ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/03/2561 ประชาสัมพันธ์การจัดทำและส่งคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ในรายการ "พุทธเช้า" ข่าว สพฐ. กลุ่มอำนวยการ
15/03/2561 ประชาสัมพันธ์อนุบัญญติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กลุ่มอำนวยการ
15/03/2561 ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กลุ่มอำนวยการ
15/03/2561 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ
15/03/2561 ประสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 กลุ่มอำนวยการ
14/03/2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มอำนวยการ
05/03/2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" กลุ่มอำนวยการ