ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/06/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/06/2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/06/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31/05/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/05/2561 กลุ่มบริการหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของพนักงานราชการ ,ธุรการ ,นักการภารโรง ,โครงการLabboy,โครงการขาดแคลนขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,โครงการเฉลิมพระเกียรติ ,จ้างบุคลากรมัธยมวัดศรีจันทร์ฯ และ(ตกเบิก) ประจำเดือน เมษายน 2561 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ แล้ววันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/05/2561 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25/05/2561 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก)เม.ย.61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์