุมปฎิบติการกิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถื่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
288 ประกาศเสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
289 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาและโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มบริหารงานบุคคล
290 ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Geand Award 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
291 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่น "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
292 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
293 ประกาศการให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรGearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century กลุ่มบริหารงานบุคคล
294 ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
295 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. กลุ่มอำนวยการ
296 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม กลุ่มอำนวยการ
297 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรศัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
298 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี "เลื่อนล้อต่าภาษี" กลุ่มอำนวยการ
299 ประสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
300 ประชาสัมพันธืโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" กลุ่มอำนวยการ
301 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ
302 ประชาสัมพันธ์ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส" กลุ่มอำนวยการ
303 แผนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
304 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
305 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ และ(ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน 2561 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
306 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
307 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
308 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (ํYouth Greenovation Awards 2018) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
309 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก)เม.ย.61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
310 การประชาสัมพันธ์การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน กลุ่มอำนวยการ
311 ประชาสัมพันธ์การถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กลุ่มอำนวยการ
312 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่งสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
313 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กลุ่มอำนวยการ
314 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
315 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
316 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล กลุ่มอำนวยการ
317 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอำนวยการ
318 ประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ
319 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
320 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
321 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
322 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
323 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
324 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้าร่วมการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
325 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
326 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
327 ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มอำนวยการ
328 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
329 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018 กลุ่มอำนวยการ
330 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
331 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง กลุ่มอำนวยการ
332 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศฯ กลุ่มอำนวยการ
333 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
334 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
335 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครุผู้สอน(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
336 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสพฐ.(HERO OBEC) กลุ่มบริหารงานบุคคล
337 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
338 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
339 โอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
340 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
341 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
342 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
343 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน ผู้ดูแลระบบ
344 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ
345 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ดูแลระบบ
346 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
347 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
348 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
349 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
350 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
351 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
352 ขอส่งชุดข้อมูล "พิษบุหรี่ไฟฟ้า : ต้องฟังเรื่องจริง !! พิษบุหรี่ไฟฟ้า ที่ผู้ปกครองต้องรู้" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
353 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและครูผู้ทรงคุณค่าในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
354 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
355 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
356 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
357 ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2561 ตามนโบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
358 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
359 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
360 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
361 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
362 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพังงูพิทยาคม(บริหารสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
363 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
364 ประชาสัมพันธ์การจัดทำและส่งคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในรายการ "พุทธเช้า" ข่าว สพฐ. กลุ่มอำนวยการ
365 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ
366 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
367 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
368 ประสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
369 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
370 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มอำนวยการ
371 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
372 การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
373 ประกวดราคาซื้อราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
374 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
375 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
376 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" กลุ่มอำนวยการ
377 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
378 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบถุลากรทางการศึกษาฯครั้งที่ 29 และครั้งที่30 กลุ่มบริหารงานบุคคล
379 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ,พักนอน,วิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรร.ร.มัธยมวัดศรีฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
380 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
381 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
382 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
383 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
384 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
385 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
386 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ "มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC รุ่น 1" กลุ่มอำนวยการ
387 ประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มอำนวยการ
388 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลาดบ้านใหม่ กลุ่มอำนวยการ
389 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
390 ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มอำนวยการ
391 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
392 ให้โครตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
393 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางหน้าหน้า" ครั้งที่ ๓๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
394 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
395 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียน2/2560 (30%) จำนวน 3 รายการ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
396 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
397 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
398 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
399 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
400 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
401 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มอำนวยการ
402 ประชาสัมพันธ์หนังสือศาสตร์ของพระราชาฯ กลุ่มอำนวยการ
403 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
404 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
405 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
406 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
407 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
408 ประชาสัมพันธ์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
409 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
410 การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
411 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2561 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
412 การประชุมวิชาการเทคโนโลียีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
413 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
414 ข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
415 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มอำนวยการ
416 ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
417 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
418 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
419 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. กลุ่มอำนวยการ
420 พันธมิตรวิทยากร กบข.ในหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล กบข. ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
421 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch กลุ่มอำนวยการ
422 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
423 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
424 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
425 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
426 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6(เงินรายได้เงินประกันสัญญา) ประจำวันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
427 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
428 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
429 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
430 ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
431 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
432 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มอำนวยการ
433 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
434 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มอำนวยการ
435 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
436 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
437 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
438 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฎิบัติงานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
439 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
440 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กลุ่มอำนวยการ
441 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy, โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
442 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
443 ประชาสัมพันธ์สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มอำนวยการ
444 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กลุ่มอำนวยการ
445 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
446 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือกรณีพิเศษสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครั้งที่2ปี2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
447 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
448 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักงาน สกสค.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
449 อนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสวดธัมมจักปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ
450 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ผู้ดูแลระบบ
451 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้ดูแลระบบ
452 ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา/สถานที่ชมประติมากรรม ผู้ดูแลระบบ
453 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ผู้ดูแลระบบ
454 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้ดูแลระบบ
455 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
456 ประชาพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
457 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
458 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่(new media) กลุ่มอำนวยการ
459 การเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มอำนวยการ
460 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต6 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์2561) กลุ่มบริหารงานบุคคล
461 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
462 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
463 เชิญเข้าร่วมงาน warehouse sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90 % กลุ่มอำนวยการ
464 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
465 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
466 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มอำนวยการ
467 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา) กลุ่มอำนวยการ
468 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
469 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
470 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ
471 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
472 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
473 ประชาสัมพันธ์page มหาดไทย Knowledge Management กลุ่มอำนวยการ
474 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINGOTECH 2018 กลุ่มอำนวยการ
475 ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
476 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
477 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 กลุ่มอำนวยการ
478 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
479 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
480 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
481 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาประกวดเรียงความ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
482 งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" กลุ่มอำนวยการ
483 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
484 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
485 มหาวิทยาลัยบูรพา การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญครั้งที่26 กลุ่มบริหารงานบุคคล
486 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
487 แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ตกเบิก) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
488 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
489 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
490 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
491 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
492 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560(เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/60 70%) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
493 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
494 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
495 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
496 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา ม.มหิดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
497 โครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน(A'MAZA 2017) กลุ่มอำนวยการ
498 ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
499 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
500 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
501 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
502 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
503 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
504 ประชาสัมพันธ์แอฟฟลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." ผู้ดูแลระบบ
505 ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ดูแลระบบ
506 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ดูแลระบบ
507 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ
508 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
509 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
510 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
511 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
512 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
513 ประชาสัมพันธ์โครงการทางหน้าเว็บไซต์ กลุ่มอำนวยการ
514 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
515 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
516 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
517 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
518 การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มอำนวยการ
519 โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ปราจีนบุรี" กลุ่มอำนวยการ
520 ประกาศ จากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
521 แจ้งการโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
522 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
523 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
524 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
525 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
526 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
527 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
528 การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ กลุ่มอำนวยการ
529 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
530 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา-เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
531 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
532 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
533 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
534 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
535 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 ก.ย.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
536 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
537 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
538 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
539 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
540 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
541 ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา กลุ่มบริหารงานบุคคล
542 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
543 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
544 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
545 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
546 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ
547 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 กลุ่มอำนวยการ
548 ประกาศผลประกวด สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
549 ประชาสัมพันธ์งาน"เวิร์ดไดแด็ก เอเชีย 2017" กลุ่มอำนวยการ
550 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
551 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
552 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
553 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
554 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
555 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
556 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
557 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
558 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
559 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
560 รายการส่งใช้เงินยืมราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
561 หน้างบส่งใช้เงินยืมของโรงเรียนโครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
564 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ
565 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง "ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ..." กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
567 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
568 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
569 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
570 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
571 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
572 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
573 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
574 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอบวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) มีไฟล์แนบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
575 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
576 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
577 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
578 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการหฎิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ' กลุ่มอำนวยการ
579 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
580 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
581 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
582 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
583 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
584 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
585 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
586 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
587 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
588 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
589 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
590 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
591 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
592 ประชาสัมพันธ์การประชันกลอนสดระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้น ปวช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
593 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
594 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
595 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
596 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
597 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
598 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 25ก.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
599 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาให้เบิกเงินและยืมเงิน งบพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
600 (ด่วนที่สุด) การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 3)ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
601 การรับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.6 ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ย้ายไปที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร เอนกประสงค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
602 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
603 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
604 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
605 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
606 ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
607 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
608 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
609 (ด่วนที่สุด) การประชุม Video Conferen เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
610 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
611 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
612 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
613 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
614 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
615 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
616 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
617 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
618 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
619 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) กลุ่มอำนวยการ
