ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/06/2561 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/06/2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
13/06/2561 การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/06/2561 ประกาศการประชุมปฎิบติการกิจกรรม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถื่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/06/2561 ประกาศเสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/06/2561 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาและโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กลุ่มบริหารงานบุคคล
07/06/2561 ประกาศการให้ทุนการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรGearing Up Responsible and Outstanding Teachers in Southeast Asia for the 21 Century กลุ่มบริหารงานบุคคล