ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/10/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสพฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
10/10/2561 ประกาศรับสมัครคะชัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลัะกษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/10/2561 ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด"ครูD7Days"สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
21/09/2561 ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาลหรือข้าราชการครูแระเภทครูประเภทอื่น กลุ่มบริหารงานบุคคล
17/09/2561 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ามสาระการเรียนรู้ ปี2561ระดับจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล
17/09/2561 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15/09/2561 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู กลุ่มบริหารงานบุคคล