620 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังกัดของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" กลุ่มอำนวยการ
621 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มอำนวยการ
622 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
623 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ด "ระบายให้ภาพและสีธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
624 เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ
625 การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กลุ่มอำนวยการ
626 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
627 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
628 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
629 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
630 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
631 นำเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร กลุ่มบริหารงานบุคคล
632 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
633 "โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
634 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 " และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
635 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
636 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
637 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการครูทั้งระบบ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียร และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
638 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
639 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์ุสันติภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
640 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้วิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
641 ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนภรภู่ 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
642 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
643 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
644 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
645 ขอเชิญร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
646 การจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มอำนวยการ
647 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
648 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
649 ประชาสัมพันธ์โครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
650 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
651 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 โอนวันที่ 31 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
652 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
653 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการนำรายชื่อจากบัญชีหนึ่งไปขึ้นอีกบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
654 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
655 คู่มือ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
656 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
657 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aerial Vehicle:UAV" ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
658 ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
659 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
660 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรมวันพระจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ
661 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
662 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 พ.ค.60 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
663 ประกาศ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการครู ฯ ตามมาตรา 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
664 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 17พ.ค.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
665 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
666 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
667 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
668 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
669 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
670 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
671 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
672 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
673 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
674 การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" กลุ่มอำนวยการ
675 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
676 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
677 ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มอำนวยการ
678 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
679 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 และ27เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
680 โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
681 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
682 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
683 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
684 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
685 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
686 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 25560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
687 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
688 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
689 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
690 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
691 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
692 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
693 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Younth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
694 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
695 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
696 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
697 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
698 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ,โครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการขาดแคลนขัน้นวิกฤต,โครงการแลลบอย,โครงการเฉลิมพระเกียร,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์-คณิตและจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
699 กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 กลุ่มอำนวยการ
700 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านประจำเดือน มีนาคม 2560 แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
701 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
702 ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี" และ "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีและการแสดงผลงานการสื่อสารด้าน ว และ ท" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
703 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
704 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
705 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
706 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
707 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
708 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
709 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
710 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไข บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
711 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
712 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
713 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
714 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
715 โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
716 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการแนะแนวการศึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์สู่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
717 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
718 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2-6 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
719 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
720 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
721 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
722 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
723 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
724 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
725 แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
726 ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล
727 ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) กลุ่มอำนวยการ
728 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
729 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 " กลุ่มบริหารงานบุคคล
730 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
731 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
732 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในงาน “เปิดโลกอาชีพ เปิดบ้าน ช.เทค” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
733 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
734 แจ้ง จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
735 แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอนเข้าบัญชีวันที่ 23 ก.พ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
736 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ในการเกษตรสุรนารี และขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
737 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงปบระมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
738 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
739 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
740 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
741 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
742 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
743 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
744 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
745 วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
746 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ
747 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
748 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
749 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
750 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
751 ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
752 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) และ วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูฯตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
753 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
754 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
755 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
756 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มอำนวยการ
757 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
758 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สควค.) บรรจุชุดที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
759 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ
760 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2560 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ,โครงการพักนอน,โครงการวิทย์,โครงการขั้นวิกฤต,โครงการเฉลิมพร,โครงการพี่เลี้ยง ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
761 การโอนเงินวิทยฐานและค่าตอบแทนอัตราเท่าวิทยฐานะ(ตกเบิก) รุ่นวันที่ 1 กรฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 โอนเข้าบัญชีข้าราชการ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
762 รายละเอียดการโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2560 โอนเข้าบัญชี ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
763 แก้ไขประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
764 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
765 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
766 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
767 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคปกติคณะคครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
768 แจ้ง ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
769 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กลุ่มอำนวยการ
770 ขอเชิญร่วมงาน "สมุทรปราการ ตามรอยเพลงพระราชนิพนธ์" กลุ่มอำนวยการ
771 การสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทักภัยและดินถล่มภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
