ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
12/02/2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/02/2562 ส่งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (รับแบบโควตา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05/02/2562 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/02/2562 ประชาสัมพันธ์และออกใบรับรองผลการเรียนให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/02/2562 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.A.L.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/01/2562 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/01/2562 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา