ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
24/05/2561 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/05/2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/05/2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/05/2561 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้าร่วมการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/05/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/05/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/04/2561 ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา