ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/06/2561 รายงานประจำปี 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
25/06/2561 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยม กลุ่มนโยบายและแผน
12/06/2561 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
12/06/2561 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน
06/06/2561 แผนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
29/10/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
30/08/2560 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน