01.นโยบายและแนวปฏิบัติฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
02.นโยบายและแนวปฏิบัติฯ จังหวัดสมุทรปราการ
03.มาตราการป้องกัน ป้องปรามฯ ปีการศึกษา 2560