ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/12/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 ชุด) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.6) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน9รายการ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/11/2561 แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ตปี2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/11/2561 แบบฟอร์มจ้างเหมาธุรการโรงเรียนปี62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์