ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/02/2561 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/02/2561 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13/02/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางหน้าหน้า" ครั้งที่ ๓๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13/02/2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/01/2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายเงินทิสโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/01/2561 การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุอันตราย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12/01/2561 ประชาสัมพันธ์การมอบทุนวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา