ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสันพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงารเขพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
12/12/2561 ประชาสัมพันธ์การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