นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