ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
29/10/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
30/08/2560 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
12/07/2560 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
09/06/2560 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มนโยบายและแผน
07/04/2560 แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
10/03/2560 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน
10/11/2559 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน