ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/06/2561 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มอำนวยการ
19/06/2561 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ
19/06/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มอำนวยการ
15/06/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resecrh Expro Symposium 2018 กลุ่มอำนวยการ
13/06/2561 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มอำนวยการ
13/06/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
13/06/2561 ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กลุ่มอำนวยการ