772 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
773 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
774 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
775 ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
776 ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
777 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
778 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
779 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และร่วมพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของบริจาคฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
780 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
781 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
782 ( ฉบับแก้ไข )การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
783 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
784 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
785 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
786 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
787 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
788 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
789 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มอำนวยการ
790 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14 th IJSO) และวิทยาศาตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว มีไฟล์แนบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
791 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
792 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
793 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
794 ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กลุ่มอำนวยการ
795 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กลุ่มอำนวยการ
796 การอุปสมทบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
797 ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
798 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
799 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
800 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
801 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารการ์ตูนย์ไทย BREAD NOW รายปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
802 ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
803 ประกาศ แผนผังอาคารสอบ และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
804 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
805 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
806 ประสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
807 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปกติโดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
808 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
809 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
810 ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
811 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
812 การจัดงานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กลุ่มอำนวยการ
813 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การทรงงานของพ่อในควาทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด กลุ่มอำนวยการ
814 รายละเอียดทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
815 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
816 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
817 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตรวจรถ "ฟรี" ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง" กลุ่มอำนวยการ
818 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
819 ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
820 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ
821 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
822 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
823 ทดลองการใช้คู่มือการใช้ระบบและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ดังรายชื่อโรงเรียนและคู่มือที่แนบมา และกำหนดทำในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สพม.6 นำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จำนวน 25 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
824 สรุปการโอนเงินครูอัตราจ้างในสังกัด สพม.6(ตกเบิก) เดือนตุลาคม 2559 และประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
825 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
826 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
827 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มอำนวยการ
828 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
829 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
830 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
831 template รายชื่อโรงเรียนและคำชี้แจงการทดลองระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลด์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
832 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559(ออกใบเสร็จรับเงินให้สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
833 รับสมัคร การเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
834 ส่งประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
835 ขอเรียนเชิญร่วมงานการศึกษา The Leader in Me International Symposium - Rethink Leadership for Education กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในเยาวชนไทยแห่งอนาคต กลุ่มอำนวยการ
836 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
837 เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
838 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
839 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
840 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
841 ประกาศ เรื่องการนำรายชื่อจากบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
842 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน
843 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
844 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มอำนวยการ
845 เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
846 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
847 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครการประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
848 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
849 ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
850 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
851 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" กลุ่มบริหารงานบุคคล
852 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
853 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
854 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
855 ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
856 โครงการสนับสนุนวัคซีนรักษาโรคไอคิวต่ำและเด็กออทิสติก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
857 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
858 การป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี กลุ่มอำนวยการ
859 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
860 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กลุ่มอำนวยการ
861 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
862 ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
863 ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
864 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
865 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
866 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
867 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
868 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
869 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (4) โรงเรียนภายใต้ สพม 6 (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสพม. 6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
870 แบบฟอร์มอ้างอิง ARS 50 (7) โรงเรียนหน่วยเบิก (บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
871 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
872 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
873 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
874 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
875 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
876 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
877 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
878 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม 2560 ครั้งที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
879 ตกเบิกเงินเดือนปรับป.โท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
880 ตกเบิกค่าจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
881 ตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนต.ค.57-มิ.ย.59 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
882 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
883 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
884 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
885 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
886 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
887 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
888 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
889 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
890 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รั่นที่ 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
891 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
892 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
893 ตาราง Factor f เดือน พ.ค.59 กลุ่มนโยบายและแผน
894 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
895 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
896 (เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
897 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
898 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
899 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
900 เกณฑ์คุณลักณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน
901 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
902 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
903 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
904 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุกรายการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
905 แจ้งเวียนหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
906 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
907 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
908 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2559 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
909 โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
910 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
911 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 กลุ่มอำนวยการ
912 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
913 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
914 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
915 ขอเชิญเข้าอบรมฟรี คอร์สมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
916 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 กศจ.สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
917 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภุมิแผ่นดินไทย" กลุ่มอำนวยการ
918 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เขข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
919 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.(ชลบุรี) กลุ่มอำนวยการ
920 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
921 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิวโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
922 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
923 ประกาศ กศจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
924 ประกาศ กศจ.สมุทรปราการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
925 ประชาสัมพันธ์โครงการอีซีอี ทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
926 โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มอำนวยการ
927 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีฯ กลุ่มอำนวยการ
928 การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
929 ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
930 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
931 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
932 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
933 แจ้งการโอนเงินให้ข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
934 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
935 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
936 การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มอำนวยการ
937 การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มอำนวยการ
938 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
939 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
940 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
941 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
942 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559(แก้ไข้) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
943 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
944 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
945 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
946 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
947 การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมุ่นเพียรของนักเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
948 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
949 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
950 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มอำนวยการ
951 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2559 กลุ่มอำนวยการ
952 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
953 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคนิคระดับประเทศ ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
954 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และอบรมการจัดทำเอกสารสมัครโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
955 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
956 ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2559" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
957 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
958 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
959 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภาตใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
960 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถัวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
961 การให้เงินกู้ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12" กลุ่มอำนวยการ
962 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนโครงการระบบการชำระเงิน พร้อมเพย์(Promt Pay) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
963 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
964 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
965 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลิดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
966 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
967 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
968 ขอเชิญชวนนักเรียน- นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
969 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
970 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
971 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 27 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
972 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพงน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 (Olive Branch Awards 2016) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
973 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนรุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
974 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มอำนวยการ
975 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
976 ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
977 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
978 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
979 การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
980 การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ กลุ่มอำนวยการ
981 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
982 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
983 ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
984 โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข" กลุ่มอำนวยการ
985 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
986 ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต:นิยามโอกาสและความท้าทายใหม่ กลุ่มอำนวยการ
987 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโล่เกียริตยศพร้อมทุนการศึกษามอบแก่ทีมชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการแข่งขันตอบปรัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Contest by EOL System ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
988 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
989 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง กลุ่มอำนวยการ
990 ประมาณราคา ปี 2559 กลุ่มนโยบายและแผน
991 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
992 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
993 การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
994 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
995 โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
996 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กลุ่มอำนวยการ
997 ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทาง ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.obecimso.net กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
998 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
999 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1000 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1001 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" ครั้งที่ 19 ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1002 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1003 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1004 ด่วนที่สุด การกรอกบันทึกลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ในระบบ E-Money ของ สพม 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยด่วน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (14:00 น.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1005 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1006 รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 กลุ่มอำนวยการ
1007 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1008 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1009 ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1010 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1011 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1012 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
1013 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1014 การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1015 รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1016 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1017 รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
1018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1019 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงสำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1020 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดฉะเชิงเทรา) กลุ่มอำนวยการ
1021 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มอำนวยการ
1022 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2559 ของครูตามโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1023 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2559 ของพนักงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1025 กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มอำนวยการ
1026 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มอำนวยการ
1027 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล กลุ่มบริหารงานบุคคล
1028 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1029 โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1030 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1031 เชิญชวนเที่ยวชมงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข กลุ่มอำนวยการ
1032 แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1033 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1034 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1035 กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1036 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1037 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1038 พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
1039 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ
1040 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ระดับประเทศ ปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1041 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1042 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1043 ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Natural History Day 2016-Thailand final กลุ่มอำนวยการ
1044 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1045 มาตรการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง" กลุ่มอำนวยการ
1046 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ
1047 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟฟ้า กลุ่มอำนวยการ
1048 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มอำนวยการ
1049 ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ
1050 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1051 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MBU Challenge 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1052 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1053 การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1054 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1055 ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1056 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคูณภาพ จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในห้วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1057 คำอธิบายการกรอกข้อมูลจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) กลุ่มนโยบายและแผน
1058 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1059 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1060 การรับนักเรียน เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1061 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอำนวยการ
1062 ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม"ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน(60+Earth Hour 2016) กลุ่มอำนวยการ
1063 ประชาสัมพันธ์พิธิทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ
1064 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่าพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1065 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1066 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง กลุ่มอำนวยการ
1067 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1068 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1069 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1070 ตกเบิกครูบรรจุใหม่11ธันวาคม2558และ6กับ11มกราคม2559โอนเข้าบัญชีวันที่ 24เดือนกุมภาพันธ์2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1071 คชจ.ในการจัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1072 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1073 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1074 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
1075 เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กลุ่มอำนวยการ
1076 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
1077 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1078 ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1079 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกัน หรือก่อเหตุรุนแรง กลุ่มอำนวยการ
1080 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง กลุ่มอำนวยการ
1081 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กลุ่มอำนวยการ
1082 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1083 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1084 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1085 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1086 แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอำนวยการ
1087 การขับเคลื่อน "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" กลุ่มอำนวยการ
1088 สรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1089 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1090 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1091 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1092 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1093 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม กลุ่มอำนวยการ
1094 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1095 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1096 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Sci-CAMP รุ่นที่ 27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1097 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1098 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1099 ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ
1100 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1101 ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอำนวยการ
1102 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1103 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1104 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบายและแผน
1105 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2559 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1106 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2559 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1107 การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด กลุ่มอำนวยการ
1108 ตารางแสดงแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1109 โครงการ e - Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
1110 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ "TISCO Financial Camp รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8" กลุ่มอำนวยการ
1111 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 กลุ่มอำนวยการ
1112 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1113 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1114 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ กลุ่มอำนวยการ
1115 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1116 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ปประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
1117 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) กลุ่มอำนวยการ
1118 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1119 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1120 ขอเชิญส่งนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1122 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1123 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวศศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1124 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1125 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1126 ประชาสัมพันธ์การประกวดเต้นเดนส์เซอร์ประกอบเพลง "ลดเค็ม และการประกวดการแข่งขันโต้วาที" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1127 ประชาสัมพันธ์งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1128 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1129 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1130 การใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1131 การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1132 ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1133 ขอเชิญประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1134 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1136 ประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ กลุ่มอำนวยการ
1137 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำวิทยานิพนธ์ กลุ่มอำนวยการ
1138 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ
1139 ประชาสัมพันธ์หนังสือ"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" กลุ่มอำนวยการ
1140 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1141 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1142 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1143 ขยายเวลาการส่งผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพ "สามวัย หัวใจเดียวกัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1144 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1145 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก กลุ่มอำนวยการ
1146 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ ประจำปี 2558 กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ภาพยนต์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1147 ขอเชิญชมและร่วมประกวดแข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1148 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1149 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1150 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1151 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ตรวจก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" กลุ่มอำนวยการ
1152 รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1153 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก)เดือน ตุลาคม2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1154 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558และ(ตกเบิก) เดือน ตุลาคม2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1155 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1156 ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
1157 สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1158 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปี การศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1159 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1160 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1161 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
1162 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1164 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1165 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนนาดา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1166 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1167 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1168 ประชาสัมพันธ์ การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1169 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1170 การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1171 โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1172 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1173 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ กลุ่มนโยบายและแผน
1174 การสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 (13th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 10 (10th IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1175 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1176 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1177 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ
1178 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
1179 การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1180 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
1181 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1182 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1183 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กลุ่มอำนวยการ
1184 ขอมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1185 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1186 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1187 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1188 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1189 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1190 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเพชรนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1191 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1192 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป‏ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1193 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1194 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1195 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1196 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1197 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1198 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่อมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1199 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่11" กลุ่มอำนวยการ
1200 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมงานสัมมนา และรับมอบทุนดำเนินโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1201 ประชาสัมพันธ์ "การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยคณะ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1202 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1203 เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เรื่อง "เส้นทางรัก(#Love En Route)" กลุ่มอำนวยการ
1204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1205 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กันยายน 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1206 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1207 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1208 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1210 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "วันเด็กเสียงใส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1211 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1212 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มอำนวยการ
1213 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1214 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1215 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
1216 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1217 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง และโครงการครูทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1218 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1219 เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้"TISCO Financial Camp รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6" กลุ่มอำนวยการ
1220 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1221 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1222 ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1223 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1224 ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มอำนวยการ
1225 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมเาซียน" กลุ่มอำนวยการ
1226 โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" กลุ่มอำนวยการ
1227 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก กลุ่มอำนวยการ
1228 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน กลุ่มอำนวยการ
1229 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มอำนวยการ
1230 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบสอบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1231 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1232 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1233 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาเขตศรีราชา (Sriracha Campus Open House) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1234 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1-15 ก.พ. 58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1235 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1236 ขอเชฺิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1237 การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางราชการ ( 1-15 สิงหาคม 2558 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1238 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1239 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ,ธุรการ,นักการภาโรงและครูขาดแคลนทั้งระบบในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1240 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โครงการครูพักนอน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,labboy ,เฉลิมพระเกียรติและจ้างเหมาบุคคลากร ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันนที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1241 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1242 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1243 ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1244 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1245 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1246 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
1247 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1248 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1249 การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มอำนวยการ
1250 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มอำนวยการ
1251 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1252 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนดีเด่น สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ" หลักสูตรเต็มรูปแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1253 การเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1254 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1256 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์ "โครงการกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ" กลุ่มอำนวยการ
1257 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1258 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
1259 การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มอำนวยการ
1260 ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวด "นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1261 โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิตอลยุคใหม่ บริการฉับไว ก้าวไกลสู่อาเซียน สำหรับสมาชิกเครือข่ายUninet และ NEdNet กลุ่มอำนวยการ
1262 การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้องคดี กลุ่มบริหารงานบุคคล
1263 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กลุ่มอำนวยการ
1264 เหรียญที่ระลึกเปิดอาคารเรียน"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" กลุ่มอำนวยการ
1265 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1266 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง,พนักงานราชการ และโครงการครูทั้งระบบ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1267 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy,โครงการเฉลิมพระเกียร,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,วิทย์-คณิต,ครูขั้นวิกฤต และจ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1268 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1269 ประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" กลุ่มอำนวยการ
1270 การกำหนดออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มอำนวยการ
1271 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1272 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Award 2015) 2558" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1273 การประกวดศิลปกรรม "นำส่ิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 กลุ่มอำนวยการ
1274 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1275 ย้ายเเละแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
1276 ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1277 ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1278 ประชาสัมพันธ์โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1279 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนร้" ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1280 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1281 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ กลุ่มอำนวยการ
1282 ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา กลุ่มอำนวยการ
1283 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1284 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการธุรการ,โครงการนักการภารโรง และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1285 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพักนอน,โครงการLabboy และตกเบิกประจำเดือนเมษายน 2558 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1286 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 (5 มิถุนายน 2558) กลุ่มบริหารงานบุคคล
1287 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
1288 เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัด ของงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรถไฟ ระหว่างเรือแหลมฉบับท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย กลุ่มอำนวยการ
1289 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1290 ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1291 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1292 download ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1293 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1294 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1295 โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม กลุ่มอำนวยการ
1296 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1297 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1298 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1299 ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1300 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1301 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต,โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1302 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1303 เงินเดือน (ตกเบิก) เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นและ แก้ไข้คำสั่งที่53/58ลว.10ก.พ.58 เลื่อนเงินเดือนฯ(1ต.ค.57) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1304 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1305 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มอำนวยการ
1306 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 กลุ่มอำนวยการ
1307 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
1308 ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดี เพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบทเข้ารับรางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558(ปีที่ 9) กลุ่มอำนวยการ
1309 การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาผ่านทางไกล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1311 โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1312 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1313 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มอำนวยการ
1314 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 Bridge 2 lnventor Challenge 2015 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1315 เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1316 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการจ้างเหมาบุคลากร,โครงการครูวิทย์-คณิต และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1317 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1318 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มอำนวยการ
1319 เงินเดือน (ตกเบิก) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(ปรับป.โท) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1320 เงินเดือน(ตกเบิก) บรรจุวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1321 โครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย กลุ่มอำนวยการ
1322 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1323 การสรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มอำนวยการ
1324 การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1325 ขอเชิญติำดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1326 ประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1327 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1328 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1329 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย คัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1330 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1331 การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ
1332 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1333 เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1334 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1335 ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1336 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทเด็ก เยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มอำนวยการ
1337 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1338 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการจ้างเหมาบุคลากร และครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 26 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1339 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการครู ประจำเดือนมีนาคม 2558) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1340 รายละเอี่ยดเงินเดือนตกเบิกข้าราชการครู ปรับคศ.1-3 และปรับว.30/ว.21/ป.โท (โอนเงินพร้อมเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน มี.ค.58) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1341 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1342 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1343 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1344 แนวปฏิบัติการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1345 แผนผังการจัดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1346 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1347 ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาครายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ
1348 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มเจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1349 การรายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1350 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1351 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1352 โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือน้กเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1353 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1354 การรายงานผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1355 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา กลุ่มอำนวยการ
1356 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1357 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1358 ข้อมูลรหัสโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
1359 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1360 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1361 ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://obec54.wordpress.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1362 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1363 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1364 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1365 ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เจ้าพระยา - บางปะกง ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
1366 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1367 โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1368 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบแข่งขันทางวิชาระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1369 ซักซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายนักเรียนและกรณีนักเรียนออกกลางคัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1370 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1371 รายการประมาณราคา ปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1372 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการพนักงานราชการ,โครงการธุรการ,นักการภารโรง,โครงการทั้งระบบ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1373 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ของครูตามโครงการดูแลนักเรียนพักนอน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์Labboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,โครงการวิทย์,คณิตและครูโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียร ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1374 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1375 ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1376 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 22/02/58 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1377 เครื่องลงคะแนนอิเลคโทรนิค กลุ่มอำนวยการ
1378 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1379 เสนอศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มอำนวยการ
1380 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
1381 โครงการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1382 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1383 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1384 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1385 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ กลุ่มอำนวยการ
1386 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ
1387 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1388 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) กลุ่มนโยบายและแผน
1389 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
1390 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1391 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มนโยบายและแผน
1392 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57 กลุ่มนโยบายและแผน
1393 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
1394