01.แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
02.สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
03.เขตพื้นที่บริการของ จังหวัดฉะเชิงเทรา
04.เขตพื้นที่บริการของ จังหวัดสมุทรปราการ
05.รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
06.รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม
07.รายชื่อโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
08.ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
09.ตารางผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560